ப ட ப் பிடி ப் பி ல் ரே கா வுக் கு ந ட ந்த ப ரிதாப நி லை.. . ? ?? அ தை செ ய்த து இ ந் த மு ன் ன ணி நடி க ரா. . . ! ! ! எ ன் ற அ தி ர் ச் சி யி ல் ர சி க ர் க ள் . . . ! !! இ ணை ய த் தி ல் தீ யா ய் ப ர வும் த க வ ல் உ ள் ளே. . . !! !

0

80ஸ் காலக ட்டங்க ளில் கொடி க ட்டி ப றந்த ஏரா ளமான ந டிகைகள் உள்ளார்கள். இவரு க்கென்று ஒரு தனி ரசிக ர்கள் பட் டாளம் உருவா க்கிக் கொ ள்வார்கள் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. மேலும், த மிழ் சி னிமா திரையு லகில் தனது சிற ப்பான நடி ப்பால் அனை த்து ரசிக ர்களைக் கவர் ந்து முன் னணி நடி கையாக வ லம் வ ந்தவர் தான் நடிகை ரேகா. இதனை தொடர் ந்து நடிகை ரேகா த மிழ், தெலு ங்கு, மலை யாளம், கன்ன டம் போன்ற பல்வேறு மொ ழிகளில கதாநா யகியாக நடித்து ள்ளார்.மேலும், 1987ஆம் ஆண்டு பி ரபல இய க்குனர் பார திராஜா இயக்க த்தில் வெ ளிவந்த கடலோ ரக் க விதைகள் என்ற திரை ப்பட த்தில். ஜெ னிஃபர் டீ ச்சர் என்ற கதாபா த்திரத்தில் ந டித்து மக்க ள் ம த்தியில் மிகப் பிரப லமான.

அந்த வகையில் புன் னகை ம ன்னன், க தாநா யகன், எங்க ஊரு பாட்டு க்காரன், வைதேகி க ல்யாணம், அண் ணாமலை கோவில், பிரசாதம் உத்தமபு த்திரன் , தலைவா போ ன்ற ஏரா ளமான. திரை ப்பட ங்களில் நடித்து ள்ளார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. இதும ட்டும ல்லாமல் மலை யாள திரை ப்படமான த சரதன் எ ன்னும் திரைப்ப டத்திற்கு சி றந்த நடிகை க்கான பி லிம்பேர் வி ருதை பெற்று இரு ந்தார்.

மேலும், கூ ப்பித் கோமாளி எனும் ந கைச்சுவை குட்டி நிகழ்ச் சியில் ப ங்கு பெ ற்று ம க்கள் ம த்தியில் மிகு ந்த வரவே ற்பை பெற்றி ருந்தார். மேலும், இதனை தொடர் ந்து பிக் பாஸ் நா ன்காம் சீ சனில் போட்டி யாளராக பங்கு பெற்று தனது சிற ப்பான நடி ப்பை வெ ளிகா ட்டி இரு ந்தார். தற்போதைய சி னிமாவில் ஒரு சில திரைப்பட ங்களில் சிறு கதாபா த்திரத்தில் நடித்து வ ருகிறார்.

தற்போது நடிகை ப ற்றி ஒரு சுவாரசி யமான த கவல் ஒன்று வெ ளியாகி உள் ளது. அது என் னவெ ன்றால் இய க்குநர் கே.எஸ். ரவிக்குமார் இயக்க த்தில் வெ ளிவந்த பு ரியாத புதி ர் எனும் திரை ப்பட த்தில் நடிகர் ர குவரன் மற்றும் நடிகை ரேகா ஆ கியோர் நடித்திரு ந்தனர். இத் தி ரைப்ப டம் இ வரின் திரையு லகில் ஒரு மு க்கியத் திரு ப் புமு னை படமாக அ மை ந்தது ந டிகர் ரகு வர ன் தன து ம னை வி மீது சந்தே கப்ப டு ம் கதா பா த்திர த்தில் நடித் திருந் தார்.

ஒரு கா ட்சியி ல் ர குவ ரன் நடி கை ரே கா மீது ரசத் தை ஊ ற்றுவ து போ ல் கா ட் சி அமை ந்தி ருக்கும் . அந் த கா ட்சி எடு க்கும்போ து தா ன் மிக சூ டாக இருந் தது தெரி யாமல் நடி கர் ரகு வரன் உ ண்மை யிலேயே முக த்தில் ஒற் றி விட் டா ர். இ ந்த நி லையி ல் நடி கை ரே கா வழி யில் அறி வித் துள்ளா ர். இ ந்த சம் ப வத்தி ற்கு பி றகு ந டிகர் ரகுவ ரன் நடி த்த ம ன்னி ப்பு கே ட்டுள் ளார் .

இ ந்த ச ம்பவத்தா ல் நடி கை ரேகாவி ன் சினி மா வாழ் க்கை யில் ம றக் க மு டியா த ஒ ரு நாள் அன் று அமை ந் தது அன் றை ய கா லங்க ளில் பி ரபல நடி கை யா ர் அந் த நடி கை ரேகா வு க்கு இப் படி ஒ ரு அதிர் ச்சி யான நிக ழ்வொ ன்று நட ந் துள் ளதை அறி ந்த ரசிக ர்க ள் ச மூக வலைத ள ங் களி ல் இ தை ப் ப ற்றி த ற்போது வெ ளி யாக் கி வருகி ன்றா ர்கள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.