கண் டு கொ ண் டே ன் க ண் டு கொ ண் டே ன் தி ரை ப் பட த் தி ல் ந டி த் த ந டி கை பூ ஜா வா இ வ ங் க . . . ? ? ? அ டே க் க ப் பா . . ! இ வ ர து க ண வ ரு ம் ஒ ரு பி ர ப ல தி ரை ப் ப ட வி ல் ல னா . . . ? ? ? பு கை ப் ப ட த் தை பா ர் த் து இ வ ரா எ ன் று அ தி ர் ச் சி யா ன ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

பிற மொ ழிகளில் இருந்து த மிழ் சி னிமாவில் சாதி த்த ஏரா ளமான நடி கைகள் உண்டு. பொ துவாகவே த மிழ் சி னிமாவில் ஒரு சில திரை ப்பட ங்களில் நடித்து பிரப லம் ஆகி வி ட்டால் அதன் பிறகு அடு த்தடு த்து பட வாய் ப்புகள் பெற்று ஏரா ளமான தி ருப்பி அழை த்து வ ருவார் என்று நி னைத்த பல நடி கைகள் எ ன்றும் சி னிமாவை வி ட்டு வி லகி போ ய் உள்ளா ர்கள். அவர்கள் தேர் ந்தெடு க்கும் கதை அவ ர்களுக்கு அந்த திரை ப்படத்தில் மு க்கிய த்துவம் கொடு க்காத காரண த்தால் கூட படவா ய்ப்புகள் இன்றி என்ன வி ட்டு வி லகி உள்ளா ர்கள். அந்த வகையில் பாலிவு ட் சி னிமாவி ல் 90களில் த மிழ், மலை யாளம், தெ லுங்கு, இ ந்தி ஆகிய மொழி களில் நடிகையாக அறி மு கமா கின ர் .

ப லரின் நல்ல வர வேற் பை பெற் றவர் ந டிகை பூஜா பத்ரா. த மிழி ல் நடிகர் அஜித் நடித்த ஆசை என்ற திரை ப்பட த்தில் சிற ப்பு கதாபா த்திர த்தின் மூ லம் சினி மாவி ல் நடிக்க ஆ ரம்பித் தார். அடுத்தடு த் த திரை ப்பட ங்கள் பல மொழிக ளில் நடி க்க வாய்ப் பு கி டைத்து ரசிக ர்களை க வர் ந்து வந்தார். இவர் 90களில் க வர் ச்சி காட்டும் நடி கைகளி ல் இவரும் ஒ ருவராக தி கழ் ந்தா ர்.

இதை யடுத்து நடிகர் அஜி த்தின் க ண்டுகொண்டே ன் க ண்டு கொ ண்டேன், ஒருவ ன் போன் ற திரை ப்பட ங்களில் நடித்து இந்தி ப க்கம் திரு ம்பினார். இதைய டுத்து சோ னு எ ன்பவரை தி ரும ணம் செய்த நடிகை பூஜா ப த்ரா சில ஆண் டுகளி லேயெ வி வாகர த்து பெ ற்று பிரி ந்தா ர். இவர் தற்போது சமீப த்தில் பிரபல பா லிவு ட் வி ல்ல ன் நடிகராக திக ழ்ந் து வரும் நவா ப்ஷா என் பவரை கா த லி த்து வ ந்துள்ளா ர்.

இருவரும் சேர் ந்து ஊர் சுற் றி சில புகை ப்படங்க ளை ச முக வலை த்தள த்தில் ப திவிட் டும் வ ந்தனர். கட ந்த, ஆண்டு இரு வ ரும் தி ரு மண ம் செய்து தற்போ து இ ருவரும் பு கைப்பட ம் எடுத்த சமு க வலை த்த ளம் மூ லம் பக்க த்தில் வெளியிட்டு வந்தார். இதோ அந்த ஜோ டியின் புகை ப்படம்…

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.