ஜீ வா ப ட த் தி ல் ஸ்ரீதி வ்யா வுக் கு த ங் கை யாக நடி த் த பெ ண் ணா இ து .. . ? ? ? அ டே ங் க ப் பா ஆ ளே அ டை யா ள ம் தெ ரி யா த அ ள வு க் கு மா றி ப் போ ன நடி கை . . . ! ! ! பு கை ப் பட த்தை பா ர் த் து ஷா க் ஆ கு ம் ர சி க ர் க ள் . . .!!!

0

இந்த காலக ட்டத்தி ல் சி னிமா வில் நடி க்கும் து ணை நடி கர்க ள் நடி கைகள் நடி த்த ஒரு சில திரை ப்பட ங்களி லேயே காணா மல் போ ய்விடுகி றார்க ள். அந்த வ கையில் நடிகர் வி ஷ்ணு வி ஷால் நடி ப்பில் வெ ளியா ன ஜீவா எ ன்ற தி ரைப் படம் ம க்கள் ம த்தியி ல் பெ ரும் ஒரு நல்ல வ ரவே ற்பை பெற்று ஓ டியது எ ன்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. அந்த திரை ப்பட த்தில் நடி த்த அ னைவ ரும் ரசிக ர்கள் நி னைவில் வை த்துக் கொ ள்வது கொ ஞ்சம் க ஷ்ட ம்தா ன். அந்த வகை யில் த மிழில் சுசீ ந்திர ன் இய க்க த்தில் க டந்த, 2014ம் ஆ ண்டு வெ ளியா ன ஜீவா திரை ப் படத்தில் நடிகர் வி ஷ்ணு வி ஷால் ஸ்ரீதி வ்யா சூ ரி போ ன்ற பல ர் நடி த்திரு ந்த இரு ப்பா ர்கள்.

அந்த திரை ப்பட த்தில் நடிகை ஸ்ரீதி வ்யாவின் த ங்க ச்சியா க மோ னிகா எ ன்பவ ர் நடித்திரு ப்பா ர். அந்த திரை ப்பட த்தில் ஒரு சில கா ட்சிக ளில் ம ட்டுமே நடி த்திருந்த மோ னிகா சென் னையை சேர் ந்தவர். இவர், 1994ஆம் ஆ ண்டு சென் னையில் பிற ந்தார் இவர் சி னிமா மீது உ ள்ள ஆ ர்வ த்தால் பட வா ய்ப்புக ளை தே டி அலை ந்தார். அப்போது அதன் மூ லம் ஜீவா திரை ப்பட த்தில் நடிக்க இரு க்கும் வா ய்ப் பு இவரு க்குக் கிடை த்தது.

அதன் பி ன்னர் பக டையா ட்டம், ஜீனி யஸ், ஏ ஞ்சலினா போ ன்ற பல திரை ப்பட ங்களில் இவ ர் நடி த்து வ ந்தார். அந்த திரை ப்பட த்தில் மிகவும் சி றிய பெ ண் ணாக இரு ந்த இவர் த ற்போது அ டை யாளம் தெரியாத அளவி ற்கு மாடர்ன் உடை யில் மா றியுள் ளார். அ துமட் டுமல் லாமல் ச மூக வலை த்தள ங்கள் எ ப்போ துமே ஆக்டிவாக இரு க்கும் இவர் சமீ பகா லமாக அடிக்கடி போ ட்டோக் களை நடத் தியும் அந்த புகை ப்பட ங்களை தனது ச மூக வலை தளப் பக்க த்தில் வெளி யிட்டு வரு கிறார்.

அந்த வகை யில் சமீப த்தில் இவர் எ டுத்த புகை ப்படம் தற்போது வெ ளியாகி யுள்ளது. அது ஒ ருபுறம் இரு ந்தாலு ம் இவரு க்கு தற்போது நடிகை மோ னிகா ஒரு திரை ப்படத் தில் க தாநா யகியா கவும் நடி த்து வருகி றார். தற்போது தோழர் வெ ங்கடே சன் என்ற திரை ப்பட த்தில் க தாநா யகியா க நடி த்து ள்ளார். மே லும், இந்த திரை ப்பட த்தை மகாசிவன் எ ன்பவ ர் இ யக்கியு ள்ளார்.

இந்த திரை ப்பட த்தில் ஹ ரி ஷ ங்கர் எ ன்பவ ர் க தாநா யக னாக நடித் துள் ளார் எ ன்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. தற்போது அவ ர்களே வெ ளியிட் ட புகை ப்பட த்தை பார் த்து ஜீவா திரை ப்பட த்தில் நடிகை ஸ்ரீதிவ்யா த ங்கை யாக நடித்த பெ ண் தான் இது எ ன்று அந்த புகைப் படத்தை பார் த்த ரசிக ர்கள் ஆ த்திர த்தில் உள் ளனர். மே லும், அந்த புகை ப்பட த்தை ச மூக வலை த்தள ங்களி ல் ஷேர் செய்து வ ருகின்றா ர்க ள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.