ந கை ச்சு வை ந டிக ர் கொ ச் சி ன் ஹ னி பா வி ன் குடு ம்ப த் தை பார் த்துள் ளீ ர் க ளா . . . ? ? ? அட இ வ ரு க் கு இ வ் வ ள வு அ ழ கி ய ம னை வியா. . .! !! இ ணைய த்தி ல் வை ரலாகும் பு கைப்பட த் தை பா ர் த் து ஆ ச் ச ர் ய ப் ப ட் ட ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

ம லையாள சினி மா நடிகராக இருந்தாலும் த மிழ் சி னிமா வில் தனது சிற ப்பான நடி ப்பை வெ ளிக்காட்டி ம க்கள் மத் தியில் பிர பலம் அடைந்தவர் நடிகர் கொச்சின் ஹனீபா. இவர் தி ரைப்பட இயக் குனராகும் தி ரைக் கதை எழு த்தாளரா கவும் நடி கராகும் செய ல்பட்டு வருகிறார். மேலும் த மிழ், ம லையா ளம், ஹி ந்தி போன்ற பல மொ ழித் தி ரைப்படங்க ளிலும் 300க்கும் மேற்பட்ட தி ரைப்படங் களில் நடித்துள்ளார். மேலும் இவர் ம கா நதி, லே சா லே சா, வேட் டைக் காரன், பா சப்பற வைகள், வா னமே எல் லை, உ னக்கும் என க்கும், வசீ கரா, சிட் டிசன், ரெ ட் போன்ற ஏ ராள மான தி ரைப்பட ங்களில் நடித்துள்ளார்.

இவர் பெ ரும்பாலும் குண ச்சித் திர வே டங்களி லும் வி ல்லன் க தாபாத்திர ங்களில் நடித்து மக் கள் மத் தியில் மிகுந்த வர வேற்பை பெ ற்றிருந்தார். தமி ழ் தி ரையு லகில் இவரின் ந கைச் சுவை நடிகருக்கு தனக்கென தனி ரசிகர் பட்டா ளத் தையே வை த்திருந்தார். ம லையாள சி னிமா வில் சி றந்த ந கைச்சுவை நடி கருக்கான பல வி ருது களையும் பெற்றுள்ளார் . 2010ஆம் ஆண்டு கல் லீரல் புற் றுநோ யால் அ வதிப்ப ட்டு சிகி ச்சை பல னின்றி கால மானார்.

நடிகர் கொச்சின் அனிபா பாசிலா என்பவரை தி ரும ணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு சரீபா, மார்வா என்ற இரட் டை குழ ந்தைகள் பி றந்தது. இந்த நிலையில் இவரின் கு டும்ப விவ ரங்களை தெரி யாமல் இருந்த நிலையில் தற்போது நடிகர் கொச்சின் ஹனிபாவின் ம னைவி மற்றும் மகளி ன் பு கைப்பட ங்களை ச மூக வ லைதளங் களில் வெ ளியாகி இ ணை யத்தில் வை ரலாகி வ ருகிறது. இதோ அந்த பு கைப்ப டம்..

Leave A Reply

Your email address will not be published.