வி வா க ர த் து க் கு ப் பி ன் சி னி மா வா ழ் க் கை யை இ ழ ந் த பி ர ப ல ந டி க ர் . . . ! ! ! அ ட க் கொடு மை யே இ ந் த பி ர ப ல த் து க் கு இ ப் ப டி ஒ ரு ப ரி தா ப நி லை மை யா . . . ? ? ? யா ரு ன் னு பா ருங் க நீ ங் க ளே ஷா க் ஆ கி டு வி ங் க . . . ! ! !

0

தற்போது த னியார் தொலை க்கா ட்சிகள் ம க்களை மி கவும் க வர் ந்த தொலை க்காட்சி என்றால் அது விஜய் டிவி. இந்த தொலை க்கா ட்சியில் பல சீ ரியல் ம ட்டும் ரி யாலிட்டி ஷோ க்களில் நட த்தி வ ருகின் றார்கள். அந்த வகையில் பெ ரும் ஒரு ரசிக ர்களை க வர் ந்து வருகி ன்றது விஜய் தொலைக்காட்சி. இவர்கள் சி றுவ ர்கள் முதல் பெரி யவர்கள் அனைவ ரும். தங்க ளுடைய சீரியல் மற்றும் விளை யாட்டு நிகழ் ச்சிகளை வை த்து அவ ர்களை கவ ர்ந்து உள் ளார்கள் என்று தான் சொல்ல வே ண்டும். மேலும், இளைஞ ர்களை கவ ரும் வ கையில் கனா கா ணும் கால ங்கள் என்ற தொடர் 90 காலக ட்டத்தில் ஒ ளிபர ப்பானது. அப்பொழுது இந்த சீ ரிய லுக்கு ஏரா ளமான ரசிக ர்கள் கூ ட்டம் இருந்தது.

அந்த வகையில் பள் ளிக்குச் செ ல்லும் சி றுவ ர்கள் முதல் பெரியவர் வரை இந்த சீ ரியல் அனைவ ரும் பார் த்து வ ந்துள் ளார்கள். அந்த சீ ரியலை தொடர் ந்து இர ண்டாம் பா கமாக க னா கா ணும் கால ங்கள் கல் லூரியின் கதை மற்றும் கனா கா ணும் கால ங்கள் கல் லூரி சாலை என்று. அடு த்தடுத்த பாக ங்கள் உ ருவாக்க ப்பட்டு வந்தது. அது மாபெரும் தொடராக அமைந்து பிரப லமாக ஓ டிவ ந்தது.

அந்த வகையில் இந்தத் தொடரில் நடித்த பல பிரப லங்கள் இன்று சி னிமா து றையில் பி ரபல நடிக ராக திக ழ்ந்து வருகி ன்றார்கள். அதும ட்டும ல்லாமல் சிம் புவுடன் நடி க்கும் வாய் ப்பு கொடு க்கப்ப டும் கிடைத்தது. இவர் கா த ல் சொல்ல வ ந்தேன் என்ற திரை ப்பட த்தில் கூட கதாநா யகனாக நடித்து ள்ளார். அதனை தொடர் ந்து இவர் பிரீத்தி என்பவரை தி ரும ணம் செய்து கொ ண்டார்.

அதன் பிறகு 2018ஆம் ஆண்டு காத ல ர் தி னம் வி ழாவை முன் னிட்டு தன் னுடைய ம னைவி யை. வி வாகர த்து பெ ற்றதாக தன் னுடைய பே ஸ்புக்கி ல் புகை ப்படத்தை பதிவிட் டுள்ளார். அதன் பிறகுதான் இவருக்கு திரை த்து றையில் எந்த ஒரு பட வாய் ப்பும் வ ராமல் போ ய்வி ட்டது. தற்போது என்ன செ ய்கிறார் என்று பலரு க்கும் தெ ரியாத இரு க்கின்றது என்று ப லரும் கூறி வருகி றார்கள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.