42 வ யசு ஆ ச்சு… இன் னும் இப்படி ஒரு வே லை யை செ ய் ய செ ல் லு ம் தி ரை யு லக ம் .. . ! ! ! க ண்கல ங் கி ய ப டி பி ர ப ல ந டி கை வெளி யிட்ட த கவல் . .. !! ! அ தை க் க ண் டு அதி ர்ச் சி யி ல் உ றை ந் த ர சிக ர் கள்.. . ! ! !

0

த மிழ் சி னிமாவில் க வர் ச்சி நா யகி யாக வ லம் வ ந்து கொண் டிரு ந்தவ ர் தான் நடி கை சோ னா. இவ ரை யாரா லும் அ வ்வள வு சீ க்கிர ம் எ ளிதில் ம றக்க மு டியா து. மே லும், த மிழி ல் 2001 ஆம் ஆ ண்டு ந டிகர் அஜீ த் நடி ப்பி ல் வெ ளியா ன பூவெ ல்லா ம் உன் வாசம் எ ன்ற திரை ப்பட த்தி ல் து ணை கதா பாத் திரத்தி ல் நடி த்தா ர் எ ன்ப து குறி ப்பிட த்த க்க து. த மிழ் சி னிமாவி ல் அறி முகமா னவ ர் நடி கை சோ னா அவ ர்க ள். அத ன் பி றகு ஷாஜகா ன், வி ல்ல ன் இ ன்றும் பல திரை ப்பட ங்க ளில் து ணை க தாபாத்தி ரத் தில் ந டித்து வ ந்தா ர் நடி கை சோ னா. மே லும், 2002 ஆம் ஆ ண்டு த மிழ் நா ட்டில் ந டைபெ ற்ற உல க போ ட்டியி ல் இவர் பட் டத் தை வெ ன்றா ர் எ ன்பது கு றிப்பிட த்த க்க து. பல ஆண் டுக ளாக இவ ர் சி னி மாவி ல் இரு ந்து வி லகி தான் இரு ந்தா ர்.

த ற்போ து சமீ பத்தில் வெ ளியி ட்ட அ றிக் கை ஒ ன்றி ல் ப லரும் என் னை ஏன் திரை ப்பட ங்க ளில் நடி க்க வி ல்லை.? எங்க தே டி யும் கா ணவி ல்லை.? எ ன்று எ ங்கே போ னீர் கள் என் று கே ள்வி கேட்டுக் கொ ண்டிரு க்கி றார்க ள். மே லும், இ ந்த வ ருடத்தி ல் நா ன் நான் கு திரை ப்பட ங்க ளில் நடி த்து வரு கிறே ன். மே லும், 12 திரை ப்பட ங்க ளை வே ண்டா ம் எ ன்று சொ ல்லி ப ணத் தை விட நி ம்மதி யான வாழ் க்கை தான் மு க்கியம் என் று நினை க்கிறே ன்.

இ ப்ப டி ஒரு நி லையி ல் நடி கை சோனா சீரி யலி ல் எ ன்ட்ரி கொடு த்து ள்ளா ர். மே லும், கல ர்ஸ் த மிழ் தொலை க்கா ட்சியி ல் சமீப த்தில் துவ ங்கப் பட்ட அபி டைல ர் எ ன்ற சீ ரியலி ல் நடி கை சோ னா ந டித்து ள்ளா ர். இத னை தொடர் ந்து சமீப த்தி ல் தன் னுடை ய ச மூக வலை த்தள பக்க த்தி ல் ஒரு பதி வை வெளி யிட்டு இரு ந்தா ர். அதி ல் என க்கு 42 வ யதிலு ம்

தன் னை படு க்கை க்கு அ ழைப்ப து என த வறா க பே சி வ ருகி ன்றா ர்க ள். இதெ ல்லா ம் மா ற வே ண்டும் ச ரியான பட ம் வி ரைவி ல் நடி த்து இவ ர்களு க்கு ஒரு பா டம் க ற்பி க்க வே ண்டும் எ ன்று அந்த பே ட்டியளி த்துள் ளா ர் நடி கை சோ னா. இந்த த கவல் தான் ச மூக வலை த்தள த்தி ல் மி க வை ரலா க பர வி வருகி ன்ற து. இதோ அந்த த கவல் நீ ங்க ளும் பாரு ங்கள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.