போ க் கி ரி பட த் தி ல் ந டி த் த இ வ ரை ஞா ப கம் இ ரு க் கா .. . ?? ? சி னி மா வை வி ட் டு வி ல கி எ ன் ன செ ய் கி றார் தெ ரி யு மா. . . ? ? ? எ ன் ன து , இ ந் த பி ர ப ல மா இ வ ரி ன் க ண வ ர் . . . ! ! ! பு கை ப் ப ட த் தை பா ர் த் து அ தி ர் ச் சி யா கு ம் ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

இ ன்று சி னிமா உ லகில் ஏரா ளமான சை ட் ரோ ல்களில் நடி க்கும் நடி கைகள் ச மூக வலை த்தள ரசிக ர்கள் புதி ய த கவல் த ற்போது வைர லாக பர வி வருகி ன்றது. அந்த வகையில் நடிகர் விஜய் நடி ப்பில் வெ ளிவந்த போ க்கிரி என்ற திரை ப்பட த்தின் ஒரு கதாபா த்திர த்தில் நடி த்தவர். இவர் ஒரு ப க்க ந டன இய க்குனர் மற்றும் ஒரு ப க்கம் ந டிகை யாகவும் படி த்து வந்து ள்ளார். மேலும், பிர புதே வா இய க்கத்தில் வெ ளிவந்த பட ங்க ளிலேயே மி கவும் வெ ற்றிக ரமான ப டமாக இரு ந்தது. இந்த திரை ப்பட த்தில் வி ல்ல ன் கு ரூப்பி ல் மோனா என்ற கதாபாத்திரத்தில்.

நடித்தவர் தான் நடிகை பிருந்தா பரேக். இவர் மு ம்பையை சே ர்ந்த மா டல் ஆவார். இவர் 2002ஆம் ஆண்டு தெலு ங்கில் வெ ளியான சொ ந்தம் என்ற ஒரு திரை ப்பட த்தின் மூ லம் சி னிமாவில் அ றிமு கமானார். அதனைத் தொடர் ந்து த மிழ், தெலு ங்கு, கன் னடம் என்று பல்வேறு மொ ழிகளில் நடித்து வருகி ன்றார் என்பது குறிப்பி டத்தக்கது.

மேலும், அந்த திரை ப்பட த்தின் மூ லம் ரசிக ர்கள் ம த்தியில் கவன த்தை ஈர் த்தவர் என்று கூட சொல் லலாம். அந்த திரை ப்பட த்திற்கு பிறகு பொல் லாதவன், குரு என் ஆளு, சி ல்லுனு ஒரு சந் திப்பு போன்ற த மிழ்த் திரை ப்பட ங்களில் நடித்து வந்து ள்ளார். அதும ட்டும ல்லாமல் பல ஆ ல்பங்க ளில் கூட நடி த்திரு க்கின்றார்.

சி னிமா வாய் ப்புகள் அ திகமா க இருந்து வந்த வே லையிலேயே சி னிமா வே ண்டாம் என்று மு டிவு செ ய்துவி ட்டு 2013-ம் ஆ ண்டு க்குப் பிறகு எந்த ஒரு திரை ப்பட த்திலும் நடி க்கவி ல்லை இதனைத் தொடர் ந்து தற்போது தி ரும ணம் செய்து கொண்டு வா ழ்க் கையில் செட் டில் ஆ கிவி ட்டார்.

இவரது தி ருமண த்தி ற்கு பின்னர் சி னிமாவி ற்கு மு ழுவதும் பூ ட்டு போ ட்டுவி ட்டு சமய த்தில் தனது கு ழந் தை மற்றும் க னவு டன் இருக்கும் புகை ப்பட த்தை ச மூகவ லைதள த்தில் வெளி யிட்டு உள் ளார். இதனை கண்ட பல ரசிக ர்கள் அட, போ க்கி ரி திரை ப்பட த்தில் நடித்த பெ ண் தான் இது என்று ஆ ச்சரிய த்தில் அந்த புகை ப்பட த்தை ச மூக வலை த்தள பக்க த்தில் வை ரலாக ஷே ர் செ ய்து வ ருகின் றார்கள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.