சா ப் பா ட்டு க் கு கூட வ ழி இல் லா மல் த வி த்து வ ந் த ந டிகர் அப் புகுட்டி…!!! சி னி மா பி ர ப ல த் தி ற் கே இ ப் படி ஒ ரு ப ரி தா ப நி லை மை யா . . . ? ? ? அ தை க ண் டு வரு ந் து ம் ர சி க ர்கள்…!!!

0

சி னிமா உ லகி எத்த னையோ நகை ச்சுவை நடிக ர்கள் உள் ளார்கள். ஆனால், ஒரு சில ர்கள் தற்போது வ றுமை யில் தவி த்து வருகி றார்கள். அந்த வரு சையில் த மிழ் சி னிமாவில் வடிவே லுக்கு பிறகு அவரது இ டத்திற் கு பல காமெடி நடி கர்களு க் கு இவர் வ ருவாரா அவர் வரு வாரா என எ திர் பார்த் து கா த்திருந் த னர். அப்படி எத ரிபார்த் தவர்க ளில் ஒருவர் தான் நடிகர் அ ப்புக்குட்டி. இவர் த னியே ஹீரோவாக நடி த்த திரை ப்பட ங்களும் மக் களிடை யே வர வேர்க் கபட்ட ன கா மெடிய னாக அ சத் திய திரை ப்பட ங்களும் வரவேற்க பட்ட ன. த னியாக ஹீ ரோவாக நடித்த திரை ப்பட ங்களில் அழக ர்சாமி யின் கு திரை போன்ற திரை ப்பட ங்களின் மூ லம் ம க்க ள் ம த்தியில் பிரப லமாக ஆனார்.

மேலும், கா மெடியனா க வெண் ணி லா க படி குழு, அஜி துட ன் வீ ரம் போ ன்ற திரை ப்பட ங்களில் ந டித் து பி ரப ல மா னார். த ம்பி ம யில்வா கன ம் என்ற ட யலாக் மூ ல ம் ரசிக ர்கள் ம த்தி யில் பிரப லமா னார் நடிகர் அப் புகுட் டி. இ வரு டைய உ ண்மையா ன பெயர் சிவபாலன். இவர் மு தலில் ஹீ ரோவாக நடித்த ப ட மே தே சி ய விருதி னை யும் பெ ற்றது.

அப்புகுட்டி அவர்கள் பல ப டங்களி ல் நடித்து இரு ந்தாலும் சி னிமாவில் தனெ க்கென ஒரு இ ட த்தை பிடி க்க முடிய வில்லை. இப்போது இவர் மு தன் மு தலில் நடித்தப திரை ப்பட த்தின் பு கைப்ப ட ங்கள் ரசிக ர்களால் ப கிரப் பட் டு வருகிற து. இவர் 1998ஆம் ஆண் டு ம முட் டி மற்றும் தே வயா னி நடி ப்பில் வெளியா ன ம றும ல ர் ச்சி எனும் திரை ப்பட த்தில் நடித்த புகை ப்பட ங் கள் தான் அவை.

மேலும், இவர் மறு மல ர்ச்சி திரை ப்பட த்தை தொடர் ந்து 2002ஆம் ஆண் டு சொல்ல மற ந் த கதை என்ற திரை ப்பட த்தில் ந டித்திரு ந்தார். அதற்குப் பிறகு தான் 2004 ஆம் ஆண்டு விஜய் நடி ப்பி ல் வெ ளிவ ந் து சூப்பர் ஹி ட் கொடு த்த கி ல்லி திரை ப்பட த்தில் வே லுவின் வீட்டி ற் கு வரும் சா மியார் என்ற க தாபாத்தி ர த் தின் மூ லம் ர சிகர் கள் ம த்தியி ல் பிரப ல மானார். அதனை தொ டர்ந்து அ ழகிய த மிழ் ம கன், ஒன் பது.

ரூ பாய் நோட்டு, வெண் ணிலா க படி குழு, மதராச பட்டி னம், குள் ளநரி க்கூ ட்டம், அழ கர் சாமியி ன் கு திரை, சுந்த ரபாண்டியன், மரியான், வீரம், வேதாளம் உள்ளி ட்ட பல திரை ப்பட ங்களில் ந டித்து ள்ளார். இறுதி யா க வா ழ்க வி வ சா யி என்ற திரை ப்பட த்தில் ந டித்து இரு ந்தார்.  தற்போது வேலை எ தவும் இல் லாமல் க ஷ் டப் ப ட்டு வ ருகிறா ர் அப்பு குட்டி. இவர் சொ ந்த வீ டு வா ங்குவத ற்கு வ சதியில் லாமல் வாட கை வீ ட்டி ல் வசித் து வரு ம் அப்புக் குட் டி,

இந்த கொ ரோனா இர ண் டாம் அலை யில் மி குந் த பொ ருளா தா ர நெ ருக் க டி க்கு ஆ ளாகி யிரு ப்பதாக தெரிவி த்திரு க்கிறார். ஏற்க னவே பேட்டி ஒ ன்றி ல் ப ங்கே ற்ற அப்புகு ட்டி, எங்க சொ ந்த ஊ ரில் எங் களுக் கு வி வ சாய நி லம் கிடையாது . எ ன்னு டை ய பெற்றோ ர்கள் வி வசா ய த்தில் கூ லி தொழில் செ ய்பவ ர்கள் தான். எங்க ளுக்கு வி வசா ய நி லம் இருந் து இ ரு ந்தால் வி வசா ய ம் செ ய்தோ அல்லது ஆடு ,

 

மாடுகளை மேய் த்தோ என் னுடைய வா ழ்க் கையை வா ழ்ந்து இரு ப்பேன். ஆனால், வ று மையி ல் க ஷ்டப்ப ட் டு வாழுகி ன்ற ஒரு சா தார ண ந டுத்த ரக் கு டும்ப தில் பிற ந்தவன் . ஒரு வேளை சோறு க்கு கூ ட ரொம் ப க ஷ் டப்ப ட்டு இரு ந்திருக் கிறேன என்று பே ட்டியில் கூறி உள் ளார் நடிகர் அப்பு க்குட்டி…

Leave A Reply

Your email address will not be published.