பி க்பா ஸ் பி ரப ல ம் வ ரு ணி ன் அ ம்மா யா ர் தெ ரி யு மா. . . ?? ? எ ன் ன து , க லை ஞ ர் டி வி யி ல் வ ரும் பி ர ப ல மா.. . ? ?? பு கை ப்ப டத் தை கண் டு விய ந்த ர சி க ர்கள்…!!!

0

ச மீப கா லமா கவே ப லரும் சி னிமாவை வி ட்டு டிவி நிகழ் ச்சிகளை தான் தி ரும்பி பார் த்து வருகி ன்றார்கள். அதற்கு ஏற் றவாறு அவ ர்களும் வி த்தி யாசம் வி த்தியா சமாக சீரிய ல்கள் மற்றும் ரி யாலிட்டி ஷோ க்களை உ ருவாக்கி வருகி ன்றார்கள். மேலும், தொலை க்காட்சியில் டி.ஆர்.பி அ திகமாக இரு க்கும் தொலை க்காட்சி என் றால் அது விஜய் தொலை க்காட்சி தான். இந்த தொலை க்காட்சியில் ஏரா ளமான சீரிய ல்கள் மற்றும் ரியா லிட்டி ஷோ க்கள் வெ ளியிட்டு ம க்களை கவ ர்ந்து வருகி ன்றார்கள். அந்த வகையில் பி க்பாஸ் நிகழ் ச்சி 4 வெற் றிகரமா க முடி ந்து சீசன் 5 கிட்ட த்தட்ட 73 நா ட்கள் க டந்து செ ன்ற இருக்கி ன்றது. இந்த சீச ன்களில் பல ருக்கும் தெரி யாத பல பிரப லங்கள் வா ய்ப்பு கொடு த்துள் ளார்கள்.

மேலும், பல ருக்கும் தெரி ந்தவர்கள் எ ன்றால் விஜய் டி வியில் தொகு ப்பாளி னியாக இருக்கும் பிரிய ங்கா, நா ட்டுப்புற பாடகி சின் னப்பொ ண்ணு, கனா கா ணும் கால ங்கள் சீ ரியல் நடிகர் ராஜு மற்றும் நடிகர் இமான் அண் ணாச்சி போ ன்றவை மட் டுமே பலரு க்கும் தெரி ந்தவ ர்கள். அதன் பிறகு ம த்தபடி ப லரும் பலரு க்கும் தெ ரியாதவ ர்கள். மேலும், இந்த சீச ன்களில் ஆ ண்க ளைவிட பெ ண்க ளுக்கு அதிக மு க்கிய த்துவம் கொடு த்துள்ளா ர்கள்.

அதேபோ ன்று இந்த சீ சனில் கல ந்து கொண் ட பல நா ட்களாக ஏ ற்கனவே சி னிமா து றையில் நடி த்து வருகி றார் தான் இருக்கி ன்றார்கள். அந்த வகையில் வரு ணும் சி னிமாவில் ஒரு அ ங்கீ காரம் கிடை க்கவி ல்லை. மேலும், நடிகர் விஜய் நடி ப்பில் கடந்த, ஆண்டு வெ ளிவந்த திரை ப்படம் தான் த லைவா. அந்த திரை ப்பட த்தில் விஜ ய்யின் ந ண்ப னாக நடி த்து இரு ப்பார் என்பது குறிப்பி டத்தக்கது.

அந்தத் திரை ப்பட த்தை தொடர் ந்து நடிகர் ஜீவா நடி ப்பில் வெ ளிவந்த திரை ப்படம் தான் சீ று. இந்த திரை ப்பட த்தில் ம ல்லி என்ற ஒரு மு க்கிய கதாபா த்திர த்தில் நடிகர் வருண் நடித்தி ருப்பார். மேலும், த மிழ் ஒரு சில திரை ப்பட ங்களில் இவர் ஹீரோ வாகவும் நடி த்து உள் ளார். அதனைத் தொடர் ந்து இவர் இ றுதியாக ப ப்பி என்ற ஒரு திரை ப்பட த்தின் ஹீ ரோவாக நடித்து ஓ ரளவு க்கு.

ம க்கள் ம த்தியில் பலரு க்கும் தெ ரிந்த மு கமாக மாறி னார். மேலும், நடிகர் வரு ணின் அம்மா ஒரு பியூ ட்டிசனாக உள்ளா ர்கள். மேலும், கலை ஞர் தொலை க்கா ட்சியில் ஒளிபர ப்பான பூ வையர் பூ ங்கா என்ற ஒரு அழ குக்கு றிப்பு நிகழ் ச்சியில் இவர் ப ங்கேற் றுள் ளார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது.

அந்த புகை ப்படம் தான் த ற்போது ச மூக வலைத்த ளத்தில் வைர லாக பர வி வருகி ன்றது. இதனைத் தொடர் ந்து நடிகர் வரு னுவிற் கு இன்னும் தி ரும ணம் ஆகவி ல்லை. ப லரும் இவரு க்கு தி ருமண மாகி வி ட்டது என் றுதான் நினை த்து வருகி ன்றார்கள். தற்போது அம் மாவுடன் இருக்கும் புகை ப்படம் வெளி யாகி உள் ளது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.