பி ரப ல வி ல்ல ன் பாலா சிங்கி ற்கு இவ்வ ளவு அ ழகான ம னை வி ம ற் று ம் மக ளா. ..! ! ! நடி கை க ளே பொ றா மை ப் ப டு ம் அ ள வி ற்கு பே ர ழ கு. . . ! !! பு கை ப்ப ட த் தை பா ர் த் து அதி ர்ச் சியி ல் உ றை ந் த ரசிக ர்க ள் . . .! ! !

0

ந டிகர் பாலா சி ங் ஆர ம்ப த்தில் மேடை நாடக ங்களி ல் தனது வா ழ்க்கை யைத் தொட ங்கினா ர் என்ப து குறி ப்பிடத்த க்கது. இவ ருக்கு கு ழந் தை ப ருவ த்தில் இரு ந்தே சி னிமா து றையில் நடி க்க வே ண்டும் மி குந்த ஆ ர்வம் கொ ண்டும் ஆ சை கொ ண்டும் இரு ந்தார் என் று தான் சொல் லவே ண்டும். மே லும், நடிகர் பா லா சிங் கன் னியாகு மரி மாவ ட்ட த்தில் மார் த்தா ண்டம் அருகே க ளியக்கா விளையில் பிற ந்தார். அதற் க்கு ஏற் றவாறு வி டாமுய ற்சி செ ய்து நடிகர் நா சரின் அ வதாரம் எ ன்னும் திரை ப்பட த்தில் தன து முதல் திரை ப்பட கதா பா த்திர த்தை ந டித்து சி னிமா து றையில் கால் பதி த்தார் நடிகர் பாலா சிங். இவர் சி னிமாவி ற்கு வருவ தற்கு மு ன்பு தே சிய நாடகப் பள் ளியில் பயி ற்சி பெ ற்றார்.

அதன் பிறகு இவ ர்க்கு சினிமாவில் வி ல்ல ன் க தா பாத்திரம் மிகு ந்த வ ரவே ற்ப்பை கொடு த்தால் இவர் நடி க்க தொட ங்கி னார் ம ற்றும் திரை ப்பட த்தில் அவரது நடி ப்பி ற்காக வி மர் ச ன ரீதி யா ன பா ராட் டைப் பெற் றார்.பின் னர் அவர் ஷ ங்கர், மணிர த்னம் ம ற்றும் கம ல்ஹாச ன் இய க்கிய திரை ப்பட ங்களில் து ணை வேட ங்களில் நடி த்துள் ளார். பெ ரும் பா லும் வி ல் ல ன் வேட த்தில் நடி த்தார்.மே லும், இவர் புதுபே ட்டை திரை ப்பட த்தில்  அன் பு என்ற க தாபா த்தி ரத்தில் நடி த்து சி னிமாவி ல் வள ர்ந்தா ர் .

இவர் அ வதா ரம், இந் தியன், ரா சி,உல்லா சம் , ம று ம லர்ச்சி, புதுமை பித்தன் ,சா மி, விரு மாண் டி,உத யா , ம ண்ணின் மைந்தன் , நல தமயந்தி ,திருப்தி , மு னி, இரண்டு , புதுபேட்டை, வேட் டைக் காரன், ஒஸ்தி , வே லாயுத ம் என பல படங்களில் நடித்து மிக பெ ரிய அ ளவில் வெற்றி கோடி நாடி னார் .2009 ஆம் ஆண்டில், தா த் தா பாட் டி ம ற்று ம் அவர்களின் பேரக்கு ழந்தைக ளுக்கு இடையிலா ன உறவை ஆ ராயும் தி ரை ப்ப டத்தில் வண் ணத்துப்பூ ச்சியில் தாத்தாவாக மு க்கிய வேடத்தில் நடித்தார்.

இந்த படம் இவரது சி னிமா பய ணத்தை மாற்றி அமை த்த படம் என்று தான் சொ ல்ல வே ண்டும் .அந்த அ ள வி ற்கு இ வ ரது ந டி ப்பு அ தில் இ டம் பெ ற் று இரு க் கு ம். இ வ ர் சி ல ஆ ண்டுகளுக் கு மு ன்பு இவர் கா ல மா னா ர் . தற் ச ம யம் இவர து கு டும் ப பு கை ப் பட ம் ச முக வலைத லக ளில் வைர ளா கி ர சி கர் க ளால் க வ னி க்க ப ட் டு வரு கி றது. இதோ அந்த புகை ப்படம் நீ ங்களும் பாரு ங்கள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.