200 ப டங் க ளு க் கு மே ல் ந டி த் து ள் ள ந டி க ர் பெ ரி ய க ரு ப் பு வி ன் ம க ன் யா ர் தெ ரி யு மா . . . ? ? ? அ ட , இ ந் த சூ ப் ப ர் ஹி ட் ப ட த் தி ன் இ ய க் குன ரா . .. ?? ? இ த் தன நா ளா இ து தெ ரி யா ம போ ச் சே . . . ! ! ! வெ ளி யா ன த கவ லை க ண் டு அதி ர் ச் சி ய டை த் த ர சி க ர் க ள் . . .! !!

0

சி னிமா வை பொறு த்தவ ரை பல நடிக ர்கள் நடிகைகள் நடித்து பி ரப லம் ஆ கிவிடு கிறா ர்கள். ஒரு சிலர் மற்றும் பட வா ய்ப்பு இல் லாமல் அந்த படத்துக்கு பிறகு என் னவாண ர்கள் என்று தெரி யாமல் போய் விடு கிறது. அந் தவகை யில் கடை சிவ ரை குண ச்சி த்திர நடிகரா க வே நடித்து சினிமாவை விட்டு போன நடிக ர்கள் ஏரா ளம் உண்டு. அந்த வகையில் விருமாண்டி, ஆடுகளம் போன்ற பல திரை ப்பட ங்களில் நடித்து இன்று வரை நம் மனதில் நிற்பவர் நடிகர் பெரிய கருப்பு தே வ ர் என்பவர். இவர் த மிழ் சினி மாவின் கதா பாத்தி ர கலை ஞரும் மற்றும் நாட்டு ப்புற பாடகரும் ஆவார்.இவர் சுமார் 50 ஆ ண்டுக ளுக்கு முன்பு திரு சங் கரதா ஸ் சுவா மிகள் அவ ர்க ளால் தொட ங்க ப்பட்ட நாடக க்குழு வில் இவர் மேடை கலைஞராக இரு ந்துள் ளார் .

மேலும் மேடை கலைகளில் சிறந்து விளங்கிய இவருக்கு இ தன் பிறகு சினிமா பட வா ய்ப்புக ள் வ ர துவ ங்கியது. இவர் சினிமா துறையில் நுழை ந்தத ற்கு பிறகு இவரது நடி ப்பா லும் மட்டும் நா ட்டுப்பு ற பாடல்களை பாடி சி னிமா த்துறை யில் மிகவும் பி ரப லம் அடை ந்தார்.இயக்குனர் பா ரதிரா ஜாவின் ம ண்வாச னை மற்றும் இசை யமை ப்பாளர் கங்கை அ மர னின் க ரகாட்ட க்கா ரன் உ ள்ப ட்ட ஏ ராளமா ன திரை ப்பட ங்களில் நடி த்துள்ளார். இவர் சுமார் 200க்கும் மேற்பட்ட பட ங்க ளில் நடி த்து ள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது .

இதன் பின்னர் உ லகநா யகன் கம ல் ஹாச ன் நடி ப்பில் வெளி யான சூப்பர் ஹி ட் திரை ப்ப டமான வி ருமா ண்டி திரை ப்பட த்தில் தி ருவி ழா பாடலை பா டி அச த்தி இரு ப்பார் நடிகர் பெரிய கருப்பு தேவர். இந்த பாடலால் நடிகர் கமல் ஹா சன் அவர்களது ம ன தை ஈர்த்த வகையில் இவருக்கு அடு த்தடு த்த நடிகர் கமல் அவ ர்க ளால் வாய் ப்புகள் கொடு க்க பட்டது.மேலும் நடிகர் பெரிய கருப்பு தே வர் க டைசி யா க சுந்தர் சி நடித்த முரட்டுக்காளை என்ற படத்தில் நடித்தத ற் கு பிறகு சினி மாவை விட்டு மூன்று ஆண்டு கள் விலகி இ ருந்தார் .

இந்நிலையில் நடி கர் பெரிய கருப்பு தே வ ர் கடந்த 2012 ம் ஆண்டு திடீ ரெ ன் று மா ரடை ப் பு ஏற் பட்டு மரு த்து வமனை க்கு அழை த்துச் சென் றா ர்கள் .பின் பு அவருக்கு சிகி ச் சை அளித்து வந்த நிலையில் இறு தியில் சிகி ச் சை ப லனி ன்றி நடிகர் பெ ரிய கரு ப்பு தே வ ர் உ யிரி ழ ந் தா ர் . மேலும் நடிகர் பெரிய கருப்பு தே வர் க்கு நா ன்கு ம கன்க ள் உள்ளா ர்க ள். இவரது நான்கு மகன்களில் ஒருவரான வி ருமா ண்டி க.பெ ரண சி ங்கம் என்ற படத்தின் மூ லம் இய க்கு னராக தமி ழ் சினிமாவில் அ றிமுக மானவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது …

Leave A Reply

Your email address will not be published.