90க ளி ல் கொ டி க ட் டி ப் ப ற ந் த ந டி கை பி ரே மா வா இ து . .. ?? ? 4 4 வ ய து ந டி கை போ ல வா இ ரு க் கீ ங்க. . . ? ? ? பு கை ப் ப ட த் தை பா ர் த் து அ தி ர் ச் சி யி ல் உ றை ந் த ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

நடிகை பிரேமா ஒரு திரை ப்பட நடிகை ஆவார். இவர் தெலு ங்கு, த மிழ் மற்றும் மலை யாளப் படங்களைத் தவிர ஏரா ளமான கன் னடப் படங் களில் முன்னணி நடிகை யாக பணி யாற்றி யுள்ளார் என்பது கு றிப்பி டத்தக்கது. இவர் கன்னட பட ங்களில் சி றந்த நடிகை என்று பட் டம் பெற்றார். இவர் கன்ன டத்தில் 70க்கும் மேற்பட்ட பட ங்களில் நடித்து ள்ளார். மேலும் தெலுங்கில் 28க்கும் மேற்பட்ட தி ரைப்பட ங்களி லும் நடித்து ள்ளார். நடிகர் விக்ரம் நடிப்பில் வெ ளியான க ண்க ளின் வார் த்தைகள் மற்றும் தாயே புவனே ஸ்வரி உள்ளிட்ட பட ங்களில் நடித்தவர் நடிகை பிரேமா. நடிகை பிரேமா 2006ஆம் ஆ ண்டு ஜீவன் அப்பாச்சு என்பவரை தி ரும ணம் செய்து கொ ண்டார்.

சில வரு டங்களு க்குப் பிறகு இ ருவரு ம் க ரு த் து வேறு பாடு கார ணமாக வி வா க ரத் து பெற்று பிரிந்து விட்டனர். தற்போது 44 வய தாகும் நடிகை இரண்டாம் தி ரு ம ண ம் செய்து கொ ள்ள தயாராக உள்ளார்.

நடிகை பிரேமா அவர்கள் மாப் பிள் ளையை தேர்வு செய்து விட் டதாக ச மூக வலைத் தளங் களில் பதிவி ட்டு ள்ளார். பலரும் யார் இந்த மாப்பி ள்ளை என்று கே ட்கும் ரசிக ர்கள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.