ந டி க ர் சி வ கா ர் த் தி கேய னை த ர க்கு றை வா க வி மர்சி த் த பி ர ப ல ந டி கர். . . ! ! ! அ ட க்கொ டு மை யே இந் த நடி க ரா இப் ப டி செ ய் தா ர் . . . !! ! புகை ப்ப ட த் தை பா ர் த் து இ வ ரா எ ன் று உ றை ந்து போ ன ர சி க ர் க ள் . . . ! !!

0

நடிகர் விஜயகுமாரின் மக ன் என்ற அடை யாளத்து டன் சி னிமா உலகி ற்கு அ றிமுகமா னவர் தான் நடிகர் அருண்விஜய். இவர் பல வருட ங்களாக சி னிமாவில் நடித்துக் கொண் டிருந்தா லும் இன்று வரை முன் னணி நடிகர் என்ற அந்த அ ந்த ஸ்தை பி டிக்க முடியவி ல்லை. இவர் என் னதான் பட த்தில் உட லை வரு த்திக் கொ ண்டு நடித்து வந்திரு ந்தாலும் இவருக்கு பா ராட்டுக்க ள் கிடை த்திரு ந்தாலும் பெரிய அளவில் பட ங்கள் வெற்றி பெறவி ல்லை. அத னாலேயே இன்று வரை தன க்கென ஒரு இட த்தை த க்க வை த்துக் கொ ள்ள போ ராடி வருகி ன்றார். ஆனால், இவருக்கு பி ன்னால் சி னிமா உ லகில் அறிமு கமான ப லரும் தற்போது முன் னணி நடிக ராக த ன்னை நி லைநா ட்டிக் கொ ண்டே இருக்கி ன்றார்.

அந்த வகையில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் வி ஷய த்தில் பொ றாமை யாக ஒரு வி ஷயத் தை கூறியு ள்ளார். அது என் னவெ ன்றால் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் மிகவும் எதி ர்பார் ப்புடன் வெளிவந்த திரைப்படம் தான் சீமராஜா. இந்த திரைப்படம் வெ ளியான சமய த்தில் நடிகர் அருள்விஜய் தனது ட்விட்டர் பக்க த்தில் யாரெ ல்லாம் ஒரு மா ஸ் ஹீ ரோவாக நடிக்க வேண்டும் என்று ஒரு வி வ ஸ்தையே கி டையாதா என்று ஒரு பதிவை அவர் பதிவி ட்டிரு ந்தார்.

அவருடைய இந்த க ருத் து பல சர் ச்சைக ளுக்கு ஆளா னது. அதும ட்டுமி ன்றி மிஸ்டர் லோ க்கல் படம் தோ ல்விய டைந்த பொ ழுதுகூட சிரி த்தப டி ஒரு புகைப்படத்தை வெளி யிட்டு இரு ந்தார். அவரு டைய இந்த தொடர் பதி வுகள் பல விம ர்சன ங்களை முன் வைத் து வருகி ன்றது. சி னிமாவி ல் எந்த ஒரு து ணையும் இல் லாமல் த ன்னுடைய தி றமை மூ லம் சி றிது சி றிதாக மு ன்னேறி சி னிமாவில் இன்று தனக்கென ஒரு இடத்தை பிடி த்துள் ளார் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன்.

இவர் நடிகராக மட் டுமல் லாமல் தயாரி ப்பாளர், பாடகர் என பல தி றமைக ளை கொண் டுள் ளார் என்று ப லரும் கூறி வந்து ள்ளார்க ள். அந்த வகையில் நடிகராக விஜய் சிவகார்த்திகேயன் மீது க டு ம் பொ றாமை யில் இரு ப்பதாக சிவகார்த்திகேயன் ரசிக ர்கள் கூறி வந்து ள்ளா ர்கள். இதனா ல்தான் படம் தோ ல்வியடை ந்து வரும் போ தே தன் னுடைய ச ந்தேக த்தை வெளி ப்படு த்தினார் என்று

பல தர ப்பின ர் ரசிக ர்கள் கூறி வருகி ன்றனர். ஆனால், இதைப் பற்றி இருவரும் எந்த ஒரு விள க்கமும் தரவி ல்லை எனது கூறிவ ந்தா ர்கள். சமீப த்தில் ஒரு தி ரும ண விழாவில் சிவகார்த்திகேயன் வ ருவதா க கூறி நடிகர் அருண்விஜய் ப வுன்ச ர்கள் த ள்ளிவி ட்ட ச ம்பவ ம் பெரும் ப ரபர ப்பை ஏ ற்படு த்தியது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.