80க ளி ல் கொ டிக ட் டி ப் பற ந் த நடி கை ஸ்ரீபி ரி யா வின் மக ளா இ து. .. ? ? ? இ ப் ப டி ஒரு தொ ழி லா செ ய் து வ ரு கி ன் றா ர் . . .! ! ! அ தி ர்ச் சிய ளி க் கு ம் த க வலை வெ ளி யி ட் ட பிர ப ல ம் . . . !! ! இ தை கே ட்டு ஷா க் கா ன ர சி க ர்க ள் . . . ! ! !

0

80 காலக ட்டங்க ளில் முன்னணி நடிகையாக பிறகு வந்தவ ர்கள் என்று பலரும் சினி மாவை விட்டு விலகி தனது சொ ந்த வாழ் க்கையில் ஈடுப ட்டு வந்துள் ளார்கள். அந்த வகையில் என்பது காலகட் டங்களில் முன் னணி நடி கையாக தி கழ் ந்து வந்தவ ர்தான் நடிகை ஸ்ரீபிரியா. நடிகை ஸ்ரீப்ரியா என்பவர் ஒரு த மிழ் பட நடிகை ஆவார். இவர் ஒரு இ ந்தி ய நடி கை தி ரைப் பட இய க்குனர் மற்றும் த மிழ் நாட்டின் அ ரசி யல் வாதி ஆவார். நடிகர்களுட ன் 350 திரைப்படங்க ளுக்கும் மேல் நடி த்து உள்ளார் என்பது தெரிந்த விசை யம் தான். த மிழ் சினி மாவின் முன் னணி ஹீ ரோயினா க வலம் வந்த ஸ்ரீபிரியா 1988-ம் ஆண்டு ம லையா ள நடிகர் ராஜ்குமார் சே துபதி யை தி ரும ணம் செய் துகொண் டார். இவ ர்களு க்கு நாகார்ஜுனா என்ற ம கனும் சினேகா என்ற ம களு ம் உள்ளனர்.

அதன்பிறகு தி ருமண த்திற் குப் பிறகு சி னிமாவில் இருந்து வி லகியி ருந்த நடிகை ஸ்ரீபிரியா, நீண்ட இ டைவெ ளிக்குப் பிறகு டிவி சீ ரிய ல்க ளில் நடிக்கத் தொட ங்கி னார். பின்னர், சினிமாவில் குண ச்சி த்திர வேட ங்க ளில் நடித்தார். மேலும் த மிழ் சினிமாவில் நடிகையாக வெ ற்றிவா கை சூடி ய நடிகை ஸ்ரீபிரியா நடிகர் கமல்ஹாசன் தொட ங்கிய ம க்க ள் நீதி ம ய்யம் கட்சியில் இணைந்து அ க்கட்சி யின் சா ர்பில் ஊ டக ங்களில் அர சியல் வி வாதங்க ளில் பங்கேற்று வருகிறார்.

மேலும் 1980-களில் த மி ழ் சினி மாவை கல க்கிய நடிகை ஸ்ரீபிரியாவின் ம க ள் சினேகாவின் ஒரு சில புகை ப்படம் ச மூக வலை த்த ளம் பக்க த்தில் வெளி யாகி வைர லாகி வருகிறது.  மேலும் ஒரு சில நெ ட்டிச ன்கள் நடிகர் ஸ்ரீபிரியாவின் ம க ள் அம் மாவைப் போல சினிமா ஹீரோ யினாக நடிக்க வ ருவா ரா என்று எதி ர்பா ர்ப்பை தெ ரிவித்து ள்ளனர். அதற்கு நடிகை ஸ்ரீபி ரியா வைப் போல பார்க்க அ ழகா க இருக்கும் அவரை ப லரும் சி னிமா வில் நடிக்க வைக்க முயற்சி செய்து வ ருகின் றனர்.

நடிகை ஸ்ரீபிரியா சினிமா துறையில் எப்போதும் கேமிரா வெளி ச்ச த்தில் இரு ந்தவர் என்றாலும் தனது குடு ம்பத் தைப் பற்றியும் ம கன், ம கள் பற்றி தெ ரிவிக் காமல் இரு ந்துவ ந்தார். அதனை தொடர்ந்து 22 ஃபிமேல் கோ ட்டை யம் என்ற மலையா ளப் பட த்தின் த மிழ் ரீ மேக் படமான மாலினி 22 பாளை யங்கோ ட்டை படத்தின் பிரஸ் மீட்டின்போது தனது ம க ள் சினேகாவை கே மிராக்க ளுக்கு காட்டி னார். நடிகை ஸ்ரீபிரியா ம கள் சினேகா லண்டனில் ச ட்ட ம் படி த்து முடி த்துவி ட்டு

அங் கேயே வழ க்கறி ஞராக பணியாற்றி வருகிறார். அவர் சினிமா ஹீரோயின் போல பார் க்க அழகாக இருக்கும் ஸ்ரீபிரியாவின் ம க ளை சிலர் த மி ழ் சினிமாவில் ஹீரோயினாக நடிக்க வைக்க முயற்சி செய்தனர். ஆனால் ஸ்ரீபிரியா ம க ளோ வழ க்கறிஞ ராகி வலம் வருவதே தனது ல ட்சி யம் என்று கூ றிவிட் டாராம் என்று த கவ ல்கள் வெளி யானது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.