செ ல் லமா பா ட லை பா டி ய ஜொ னி டா காந்தி யி ன் கு டு ம்பத் தை பா ர் த் து ள்ளீ ர் களா . . . ! ! ! இ ந் த பி ர ப ல தி ரை ப் ப ட த் தி ல் க தா நா ய கி யா க ந டி க் கி ன் றா ரா . . . ! ! ! இ ணை ய த் தி ல் வை ர லா கு ம் பு கை ப் ப ட ங் க ளை பா ர் த்து ஷா க் கா ன ர சி க ர் க ள் . . .! ! !

0

இந் திய சினி மாவில் பிர பல பாட கியாக திக ழ்ந்து வ ருபவர் பா டகி ஜொனிடா காந்தி. இவர் த மிழ் தெ லுங்கு ஹி ந்தி கன் னடம் மரா த்தி போன்ற பல மொ ழித் தி ரைப்படங் களில் பாடி யுள்ளார். தமிழில் ஒரு சில பாட ல்களை பாடி இருந்தாலும் அவர் பாடிய அனைத்து பாட ல்களும் சூப் பர் ஹி ட் பாட லாக அமைந்துள்ளது. தனது சி றுவ யதில் இருந்து தனது பா டுவதில் ஆர் வம் அதி கமாக இரு ந்ததால் முறை யாக இ சைக் கலையை பயின்று வந்தார். மேலும் மேற் கத்திய பார ம்பரிய இ சையில் மட்டு மன்றி இந் துஸ் தானி இ சையிலும் கற் றுத்தேர் ந்தார். அந்த வகையில் இயக்குனர் மணிரத்தினம் இயக்கத்தில் வெ ளிவந்த ஓ கா தல் க ண்மணி எனும் தி ரைப்பட த்தில் ஏஆர் ரகுமான் இ சையில் மெ ண்டல் ம னதில் எனும் பா டலை பாடி

ம க்கள் மத் தியில் மி குந்த வரவே ற்பை பெற்றிருந்தார். அந்த வகையில் இயக்குனர் நெல்சன் திலிப் குமார் இயக்கத்தில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடித்து வெ ளிவந்த டா க்டர் தி ரைப்ப டத்தில் செல் லம்மா என்னும் பா டலைப் பாடி மி கவும் பிரப லமானார். இந்தநிலையில்சமீப த்தில் இயக்குனர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் நடித்து வரும் பீ ஸ்ட் திரை ப்படத்தில் அர பிக் கு த்து எனும் பாட லைப் பாடி ரசிகர் மத் தியில் மி குந்த வர வேற்பை பெற்று ள்ளார்.

தனது அ ழகான குரலா லும் தோற்றத் தாலும் தனக் கென தனி ரசிகர் பட்டா ளத்தையே வை த்துள்ளார். மேலும் பின் னணி பாட கியாக வ லம்வந்த ஜோனிட காந்தி தற்போது கதா நாயகியாக அறி முகமாக இருக் கின்றார். இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவன் மற்றும் நயன்தாரா தயா ரிப்பில் உருவாகி வரும் வா க்கிங் டாக் கிங் ஸ் டா பெரி ஐ ஸ் கி ரீம் என்னும் திரைப்ப டத்தில் ஜோனிட காந்தி க தாநா யகியாக அறி முகமாகி யிருக்கிறார்.

இத்தி ரைப்பட த்தில் நடிகர் கிருஷ்ணா குமார் நடிக்கின்றார். இவர் சூ ரரைப் போ ற்று பட த்தில் மு க்கிய க தாபாத்திர த்தில் நடித்திரு ந்தார் என்பது கு றிப்பிடத் தக்கது. இந்த நிலையில் பா டகி ஜொனிடா காந்தி தனது குடும்ப த்துடன் இருக்கும் ச மீப பு கைப்பட த்தை தனது ச மூக வ லைத்தள த்தில் வெ ளியிட்டு இ ணை யத்தில் வை ரலாகி வரு கிறார். இதோ இவரின் குடு ம்ப பு கைப்ப டம்..

Leave A Reply

Your email address will not be published.