சு றா ப ட த் தி ல் அ ம் மா வா க ந டி த் த ந டி கையி ன் த ற் போ தை ய நி லை எ ன் ன தெ ரி யு மா . . . ? ? ? சி னி மா வை வி ட்டு வி ல க இ து தா ன் கார ண மா .. . ? ? ? இணை ய த் தி ல் வை ர லா கு ம் அ தி ர் ச் சி த க வ ல் உ ள் ளே . . .! ! !

0

த மிழ் சி னிமா திரையு லகில் து ணை நடி கையாக நடித்து ம க்கள் ம த்தியில் பிரப லமாக இருந்து வ ருபவர் நடிகை சுஜாதா சிவகுமார் எ ன்பவர். இவர் திரை ப்பட நடிகை யாகவும் சி ன்னத்தி ரை சீ ரியல் நடிகை யாகவும் செய ல்பட்டு வருகி றார். மேலும், 2004ஆம் ஆண்டு இய க்குனர் கம லஹாசன் இயக்க த்தில் வெ ளிவந்த விருமா ண்டியின் திரை ப்பட த்தில் நடிகர் பசுப தியின் ம னை வியா க நடித்து இரு ந்தார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. அதனை தொடர் ந்து , 2007 ஆண்டு இய க்குனர் அமீ ர் இயக்க த்தில் நடிகர் கார் த்தி நடித்து வெ ளிவந்த பரு த்திவீரன் என்ற திரை ப்பட த்தில் மு க்கிய கதாபா த்திரத்தில் நடித்திரு ந்தார். இந்த திரை ப்பட த்தில் தனது சிற ப்பான நடி ப்பை வெளி க்காட்டி ம க்கள் ம த்தியில் மி குந்த வரவே ற்பை பெ ற்றார் என்று கூட சொல்லலாம்.

மேலும், சி றந்த து ணை நடிகை க்கான பிலி ம்பேர் விரு தையும் பெற் றார். அந்த வகையில் தோ ட்டா, குரு வி, பச ங்க, ஏழாம் அறிவு, மௌனகுரு, சுந்தரபாண்டியன், கோழிகூவுது, வீரம், கோலிசோடா, காக்கிச்சட்டை, 36 வயதினிலே, போக்கிரிராஜா, விசுவாசம் போன்ற ஏரா ளமான திரை ப்பட ங்களில் நடித்து ள்ளார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. தற்போதைய காலக ட்ட ங்களில் நடிகை சர ண்யா பொ ன்வ ண்ணன்,

ராதிகா ஆ கியோர் நடிக ர்களின் அ ம்மா கதாபா த்திர த்தில் சிற ப்பாக நடித்து வருகி ன்றனர். அந்த வகையில் நடிகர் நடி கைகளின் அ ம்மா கதாபா த்திர த்தில் ஏரா ளமான திரை ப்பட ங்களில் நடித்து வ ருகிறார். க டைசியாக 2019ஆம் ஆண்டு இயக்குனர் சிவா இயக்க த்தில் நடிகர் அஜி த் நடி த்து வெ ளிவந்த வி சுவாசம் திரை ப்பட த்தில் நடி த்திரு ந்தார் சமீப த்தில் பே ட்டி ஒ ன்றில் கூறியி ருப்பது.

அது என் னவெ ன்றால் தற்போது த மிழ் சி னிமாவில் நடி ப்பதை குறை த்து வரு கிறேன் என் னைப் பொறு த்தவரை ஒரு குடு ம்பம் தான் முத லாவ தாகவும் சி னிமா இர ண்டாவது ஆகும் மு க்கிய த்துவம் கொடுத்து வரு கிறேன் எனக்கு தெரி ந்த வரை த மிழ் சி னிமாவில் உள்ள மு க்கிய நடிக ர்களின் அம் மாவாக நடி த்து வி ட்டேன்.

இதற்கு மேலும் நடிக்க ஆசை ப்படு கிறேன். ஆனால், இய க்குநர்கள் எ ன்னை அழை க்க மாட் டார்கள் என் னை போல ஏரா ளமான து ணை நடி கைகள் வந்து கொண் டிருக்கி றார்கள். நடிகை சுஜாதா சிவகு மாரின் அ வ ல நிலை யை அ றிந்த ரசிக ர்கள் ச மூக வலைத ளங்க ளில் இந்த செ ய்தியை வெளி யிட்டு இணைய த்தில் வைர லாக்கி வருகி ன்றனர்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.