உன் னா லே உன் னா லே பட ந டி கர் வினய் என் னவா னார் தெரி யு மா .. .? ? ? த ற் போ து எ ப்ப டி ஆ கி வி ட் டா ர் தெ ரி யு மா.. . ? ? ? இணைய த்தில் தீ- யா-ய் ப ரவும் வை ரல் புகைப்படத்தை பார்த்து ஷாக்கான ரசிகர்கள் …!!!

0

உ ன்னா லே உ ன்னா லே அந்த திரை ப்ப டம் மூ லம் த மிழ் சி னி மா உ லகி ல் இரு க்கும் ஹீ ரோ வாக அ டியெடு த்து வை த்த வர் தான் நடிகர் வினய். அந்தத் தி ரைப்ப டத்தி ற்கு பிறகு நடிகர் வினய் அவர்கள் மோ தி விளை யாடு, மிர ட்டல், ஜெய ம்கொ ண்டான் உள்ளிட்ட படங்களில் ந டித்து ள்ளார் என்பது குறி ப்பிட த்தக்கது. மேலும் அந்த திரை ப்பட த்தில் இவர் எ திர்பா ர்த்த அள வுக்கு வளர முடி யவில் லை என்பது ஒரு குறி ப்பிட த்தக்க வி ஷ ய ம். கடந்த ஆண்டு நடிகர் விஷால் நடி ப்பில் வெளி யான து ப்பறிவா ளன் என்ற திரை ப்பட த்தின் நடிகர் வினய் அவர்கள் வி ல் ல னா க நடி த்திரு ந்தார். அதனை தொட ர்ந்து வெங்கடேஷ் இய க்க த்தில் த மன் ஹீ ரோவாக நடி த்திரு க்கும் நேத் ரா என்ற ப டத்தி லும் நடிகர் வினய் வி ல்ல னா க நடி த்துள் ளார் என்பது குறிப் பிடத்த க்கது.

மேலும் து ப்பறிவா ளன் படத்தில் இவர் நடித்த க தாபா த்திர ம் ம க்க ள் ம த்தியி ல் பெரும் வ ரவே ற்பை ப் பெற்றது. அத ன்பி றகு அவரை தேடி வி ல் ல ன் க தாபா த்தி ரம் வந் துகொ ண்டிரு ந்தது. அதை பார்த்த நடிகர் வினய் இ ப்ப டியே போனால் நம்மை நி ர ந்த ர வி ல் ல ன் ஆ க்கி வி டுவா ர்கள் என்று பயந்து ஒரு முடிவு எடு த்துள் ளார். நான் இ னிமே ல் நடி த்தா ல் ஹீ ரோ வாக ம ட்டு ம்தான் நடி ப்பேன் வி ல் லனா க நடிக்க மா ட்டே ன் என்று நடிகர் வினய் தெ ரிவித்து ள்ளார். இத னைத்தொ டர்ந் து அ மெரிக் காவுக் கு கி ளம் பி சென் றுள் ளார்.

இவர் அ ங்கே யே வேலை செய்து போ கிறோம் என்ற த கவ ல் வெ ளியா னது நான் அமெ ரிக்கா வில் வேலை பார் த்தா லும் ஹீ ரோ வாக நடிக்க வா ய்ப் பு கி டை த்தால் தொட ர்ந்து த மிழ் சி னிமா வில் நடி ப்பேன் என்று அவர் கூறி யுள் ளார். அதனை தொட ர்ந்து தற்போது நடிகர் சூர் யாவு க்கு வி ல் லனா க எத ற்கும் து ணிந்த வன் என்ற திரை ப்பட த்தில் நடிக்க இவருக்கு கொ ண்ட தாக த கவ ல்கள் வெ ளியாகி யுள் ளது. மேலும் அத ற்காக லேட் டஸ்ட் புகை ப்படம் ரசி கர் களே அ திர்ச்சி யி ல் ஆ ழ் த் தி யு ள்ளது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.