பி ச் சை கா ர ன் ப ட த் தி ல் அ ம் மா வா க ந டி த் த நடி கை யி ன் க ண வ ர் இந் த பி ர ப லமா .. . ? ? ? சி னி மா வை வி ட் டு வி ல கி த ற் போ து எ ன் ன செ ய் கி றா ர் தெ ரி யு மா. . . ? ? ? இ ணை ய த் தை க ல க் கு ம் பு கை ப் ப ட த் தை பா ர் த் து ஆ ச் ச ர் ய ம டை த் த ர சி க ர் க ள் . . . !!!

0

சி னிமா உ லகில் ஏரா ளமான து றைகள் இரு க்கின்றது. அந்த வகைகள் இசையமை ப்பாளராக இருந்து தற்போது நடிக ராக திக ழ்ந்த வருவ துதான் விஜய் ஆண்டனி. நடிகர் விஜய் ஆண்டனி ஒரு இ ந்தி ய இ சை அமை ப்பாளர், பின் னணி பாடகர், நடிகர், திரை ப்பட ஆ சிரி யர், பாடலா சி ரியர், ஆடியோ பொறி யாளர் மற்றும் தி ரை ப்பட தயா ரிப்பா ளர் ஆவார். இவர் த மிழ் திரை யுலகில் முக் கியமாக ப ணியா ற்றி வருகி ன்றனர். அவர் இசை இயக் குந ராக அ றிமுக மானார். சி னிமாவில் வந்து பலர் ந டிக்கின் றனர் ஆனால் சிலர் ம ட்டுமே மக்க ள் ம னதில் நி ற்கின் றனர். பலர் வந் ததும் தெ ரியாமல் போ னதும் தெ ரியா மல் போய் விடுகி ன்றனர். அப்ப டிபட்ட ஒருவர் தான் பிச் சைகா ரன திரை ப்பட த்தில் நடித்த இவர்.

நடிகர் விஜய் ஆண்டனி நடிப்பில் 2016 ஆம் ஆண்டு வெளி யான பி ச்சை க்கா ரன் என்ற திரை ப்படம் த மிழ் ரசிக ர்கள் இடை யே மிகபெ ரும் வரவே ற்பினை பெற் றது எனலாம் வி மர்ச ன ரீதி யா கவும் சரி, வசூல் ரீ தியாக வும் சரி ம க்களி டையே பெரும் பேர் எடுத் தது. இந் த திரை ப்பட த்தில் நடித்தவர் தான் நடி கை தீபா. இவர் அருணா ச்சலம் திரை ப்பட த்தின் மூல ம் த மிழ் சி னிமா விற்கு அறிமுக மானவர் என்பது குறிப்பி டத்தக்கது.

நடிகை தீபா ராம னுஜம் ஒரு திரை ப்பட நடி கை ம ட்டும் இ ல்லா மல் தந்து பி ஸ்னசை பார் த்து கொள் ளும் ஒரு தொ ழிலதிப ராகவும் இரு ந்து வருகி றார். இது வ ரையில் இவர் பத் துக்கும் மேற்பட்ட த மிழ் திரை ப்பட ங்களில் நடி த்து ள்ளார். கே.பாலசந்தரின் பிரே மி உ ள்பட சில நெ டுந்தொ டர்களில் நடி த்தவர் நடிகை தீபா ராமாஜனும். ஒரு க ட்டத் தில் வெ ளிநாட் டில் செ ட்டிலா கி விட்ட அவர் கம லின் உத் தம வில் லன் திரை ப்படம் மூ லம் திரைத்து ரைக் கு மீண் டும் வந்தார்.

மேலும், உத்தம வில் லனி ல் அ ரசி கெ ட்டப் பில நடி த்தவர் பசங்க-2வில் ப ள்ளி ஆ சிரி யையாக நடி த்தார். அதைய டுத்து சி வகார்த்திகே யன் நடித்த ரஜினிமு ருகனில் அவருக்கு அம் மா வாக நடித்த நடிகை தீபா ராமானுஜம். அதற்கடு த்து பி ச்சை க்காரனில் நடிகர் விஜய் ஆண் டனியின் அம் மாவாக.

நடித்த பிறகு க வனிக்க ப்படு ம் அ ம்மா நடிகை யாகி விட் டார். மேலும், 2020 ஆம் ஆண்டு முதல் நடிகை தீ பாவும் ஒரு தொ ழி லதிபராக மாறி லோ ட்டஸ்லை ன் என்ற பெயரில் க ம்பனி நடத் தி வரு கிறார். தற்போது அ மெரிக் காவி லேயே செட்டில் ஆகி வி ட்டார். தற்போது இவர் அந்த தொ ழிளை யே மட் டுமே இருந்து வருகி றார்.

அதனை ம ட்டுமே முழு க வனமா க இரு க்கும் அவர் தற்போது எந்த திரை ப்பட த்திலும் நடி ப்பதை இல்லை எ ன்கிறார். பிறகு பட வா ய்ப் புகள் வந் தால் அதனை ப ற்றி யோசிக் கிக லாம் என கி ண்ட லாக சிரித்து கொ ண்டே இரு க்கிறார். இதனை தொடர் ந்து தற்போது க ணவரின் புகை ப்படத்தை வெளி யிட்டு உள் ளார்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.