நடி க ர் மு ர ளி யி ன் மக ளை பா ர் த் துள் ளீ ர்க ளா. . . ? ? ? இ து வ ரை ப ல ரும் பா ர் த் தி ராத பு கை ப் ப ட ம் …! ! ! பு கை ப்பட த் தை க ண் டு வி ய ந் து போ ன ர சி க ர் க ள் . . .! !!

0

தெ ன்னி ந்தியாவி ல் பிரபல நடி கராக திகழ் ந்தவ ர் தான் நடிகர் முர ளி. அவர் த மிழ் மற்றும் கன் னட திரைப்ப டங்களில் முன்ன ணி மற்று ம் து ணை வேட ங்களில் தோன் றினார். இவ ரை பு ரட்சி நாய க்கன் என்று அ ழை க்க ப்படுகி றார். மே லும், அவ ரை ஒரு புலனுணர்வு பாட கர் அ ல்லது சோ கமான கா தல ன் எ ன்று சி த்தரித் த பாத்திர ங்களுக்கு பிரப லமா னவ ர் எனது குறிப்பி டத்த க்க து. இவர் நடி ப்பில் வெற்றி க்கொடி கட்டு, பொ ற்காலம், இர ணியன், சுந்தரா ட்ரா வல்ஸ் என பல திரைப்ப டங்க ள் ரசிக ர்களை வெ குவாக க வர் ந்த திரைப்ப டங்கள் ஆகும். அதி லும், இவர் நடி த்த கு டும்ப திரைப்பட ங்களா ன ஆன ந்தம், சமு த்திரம் ஆகிய திரைப்ப டங்க ள்

இ ன்றும் ம றக்க முடி யாதவையா உ ள்ளது எ ன்று கூட சொல் லலாம். அத ன் பி றகு நடிகர் முரளி 8 செ ப்டம்பர் 2010ஆம் ஆண்டு அ ன்று ம ர ணம் ஆ னார். இவ ரின் மக ன் பற்றி அனைவரு க்கும் தெ ரியும்.? அவர் பெ யர் அதர்வா. இவர் நடித்து வெ ளியான பானா காத்தாடி என்ற தி ரைப்ப டத்தில் நடிக ராக த மிழ் சி னிமாவில் அறி முகமா னார் என்பது குறிப்பி டத்த க்கது.

அந்த திரைப்ப டத்தி ல் எதார் த்தமா ன நடிப்பை வெளி ப்படுத்தி ம க்க ளிடம் நல்ல வரவே ற்பை பெற் றார் நடிகர் அதர்வா. அதன் பின் த மிழ் சி னிமாவில் நல்ல கதைக ளுக்கு மட்டும் மு க்கிய த்துவ ம் கொடு த்து நடி த்து கொ ண்டு இரு க்கிறார் நடிக ர் அதர்வா. அத னை தொடர் ந்து இவர் ந டித்து வெ ளிவந்த இரு ம்பு குதிரை , 100 , ஈட்டி , இமைக்கா நொடிகள் , பூமராங் , ப ரதே சி , கணிதன்,சண்டிவீரன், தள்ளி போ காதே போன் ற திரைப்ப டங்கள் அத ற்க்கு எடு த்து கா ட்டாக உ ள்ளது.

நடிகர் அத ர்வா மட் டுமே ந டிகர் முர ளியின் மக ன் என் றுதான் ந ம்மில் ப லரும் அ றிந்து இரு ப்போம். ஆ னால், அவரு க்கு இன் னுரு மக னும் உ ள்ளார் எ ன்பது பலரு க்கும் தெரி யாத ஒரு அ றிய உ ண் மை . இத னை தொட ர்ந்து இவரு க்கு ஒரு ம களு ம் இரு ப்பது வெளி யான து. அவ ரின் பெ யர் கா விய எ ன்பதாகு ம். அவ ரின் புகைப்ப டங்க ள் தற்போது ச மூக வ லைதள ங்க ளில் மிக வைர ளாக பரவி வரு கிறது . இதோ அ ந்த புகை ப்பட ம் நீ ங்களும் பாரு ங்க ள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.