நா ன் க டவுள் ப ட த் தில் ஆர் யா வு க் கு த ங் கையா க ந டித்த பெ ண் ணை ஞா ப க ம் இரு க் கா …??? என் ன து , அ வ ங் களு க்கு தி ரும ணம் ஆ கிவி ட்ட தா . . . ? ? ? இ ணை ய த்தில் வைர லாகும் பு கை ப் ப ட த் தை பா ர் த்தா ல் ஷா க் கா ண ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

இந்த கா ல கட்ட ங்களில் ஒரு சில திரை ப்பட ங்கள் நடித்து வி ட்டு அதன் பிறகு கா ணாமல் போனவ ர்கள் ஏரா ளமாக உள் ளார்கள். அந்த வகையில் இ வரும் ஒ ருவர். த மிழ் சி னிமாவில் 2001 ஆம் ஆ ண்டு நடிகை ரோஜா நடி ப்பி ல் வெ ளியா ன நிலா கால ம் திரை ப்படம் இன்று வரை ர சிக ர்கள் ம த்தி யில் நீங்க இட ம் பிடி த்து இரு க்கின்ற என்று கூட சொ ல்ல லாம். மேலும், இந்த திரை ப்பட த்தின் ரோ ஜாவின் ம களா க நடி த்தவ ர்தான் நடிகை ரஞ்சினி ஹரிஹரன். இந்தப் திரை ப்பட த்தில் மொ த்த ம் மூ ன்று கு ழந் தைகள் நடி த்திரு ப்பா ர்கள். இந்த மூ வரு ம் தங்களது அ ற்பு தமா ன நடி ப்பி ன் மூ லம் ர சிக ர்கள் ம னதை க வர் ந்த இந்த மூ வரி ல் ஒரு கு ழந் தையா க தான் ரஞ்சினி ஹ ரிக ரன் நடி த்திரு க்கிறார்.

மேலும், இந்த திரை ப்பட த்திற்கு பிறகு ஓ ரிரு ஆ ண்டுக ள் திரை ப்பட வா ய்ப் புகள் இல்லாமல் இரு ந்தபோ து அவர் தன் படி ப்பி ல் கவனம் மே ற்கொ ண்டார். பிறகு இரண்டு ஆ ண்டுக ள் க ழித் து நடிகர் அருண் விஜய் நடி ப்பில் வெ ளியா ன பாண்டவர் பூமி என்ற திரை ப்பட த்தி ல் இவர் ஒரு சி றிய க தாபா த்திர த்தில் நடி த்து மிக பி ரப லம் ஆனார்.

மேலும், இவரது வா ழ் க்கையில் ஒரு தூ ண்டுகோ லாக அமை ந்த திரை ப்படம் என்று கூறி னார். இயக்குனர் பாலா இய க்க த்தில் நடிகர் ஆர்யா நடி ப்பில் வெ ளியாகி இன்று வரை த மி ழ் சி னிமா வில் உ ச்ச த்தில் இரு க்கு ம் திரை ப்படம் எ ன்றா ல் அது நான் க டவுள் தான். இந்தப் திரை ப்பட த்தில் ஆ ர்யா வுக்கு த ங்கை யாக ரஞ்சினி ஹ ரிஹரன் நடி த்திரு க்கி றார்.

மேலும், இந்த திரை ப்பட த்தில் வரும் கதா பாத்தி ரம் ஒ வ்வொ ன்றும் இ ன்றுவ ரை பே சும் பொ ரு ளாகவே அமை ந்து ள்ளது. அ தும ட்டுமி ன்றி இன்று தமி ழ் சி னிமாவில் வில் ல னா க தன் வா ழ்க் கையை து வங்கி தற்போது கா மெடி யனாக வலம் வரும் மொ ட்டை ரா ஜேந்தி ரன் அ வருக் கு இந்த திரை ப்படம் ஒரு மிக ப்பெ ரிய வா ழ்க் கை யை கொ டுத் தது என கூட சொ ல்ல லாம்.

இதனை தொடர் ந்து ரஞ்சினி ஹ ரிஹரன் அவ ர்களுக்கு சி றுவய திலே யே க லை த்துறை யில் சேர ஆர்வம் நி றைய இரு ந்தது. இவர் குறி ப்பா க நடன கலை யின் மீது கைதே ர்ந்தவர் என கூட சொ ல்ல லாம். மேலும், இவருக்கு 27 வ யது ஆகும் நி லையில் தி ரும ணமா கி தற்போது அவரது க ணவ ருட ன் வெளிநாட் டில் செட் டிலாகிவி ட்டார்.

தற்போது வெ ளிநா ட்டில் அவர் ஒரு ந டன பயிற்சி மை யத் தை நடத்தி வ ருகி றார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. அந்த பள் ளியில் நிறைய கு ழந் தைக ள் மற்றும் ம ற்ற துறை யை ச் சேர் ந்த கலைஞ ர்களுக் கும் அவர் ப யிற்சி அளி த்து வ ருகி றார். மேலும், இவர் நடன ஆ சிரி ய ராக அந்த கு ழந் தைக ளுக் கு ந டனம் ஆடி சொ ல்லி க் கொ டு ப்பது போ ன்ற வீடி யோ க்களும் அ வ்வ ப்போது சமூ க வ லைத ளங்களி ல் அவர் வெ ளியி டுவார்.

அ தும ட்டுமி ன்றி இவரை ந டனமா டிய வீடி யோக்க ளையும் அ வ்வப் போது அவர் வெ ளியிட்ட அந்த வீ டியோ ரசிக ர் கள் ம த்தி யில் பெரும் வரவே ற் பையும் பெற்று உள்ளது. தற்போது அவரின் க ணவ ருடன் இரு க்கும் புகை ப்பட த்தை ச மூக பக்க த்தில் வெளி யிட்டி உள் ளார். இதோ அந்த புகை ப்படம் நீ ங்களும் பாரு ங்கள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.