மரு த் துவ த் து க்கு கூ ட கா சி ல்லாம ல் ப ரிதா பமா க இ றந் த ந டி கை. ..! ! ! ஸ்ரீவி த்யா வை ந ம்ப வை த்து ஏ மாற் றி ய நடிக ர்க ள்… !! ! இ வ ர து வா ழ்வி ல் இ வ்வ ளவு சோக ங்க ளா… ! ! ! ப ல ஆ ண் டுக ளு க் கு பி ற கு வெ ளி யான உ ண் மை த க வ ல் உள் ளே .. .! ! !

0

கா லம் கா லமா க ஏரா ளமான தி ரை நடி கைகள் வ ந்து கொ ண்டிரு ந்தாலும் ம க்கள் ம த்தியில் ஒரு சி ல நடி கைகள் ம றந்துவி ட மு டியாத அளவி ற்கு அவ ர்களி ன் ந டிப்பு அவரை மி கவும் க வர் ந்து வி டுவார். மேலும், அவ ர்கள் ஒரு சில திரை ப்பட கிடை த்துவி ட்டால் ம க்கள் ம த்தியில் இ டம் ம ட்டும் தா ன் பிடி க்கும் மு டியும். ஆ னால், பல திரை ப்பட ங்களில் ந டித்து ம க்க ளுக்கு பிடி த்தவா று அவ ர்கள் நடி த்து கா ட்டி னால் மட் டுமே அவ ர்கள் இ றந் த பி ன்னு ம் அவ ர்களது பெயர் ம க்கள் ம த்தியி ல் தொடர் ந்து வந்து கொ ண்டே இரு க்கும். அந்த வ கையில் இ டம் பி டித்தவ ர் எ ன்றால் நடிகை ஸ்ரீவி த்யா. இவர் அ ழகு ரா ணியா க த மிழ் சி னிமா வை ஆ ட்டிப் படை த்த ஒ ரே நடி கை இவர் மட் டுமே .

அந்த காலக ட்ட த்தில் இவர் நடி த்த நடிக ர்கள் உ டனே அடு த்தடு த்த காலக ட்டத்தி ல் அ க்கா, அண் ணி, அம் மா போ ன்ற கதாபா த்திர ங்க ளிலும் நடி த்தார். இ ப்படி சினி மாவி ல் தன க்கென ஒரு த னி பா ணியை அமை த்துக் கொ ண்டு நடிகை ஸ்ரீவி த்யா அவ ருடைய வா ழ்க்கை யில் எ ல் லாவ ற்றையும் ந ம்பி ஏமா ந்து வி ட்டு க டைசி கால க ட்ட த்தில் மரு த்து வமனையி ல் செல வுக்கு கூட ப ண ம் இல் லாமல் ப ரிதா பமா க இ ற ந்த ச ம்பவ ம்.

ப ற்றி ப லரு க்கும் தெ ரிந்திரு க்க வா ய்ப்புக ள் மிக கு றைவு. மே லும், ந டிகை ஸ்ரீவி த்யா ம ற்றும் கம ல் ஆ கிய இ ருவரு க்கும் கா த ல் என்று அந்த கால ப த்திரி கைக ளில் ப ரப ரப்பா க எழுத ப்பட் டது. இ துகுறி த்து அவ ரிடம் கே ட்டபோ து நடிகை ஸ்ரீவி த்யாவி ன் வ யசு கோ ளா று எ ன்று ஆ தார ங்கள் உ ள்ளன. நடிகர் கம ல் மீ து அ திகப்ப டியான கா த ல் இரு ந்த நடிகை ஸ்ரீவி த்யா அதி ல் இ ருந்து மீள முடி யாமல் தவி த்த

அந்த சம யத்தில் மலை யாள ந டிகர் ஒ ருவரின் அ ரவணை ப்பில் அவ ருக்கு கிடை த்து ள்ளது . அதன் பி றகு சரி இ னிமேல் நாம் அவ ரை தி ரு ம ணம் செ ய்து கொ ண்டு குடு ம்பம் குழ ந்தைக ள் என செ ட்டில் ஆ கிவிட லாம் என க னவு க ண்ட நடிகை ஸ்ரீவி த்யாவை நி ம்மதி யாக இ ருக்க வி டாமல் சி னிமாவி ல் நடி க்க வே ண்டாம் ப ண ம் சம் பாதிக்க வேண் டும் என அ வரது கண வர் டா ர் ச்ச ர் செ ய்துள் ளார் என்று கூறு ப்ப டுகி ன்றது.

அத ன்பிற கு பி ரச்ச னை ஆர ம்பி த்தது மே லும், இவ ர்கள் இருவ ரும் வி வா க ரத் து பெற் று பி ரிந்து விட் டனர். அத ன்பி றகு கு ழ ந் தை இல் லாமல் இ ருந்த நடிகை ஸ்ரீவி த்யா தன் னுடைய மொ த்த சொ த்துக்க ளை யும் டிர ஸ்ட் மாற் றிவிட் டார். இந்த சமய த்தில் வேறு ம லையாள ந டிகர் ஒ ருவர் அவரு க்கு உத வி செ ய்து வ ந்தார் நடிகை ஸ்ரீவி த்யா வுக்கு பு ற் றுநோ ய் பாதி ப்பு ஏற்ப ட்டது.

அத ற்க்கு சில விலை உய ர்ந்த ம ருத்துவ வா ங்க வே ண்டிய சூ ழ்நி லை ஏற் பட் டது. அந்த டிர ஸ்ட் மூ லமா க பெ ற்றுக் கொ ள்ள ப லரும் அ றிவுறு த்தினார் க வனி த்து வந்த நடி கர்க ளிடம் கே ட்க அ வர் யா ர் நீ எ ன்பது போல பே சி வி ட்டார்களா ம். பிறகு பு ற்று நோ ய் கா ரணமா க ம ருத்துவ த்து க்கு கூட கா சு இ ல்லாம ல் இ ற ந் து விட்டதா க செ ய்திக ள் வெ ளிவ ந்தது. இத ற்கா க நடிகர் கம ல்ஹாச ன் கூ ட இவ ருக்கு உத வியதா க கூற ப்படுகி றது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.