பி ர ப ல ந டி க ர் அ ர் ஜு ன் அ வ ச ர அ வ ச ர மா க ம ரு த் து வ ம னை யி ல் அ னு ம தி . . . . ! ! ! அ வ ரு க் கு இ ப் ப டி ஒ ரு நி லை மை யா . . . . ! ! ! பெ ரு ம் அ தி ர் ச் சி யி ல் ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

இ ந்தியாவில் கடந்த வருடம் மார்ச் முதலே  கொ ரோ னா   தொ ற் று   ப ர வ    து வ ங் கி ய து . அதன்பின் படிப்படியாக அது அதிகரித்து கோ டி க்  கண க் கா  னோ ர்  பாதிக்கப்பட்டனர். பொதுமக்கள் மட்டுமின்றி அரசியல் தலைவர்கள், மருத்துவர்கள், திரைத்துறை பிரபலங்கள் என பலரும் பாதிக்கப்பட்டனர். தற் போ து    கொ ரோ னா   2 வ து   கொ ஞ் ச ம்     ஓய் ந்  து ள் ள  நி லை யி  ல்  ஓ மை க் ரா ன்   எ  னு ம் புதிய வைரஸ் மனிதர்களை தாக்க துவங்கியுள்ளது. ஒரு பக்கமும் கொரோனா வைரஸாலும் சிலர் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.சமீப த் தி  ல்   ந டி க ர்    க ம ல் ஹா ச ன்   கொ ரோ னா வா ல்   பா தி க் க  ப் ப ட் டு   ஒ ரு   வா ர ம்   ம ரு த் து வ ம னை யி  ல்   சி கி ச் சை   பெ ற் று   பி ன்   மீ ண் டா ர் .

இந்நிலையில், நடிகர் அர் ஜூ ன்   ச மீ ப த் தி  ல்   உ ட ல்   நி லை   பா தி க் க ப் ப ட் டா ர் . மருத்துவ பரி சோ த  னை யி ல்   அ வ ரு க்  கு   கொ ரோ னா   தொ ற் று   உ று தி யா கி யு ள் ள து. அர்ஜூன் கடந்த பல மாதங்களாகவே சர்வைவர் எனும் தொலைக்காட்சி நிகழ் ச்  சி யை   ந ட த் தி   வ ரு கி றா ர் .   இ த ன்   ப ட ப் பி டி ப் பு   வ ட   ஆ ப் பி ரி க் கா வி ல்   ந  டை பெற் று    வ ந் த து.

எனவே, இது தொடர்பாக விமான பயணம் மேற்கொண்டதில் அவர் கொ ரோ  ன வா ல்   பா தி க் க ப் ப ட் டா ரா   தெ ரி ய வி ல் லை .   இ ந் த   த க வ லை   ப கி ர்  ந்துள்ள அர்ஜூன் கடந்த சில நாட்களாக தன்னுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் தங்களை தனி மை ப் ப டு த் தி க்    கொ ள் ளு மா று   கே ட் டு க் கொ ண் டு ள் ளா ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.