க ரகா ட்ட க் கா ரன் ப ட த்தி ல் ந டி த்த பி ரப ல ந டி கை கன கா எ ன் னவா னா ர் தெ ரி யு மா .. . ? ? ? ப ல ஆ ண்டு க ளா க வெ ளியே வரா மல் இ ரு க்க இ து தா ன் கார ண மா . . . ? ? ? வெ ளி யா ன த க வலை க ண் டு வா ய் ய டை த் து போ ன ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

கரகா ட்ட க்கா ரன் என்ற திரை பட த்தை தொட ர்ந்து நடிகை கனகா த மிழ், தெலு ங்கு, மலை யாளம் என 3 மொ ழிக ளிலும் ஏ ராள மான பட ங்களி ல் நடித்தார். இவர் 12 வ ருட ங்கள் சினி மாவி ல் நடித்து வந்தார் என்பது குறி ப்பிடத க்கது. அதன் பிறகு நடி க்கவி ல்லை. ‘முத்துகுமார்’ என்ற என் ஜினீ யரை அவர் தி ரும ணம் செய்து கொண் டதா க கூற ப்பட் டது. ஆனால், மு த்துகு மார் யார் என்றே எனக்கு தெரி யாது என்று கனகா கூறினார். இதற் கிடையில், 2013 ஆம் ஆண்டு ஆ லப்பு ழா மரு த்து வம னையி ல் அவர் ம ர ண ம டை ந் து விட்டதாக ஒரு த கவல் பரவி அ தி ர் ச் சி யை ஏற்படுத்தியது. ஆனால், அந்த த கவல் போ லியா னது என்றும் தனது த ந்தை தன் னிட ம் உள்ள சொ த்து க்களை அ பகரி ப்பத ற்காக

இப்படி ஒரு த கவ லை பர ப்பினா ர் என இந்த போ லி யா ன செ ய்தி க்கு பின்னர் கனகா விளக்கம் அளி த்தார். இவரது அம்மா தேவிகா பிரபல க தாநா யகி யாக ஏ ராள மான பட ங்க ளில் நடித்து ச ம்பாதி த்த சொ த்துக ளுக்கு எல்லாம் ஒரே வாரிசு கன காதா ன். தனது தாயார் தேவிகா ச ம்பாதி த்து வாங் கிய ஒரு ப ழைய ப ங்களாவி ல்தான் அவர் வ சித் து வரு கிறார். தன்னி டமுள்ள சொ த்து க்களை யா ராவது பறித்து வி டுவா ர்களோ என்ற ப ய ம் அவரின் அ டி மனதில்,

மிக ப்பெரி ய அ ச் ச த் தை ஏற்ப டுத்தி யிருப் பதாக வும், அத னால்தா ன் அவர் யாருடனும் பேசி ப்பழ குவது இல்லை என கூற ப்படு கிறது. மேலும், இவரது தந் தையே சொத் துக்கா க தன்னை து ன் பு று த்துகி றார் என கனகா கு ற் றச்சா ட்டு சும த்தி னார். கடந்த சில வரு டங்க ளாக வீட்டை உள் பக்க மாக பூ ட்டிக்கொ ண்டு தனிமை யில் வசித்து வருகிறார்.

இவர் பெரு ம்பாலும் வெ ளியே வ ருவதி ல்லை. சமீப த்தில் நடந்த ஒரு சினிமா சங்க தே ர்தலி ல் அவர் கலந்து கொண்டு ஓ ட்டுப்போ ட்டதா க கூற ப்படு கிறது. பூட்டிய வீ ட்டு க்குள் வருட க்கண க்கில் அவர் வசித்து வருவது, அவரை பற்றிய ம ர் ம ங்களை மேலும் அ திகரி த்துக் கொண்டே போகிறது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.