பூவே உ ன க் கா க ப ட த் தி ல் ந டி த் த நடி கை ச ங் கீ தா வி ன் க ண வ ர் ஒ ரு இ ய க் கு ன ரா . . . ??? அ ட , சி ம் பு வை வை த் து இ ந் த ஹி ட் ப ட த் தை கொ டு த் த வ ர் இ வ ர் தா ன் . . . ! ! ! பு கை ப் ப ட த் தை பா ர் த் தா ல் நீ ங் க ளே ஆ ச் சா ர் ய ப் ப டு வி ங் க . . . ! ! !

0

பொ துவாக சி னிமாவில் உள்ள பிரப லங்கள் ஆர ம்பகால த்தில் இரு ந்தவாரே கடை சிவரை இருக்க மாட்டா ர்கள். அந்த வ கையில் நடிகை சங் கீதாவும் ஒருவர். இவர் ஒரு இ ந்திய ந டிகை ஆவார். இவர் மலை யாளம், த மிழ் மற்றும் க ன்னட திரை ப்படத் தொழி ல்களில் பணி யாற்றியு ள்ளார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. முக்கி யமாக 1990களில் சீ னிவாசன் எழுதி இய க்கிய சிந்தவி ஷ்டயா சி யாம லா திரை ப்பட த்தில்  யாமாலா என்ற பா த்திர த்தில் இந்த நடிகை மி கவு ம் பி ரபலமா னவர். அதனை தொட ர்ந்து நடிகர் விஜய் மற்றும் இய க்குனர் வி க்ரமன் கூ ட்ட ணியில் முத ன் முதலாக உ ருவா கி மிகப் பெ ரிய வெ ற்றி யைப் பெற்ற தி ரைப்ப டம் தான் பூவே உன க்காக. இந்த திரை ப்பட த்தில் நடி கையாக நடி த்தவர் தான் நடிகை ச ங்கீதா.

நடிகர் விஜ ய்யி ன் கதா பாத்திரம் எந்த அ ளவு வரவே ற்பை பெ ற்றதோ அதே அளவு க்கு சங் கீதாவின் கதா பாத்திர மும் நடி ப்பும் ரசிக ர்களி டம் வரவே ற்பை பெற்றது. நடிகர் விஜ ய்க்கு பூவே உன க்காக திரை ப்படம் தான் முதல் மி கப் பெரிய வெ ற்றி பட மாக அமை ந்தது என்று கூட சொல் லலாம். ஆ னால், அத ற்கு முன்பே நடிகை சங்கீதா பல வெ ற்றி திரைப்ப டங்களை கொடுத் திருந்தார். அந்த கால கட்டங் களில் வே கமாக வள ர்ந்து வந்த ந டிகைக ளில் நடிகை சங் கீதாவும் ஒ ருவராக திகழ்ந் தார்.

த மிழ் சி னிமாவில் நீ ண்ட கா லமாக நடி த்து வந்த நடிகை ச ங்கீதா தி டீரெ ன ஒளிப் பதிவாளர் ஒ ருவ ரை தி ரும ண ம் செய்து கொண்டு யுள்ளார். அவர் யார் தெரி யுமா.? பிரபல ஒளி ப்பதிவா ளர் சரவணன் தான். மேலும், நடிகர் சிம்பு நடித்த சில ம்பாட்டம் என்ற திரை ப்பட த்தை இவர் தான் இயகியு ள்ளார் எ ன்பது குறிப்பி டத்தக்கது. நடிகை சங்கீதா ம ற்றும் சரவ ணன் ச மீபத் தில் ஒரு பே ட்டி கொடு த்தனர்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.