நடி கை மீ ரா ஜா ஸ் மி னி ன் க ண வ ரை பா ர் த் து ள் ளீர் க ளா. . . ? ? ? எ ன் ன து , இ வ ரு ம் ஒ ரு பி ர ப ல மா . . . ? ? ? மு த ன் மு றை யாக பு கை ப் ப ட த் தை வெ ளி யி ட் ட ந டி கை . . . ! ! ! அ ட இ வ ரா எ ன் று ஆ ச் சா ர் யா த் தி ல் ர சி க ர் க ள் …!!!

0

கடந்த, சில ஆண் டுக ளாகவே த மிழ் சி னிமாவில் நடி க்கும் பல நடி கைகள் மற்ற மாநி லங்களி லிருந்து வந்து சி னிமாவில் நடித்து தன க்கென ஒரு இட த்தை பிடி த்து விடுகி றார்கள். அந்த வ கையில் மலை யாள த்தி லிருந்து வரும் நடி கைக ளுக்கு த மிழ் சி னிமாவில் தனி இட ம் உ ண்டு. அந்த வ கையில் மலை யாள த்தில் இருந்து வந்து த மிழ் சி னிமாவில் நடி த்து வந்தவர் நடிகை மீரா ஜா ஸ்மின். இவர் மலை யாள த்தில் அதி க சம் பளம் வா ங்கும் நடி கையாக இரு ந்தவர் என்பது குறி ப்பி டத க்கது. இவர் த மிழ் சி னிமாவில் 2002 ஆம் ஆண்டு நடிகர் மாதவன் நடி ப்பில் வெ ளியா கிய ரன் என்ற திரை ப்பட த்தின் மூ லம் அ றிமுக மானார் என்பது குறி ப்பிடத க்கது. இந்த ஒரு திரை ப்பட த்தின் மூ லமாகவே ஒட் டுமொ த்த ரசிக ர்களை யும் க வர் ந்து வி ட்டார். முதல் திரை ப்படமே இவ ருக்கு சூப்பர் ஹி ட்.

அடித் ததால் அதனைத் தொட ர்ந்து அடு த்தடு த்து திரை ப்பட ங்களில் நடிக்க இவ ருக்கு வாய் ப்பு கிடை த்தது. அது மட் டுமில் லாமல். முன் னணி நடி கர்களுடன் ஜோ டி போட்டு நடி ப்பத ற்கும் வா ய்ப்பு கி டை த்தது. அதன் பிறகு நடிகர் விஜயுடன் பு தியகீ தை திரை ப்பட த்திலு ம் நடிகர் அஜி த்துடன் ஆ ஞ்சநேயா திரை ப்பட த்திலும் நடித்து வந் தார். இவர் வந்த வே த்தில் அ டுத்த டுத்து முன் னணி நடிக ர்களுடன் ஜோ டி போட்டு.

நடித்து மிகப் பெ ரிய நடி கையாக மா றி னார். அதன் பிறகு லி ங்குசாமி இய க்கத் தில் வெ ளியாகிய சண் டக் கோழி திரை ப்ப டம் நடிகை மீரா ஜா ஸ்மினை புக ழின் உச் சத் திற்கு கொண்டு செ ன்றது மீண்டும் ப ரப ரப் பான ந டிகையாக மா றினார் நடிகை மீரா ஜாஸ்மின். அதன் பிறகு நடித்த சில திரை ப்பட ங்கள் இ வரு க்கு எதிர் பா ர்த்த வெ ற் றியை கொடு க்கவில் லை. அதனால், கொ ஞ்சம் சி னிமாவில் சறு க்கியது.

இந்த நிலையில் தொடர் ந்து திரை ப்படங் களில் நடி க்கவில் லை என் றாலு ம் இ டை வெளி விட் டு ஒரு சில திரை ப்பட ங்களில் நடித்து வந்த மீரா ஜா ஸ்மின். இவர் கடை சியா க சிம் புவுட ன் இங்க என்ன சொ ல்லு து என்ற திரை ப்ப டத்தில் நடி த்தவர். அதன் பிறகு த மிழ் சினி மா வுக்கு கு ட்பை சொ ல்லிவி ட்டார். பிறகு 2014ஆம் ஆண்டு துபா யில் பி ரபல இன்ஜி னியர் ஒருவரை தி ரும ணம் செய்து கொ ண்டார்.

ஆனால், இவ ர்களின் தி ரும ண வா ழ்க் கை இர ண்டு வ ருடம் கூ ட நீடி க்கவில் லை வி வாக ர த்து பெற் ற மீண் டும் சி னிமாவில் நடி க்க ஆர் வம் கா ட்டி னார். அந்த வ கையில் நடிகை மீ ராவின் க ணவ ரின் புகை ப்படம் தற்போது ச மூக பக்க த்தில் வெளி யானது. இதோ அந்த புகை ப்படம்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.