இய க் கு ன ர் நெ ல் ச ன் தி லி ப் குமா ரி ன் ம னை வியா இ வ ங் க.. .? ? ? அ ட இ வ ரு க் கு இ வ் வ ள வு அழ கா ன ம னை வியா . .. ! ! ! இ ணை ய த் தி ல் வெ ளி யா ன பு கை ப் ப ட த் தை க் க ண் டு ஆ ச் ச ரி ய த் தி ல் ர சி கர் க ள் . . . !! !

0

திலீப்குமார் என்ற தனது திரைப்பெயரால் நன்கு அறியப்பட்ட முகம்மது யூசுப் கான் 11 திசம்பர் 1922 – 7 சூலை 2021 ஓர் இந்திய நடிகரும், திரைப்படத் தயாரிப்பாளரும், நன்கொடையாளரும் ஆவார். இவர் முக்கியமாக, பாலிவுட் படங்களில் பணியாற்றியதற்காக மிகவும் பிரபலமானவர். இவர், தனது “சோகமாக நடிப்பதில் மன்னன்” என்று குறிப்பிடப்பட்டார். மேலும், இந்தித் திரையுலகில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் “கான்” குடும்பத்தின் முன்னோடியாகவும் இருந்தார். நடிப்பு நுட்பத்தின் தனித்துவமான வடிவத்தை திரைப்படத்துக்கு கொண்டு வந்த பெருமை இவருக்கு கிடைத்தது. சிறந்த நடிகருக்கான பிலிம்பேர் விருதுகளை அதிகளவில் பெற்ற சாதனையை குமார் கொண்டிருந்தார். தென் னிந்திய சினி மாவில் ஒரு சில திரை ப்படங்களை இ யக்கி தற்போது பி ரபல இயக் குனராக வலம் வருபவர் இயக்குனர் நெல்சன் திலீப்குமார்.

2018ம் ஆண்டு லே டி சூ ப்பர் ஸ் டார் நயன்தாரா மற்றும் நகை ச்சுவை நடிகர் யோகி பாபு நடி ப்பில் வெளி யான கோ லமாவு கோ கிலா என்ற நகை ச்சுவை திரை ப்படம் இய க்கிய நெல்சன் திலீப் குமாரும் ஒருவர். இந்த படம் இவரது திரைப் பய ணத்தை தி ருப்புமு னையாக அமை ந்தது. மேலும் சின் னத்தி ரையில் பிரபல நி கழ்ச்சி யான ஒ ல்லி பெ ல்லி, ஜோடி நம்பர் ஒன், சூப்பர் சிங்கர்,பிக்பாஸ் போன்ற தொட ர்களை இயக்கி வந்த நெல்சன் இந்த திரை ப்பட த்தின் மூ லம் வெள் ளித்தி ரையில் பி ரபல இய க்கு னராக உள் ளார் எ ன்பது குறி ப்பிடத க்கது.

மேலும் இவரது முதல் திரை ப்படம் இது கிடை யாது.! நடிகர் சிம்பு மற்றும் நடிகை ஹன்சிகா நடிப்பில் எடு க்க ப்பட்ட வே ட்டை ம ன்னன் என்ற திரை ப்படம் தான் இவரது முதல் திரை ப்படம் ஆனால் அந்த திரை ப்படம் ஒரு சில கார ணத்தி னால் இ ன்னும் திரை க்கு வரா மல் இரு ந்து வருகி றது. இப்படி ஒரு நிலையில் கோ லமா வு கோ கிலா திரை ப்படம் இவரு க்கு ம க்க ள் ம த்தியி ல் பெரும் ஒரு நல்ல வ ரவே ற்பை பெ ற்றுத் த ந்தது. மேலும் இந்த படத்தை தொட ர்ந்து நடிகர் சி வகார் த்திகேயன் வைத்து இய க்கும் டாக்டர் திரை ப்படம் வெ ளிவர இரு க்கி ன்றது.

இந்த நிலையில் இயக்குனர் நெல்சன் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் நடித்து வரும் பீ ஸ்ட் எனும் திரை ப்படம் ம க்கள் ம த்தியில் மிகு ந்த எதி ர்பா ர்ப்பு இருந்து வருகிறது. மேலும் இயக்குனர் நெல்சன் பற்றிய கு டும்ப விபர ங்கள் வெளி உலக த்திற்கு தெரியாமல் அந்த வகையில் தனது குடும் பத்துடன் இருக்கும் சமீ ப புகை ப்படத்தை தனது ச மூக வ லைத்தள த்தில் வெ ளியிட்டு இ ணையத் தில் வை ரலாகி வ ருகி றார். இதோ அந்த பு கைப்ப டம்..

Leave A Reply

Your email address will not be published.