வி ஜ யை பார் த் தா லே எரி ச்ச லா க இ ரு க் கு. . . ! ! ! பொ து மே டை யிலேயே சர் ச்சை யை ஏ ற்ப டு த் திய க ங் கை அ ம ரன் .. . ! ! ! இ ணை ய த் தி ல் வை ர லாகு ம் உ ண்மை த க வ ல் . . .! ! ! இ தை க ண் டு வி ஜ ய் ர சி க ர் க ள் பெ ரு ம் அ திர் ச் சி . . . ! !!

0

இந்த காலக ட்ட த்தில் ஏரா ளமான பு துமு க இயக்கு னர்கள் உ ருவாகிக் கொண் டிருக்கி ன்றார்கள். அவர்க ளுக்கு என்று ஒரு தனி ர சிகர் பட்டா ளமே வைத் துள்ளா ர்கள். அந்த வகையில் கங் கை அ மரன் ஒரு த மிழ் தி ரைப்பட இ சையமை ப்பா ளர், பா டலாசிரி யர், இ யக்குனர் என்று ப ன்முகம் கொ ண்டவர். இவர் பிரபல மு ன்னணி இசை யமை ப்பாளரா ன இ ளை யராஜா அவர்க ளின் தம்பி ஆவா ர். ஆர ம்பத்தில் இவரது சகோ தர ர் இ ளையரா ஜாவோடு இ ணைந்து பங்காற் றி வ ந்தார். பி ன்னர் கங் கை அமர ன் ஒரு இசை யமைப் பாள ராக தனது வாழ் க்கை யை தொட ர்ந்தா ர் . இதன் பிறகு பார திராஜா இயக் கத் தில் இளை யராஜா இசை யில் வெளி யான, பதினா று வயதி னிலே என்ற திரை ப்பட த்தில் இடம் பெ ற்ற செ ந்தூரப்பூவே என்ற பாட லை எ ழுதியிரு ந்தார்.

பி ன்னர் இதனை தொ டர்ந்து தன் னுடைய அ ண்ண னான இளை யரா ஜா அவ ர்கள் இ சைய மைத்த பல திரை ப்பட ங்க ளுக்கு பாடல் ஆசி ரிய ராக ப ணிபுரி ந்து வந் தார். இத ன் பிறகு 1982 ஆம் ஆ ண்டு வெ ளியா ன கோழி கூவு து என்ற திரை ப்படத்தி ன் மூ லம் இ யக்கு னராக அறிமு கமானா ர் என்பது குறிப்பி டத்த க்கது. இந்த நி லையி ல் நடிகர் விஜய் குறி த்து ஒரு அதி ர்ச் சிய ளி க்கும் த கவ லை தற்போ து கங் கை அமரன் கூறி யுள் ளார். அந்த வ கை யில் ஒரு திரைப் படத்தி ன் இசை வெ ளியீட்டு வி ழாவில் கல ந்து கொண் ட கங் கை அமரன் அதில்

நடிகர் விஜய் குறித் து பேசி யதாவது சமீபத் தில் விஜய் தனது அப்பா , அம் மா வை தள்ளி வை த்து இரு ப்பது என க்கு மி கவும் க ஷ்டமா க இருந் தது. அப்போது நா ங்கள் எஸ்.ஏ.ச ந்திர சேகர் அவ ர்களின் நாட கத்தி ற்கு வாசி த்தவ ர்கள். மேலும், நான் வெ ளிப் ப டையாக சொ ல்கி றேன் எனக் கு ஒ ன்றும் பயமி ல்லை, நா ங்கள் எ ல்லாம் பெ ரியவ ர்கள் அத னால் விமர்சன ங்களை சொல்ல த்தான் செ ய்வோம் . அப்படி எஸ்.ஏ.சந்திரசேகரின் நாடக த் திற்கு வாசித்த போது விஜய் கு ழந்தையாக இரு ந்தார்.

அ ப்போ தெ ல் லாம் நாங்கள் அவனை கொஞ்சி வி ட்டு தான் போ வோம். ஆனால், அப்போதே நடிகர் விஜ ய்யை எ ப்படி வ ளர்த்தா ர்க ள். எ ன்பதை பக் கத்திலிரு ந்து பார் த்ததால், தற் போது விஜய் அவ ரின் அப்பா அம்மா வை தள் ளி வை த்திரு க்கும் த கவல் எனக்கு மி கவும் எரி ச்சலாக இரு ந்தது என்று கூறியிருந் தார். இந்த த கவல் தற்போது ரசிக ர்கள் ம த்தியி ல் வைர ளாக பர வி வருகி ன்றது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.