கா மெ டி ந டி க ரா க 1000 பட ங் களி ல் ந டி த் த நடி க ர் . . . ! ! ! அ த ன் பி ற கு தா ன் க வு ண் ட மணி, வ டி வே லு எ ல் லா ம் . ..! ! ! யா ர் எ ந் த ந டி க ர் தெ ரி யுமா. . .? ? ? இ ணை ய த் தி ல் வை ர லா கு ம் புகை ப்படம் உள் ளே . . . ! ! !

0

சி னிமா வைப் பொரு த்தவரை ஏரா ளமான நகை ச்சுவை நடிக ர்கள் இரு க்கின் றார்கள். ஒரு கா லகட்ட த்தில் ஒரு சி லரின் நகை ச்சுவை க்காகவே ஏரா ளமான திரை ப்பட ங்கள் ஓ டியதும். மேலும், திரை ப்பட த்தின் கதை எந்த அளவு க்கு மு க்கி யமோ அதே போன்று நகை ச்சுவை நடிக ருக்கும் மு க்கிய த்துவம் கொடு க்கப்ப டுகின்றது. தி றமை இரு ந்தால் நீ ண்ட தூர த்திற்கு அவ ளுக்கு ப யண ம் தொடர் ந்து வருகி ன்றது. அந்த வகையில் தெலு ங்கு மற்றும் த மிழ் மொ ழிகளில் காமெ டிய னாகவும் மு க்கிய கதாபா த்திர த்திலும் நடித்து ம க்கள் ம த்தியில் பி ரபலம டைந்து நடிகர் பிர ம்மா னந்தம். இவருக்கு எ ப்படி ப்பட்ட கதாபா த்திரம் கொ டுத்தாலும் அதில் தனது தி றமை யை வெ ளிக்கா ட்டி அதனால், நடித்து வ ருபவர் என்பது குறிப்பி டத்தக்கது.

மேலும், த மிழ் சி னிமாவில் காமெ டி உச்ச த்தில் இரு ந்தவர் கவு ண்டமணி, செந்தில், வடிவேலு போ ன்றவ ர்கள். அதே போன்ற தென் னிந்திய அ ளவில் ப ல்வேறு திரை ப்பட ங்களில் உ ச்ச நடிக ராக நடி த்தவர் நடிகர் பிர ம்மா னந்தம். இவர் கிட் டத்த ட்ட ஆயி ரத்து க்கும் மே ற்பட்ட திரை ப்பட ங்களில் நடி த்து அச த்தியு ள்ளார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது.

இவருக்கு தற்போது 65 வ யது ஆகி ன்றது. இப்போது கூ ட ப ல்வேறு நடிக ர்களின் திரை ப்பட ங்களில் நடித்து வருகி ன்றார். த மிழில் ம ரகத நா ணயம், தா னாசேர் ந்தகூ ட்டம் போன்ற ப ல்வேறு திரை ப்பட ங்களில் தனது சிற ப்பான நடி ப்பை வெ ளிக் கா ட்டி இரு ப்பார்.

இவர் தற்போது நடி க்கும் திரை ப்பட ங்களில் சுமார் இரண்டு கோடி வரை ச ம்பளம் வா ங்கு வதாக த கவ ல்கள் வெ ளியாகியு ள்ளது. இவருக்கு வ யது அ திகமாக இரு ந்தாலும் இவரது கா மெடி இன் றுவரை கு றையா மல் பார் ப்போ ரை சிரி க்கவை த்து வருகி ன்றார்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.