வி மா ன வி ப த் தி ல் இ ரு ந் து உ யி ர் த ப் பி ய பி ர ப ல மு ன் ன ணி ந டி கை . .. ! ! ! பி ன் நட ந் த து எ ன் ன தெ ரி யு மா .. . ? ? ? அ வ ரே வெ ளி யிட்ட வீ டி யோ வை பார் த் து அ தி ர் ச் சி யி ல் ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

இ ந்தி ய சி னிமா உ லகில் ஒரு காலக ட்டத்தில் பிரபல நடி கையாக திக ழ்ந்து வந்தவ ர்தான் நடிகை ரோஜா. இவர் த மிழ் திரை ப்படம் மட் டுமல் லாமல் தெலு ங்கு, மலை யாளம் திரை ப்பட ங்களில் முன் னணி நடி கையாக இரு ந்து வந்து ள்ளார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. இவர் ஒரு சில க ன்னட ம் மற்றும் மலை யாள மொ ழித் திரை ப்பட ங்களில் மட்டும் ந டித்து வருகி ன்றார். தற்போது இவர் சி னிமாவில் இருந்து வி லகி அ ரசிய லிள் மிக ஆ ர்வ த்தை காட்டி வருகி ன்றார். இப்படி ஒரு நி லையில் 2014 ஆம் ஆண்டு ஆ ந்திராவில் ந கரில் எம்.எல்.ஏ வாக இவரை தேர் ந்தெடு க்கப்ப ட்டார். இப்படி ஒரு நிலையில் நடிகை ரோஜா இன்று ராஜமு ந்திரியில் இருந்து திரு ப்பதி செல்வ தற்காக வி மான ப யணம் மேற்கொ ண்டார்.

மேலும், வி மானம் திரு ப்பதி வி மான நிலை யத்தில் அடைவத ற்கும் தரை இற ங்குவது கொ ஞ்சம் சி க்க ல் ஏற்ப ட்டதாக அவர் கூறியு ள்ளார். அந்த விமான த்தில் வி பத் து ஏற்ப ட்டதை அ றிந்து கொ ண்ட விமா னி ஓ ட்டுநர் சாம ர்த்திய மாக அந்த விமா னத்தை பெ ங்களூ ருவை நோ க்கி திரு ப்பி உள் ளார்.

இதனைப் ப ற்றி நடிகை ரோஜா த ற்போது வீடியோ ஒ ன்றை வெளியி ட்டுள்ளார். நான் திருப்பதி பய ணத்தை சென்று கொண் டிருக்கும் போது விமா னம் தரை இ றங்குவ து தி டீரெ ன்று டெ க்னிக்கல் கோ ளாறு ஏற்பட்டு அதன் கார ணமாக விமா னத்தை ப த்திரமாக பெ ங்களூ ருவுக்கு கொண்டு செ ன்று தரையி றக்கி உள் ளதாக.

நடிகை ரோஜா அந்த வீ டியோவில் கூறியு ள்ளார். தற்போது இந்த வீ டியோ பதி வு ச மூக வலை த்தள த்தில் மிக வை ரலாக பர வி வருகி ன்றது. இந்த சம்ப வம் பல ரையும் அ திர்ச் சியில் ஆழ் த்தி இருந் தாலும் நி ம்மதி யாக தரையி றக்கி உள் ளதாக நடிகை ரோஜா அந்த வீ டியோவில் கூறியு ள்ளார்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.