ஆ டு கள ம் ப ட ந டிக ர் ஜெ ய பா ல ன் என் னவா னா ர் எ ன் று தெ ரி யு மா .. . ? ? ? மோ ச மா ன நி லை யி ல் இ ரு க் கு ம் ந டிக ர். . . ! ! ! அ ட ப் பா வ மே , இ வரு க் கா இ ப் ப டி ஒ ரு நி லை மை எ ன்று வ ரு ந் து ம் ர சி க ர் கள் . . . ! ! !

0

த மிழ் சி னிமாவில் எத்த னயோ இயக்கு னர்கள் உள் ளார்கள். ஒரு சிலர் ம ட்டுமே அவ ர்களது முதல் திரை ப்பட த்திலே ம க்கள் மத்தி யில் மிக பிரப லம் ஆ கிவி டுவார்கள். அந்த வகையில் த மிழ் சி னிமாவின் அ தி ர டி இய க்குன ரான இரு ப்பவர் தான் வெ ற்றிமா றன் அவ ர்க ளால் எடு க்க ப்பட்ட திரை ப்படம் தான் ஆடுகளம். அந்த திரை ப்படம் நடிகர் தனுஷ் நடி ப்பில் 2011ஆம் ஆ ண் டு வெ ளியா கி ரசிக ர்கள் ம த்தியி ல் பெ ரும் வ ரவே ற்பை பெ ற்றது என சொ ல்ல லாம். மேலும், த மிழ் சி னிமாவில் ஏரா லமான நடிக ர்கள் சிறு கதா பா த்திர த்தி ல் நடித்து தான் தற்போது இந்த இட த்து க்கு வந்து உ ள்ளா ர்கள். மேலும், இந்த திரை ப்பட த்தில் வி ல்லனா க நடி த்தவ ர் தான் வி ஐ எஸ் ஜெ யபாலன்.

இவர் ஒரு த மிழ் எ ழுத்தா ளர் ஆவார். மேலும், இவர் நடிகர் மட்டுமி ன்றி அ ரசிய ல் விம ர்சக ர் மற்றும் த மிழ் திரை ப்பட நடிகர் ஆவார். முத ன்முத லாக இவரை இய க்கு னர் வெ ற்றிமா றன் அவ ர்கள் தான் ஆ டுகளம் திரை ப்பட த்தின் மூ லம் அ றிமுக ப்படு த்தினார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. பின்னர் இந்த திரைப்பட த்திற்கு கி ட்டத்த ட்ட 6 தே சிய வி ருதுக ள் கிடை த்த து.

மேலும், நடிகர் ஜெ யபாலன் அவர்கள் இல ங்கை யை சே ர்ந்தவர் என்பது குறி ப்பிடத க்கது. இவர் யா ழ்ப்பா ணம் பல் கலை க்கழகத் தில் படிக்கும் பொ ழுது 1970ம் ஆண்டு இவர் தன் எழு த் தை தொட ங்கி னார். பின்னர் 1986ம் ஆண்டு தொகு ப்பை வெ ளியி ட்டார். மேலும், த மிழ் சி னிமாவில் இய க்குன ர்கள் பலரு க்கும் கு ருவா க இவர் விள ங்குப வர் பாலு ம கேந்திர னால் க ண்டெடு க்கப்ப ட்ட.

இவர் வெ ற்றி இய க்குனர் வெ ற்றிமா றன் மூ லம் சி னிமா உ லகில் அ றிமுக ம் செ ய்ய ப்பட்டார். பிறகு சி றுவயதி ல் இரு க்கும் போ து நிறை ய வ றுமை இரு ந்ததா ல் இவர் த மிழ்நா ட்டி ற்கு வந்தார். மேலும், ஆ டுகளம் திரை ப்பட த்திற்குப் பிறகு நிறைய பு த்தக ங்க ளை அவர் எ ழுதி வெ ளியி ட்டார்.

அதனைத் தொட ர்ந்து பட வா ய்ப் புகள் க தவை த் தட் ட நிறைய திரை ப்பட ங்களில் நடித்த பி லிம்பே ர் வி ரு துகளை வெ ன்று ள்ளார். மேலும், தற்போது ப டவா ய்ப் பு ஏ துமி ன்றி மி கவு ம் மோ சமான நி லையில் இரு ந்து வரு கி றார். இதோ அ வரின் தற்போது நிலை…

Leave A Reply

Your email address will not be published.