பி ர ப ல நடி க ர் ச த் ய ரா ஜி ன் வீ ட் டி ல் ஏ ற் ப ட் ட தி டீ ர் ம ர ண ம் . . . ! ! ! உ டை த் து போ ன ந டி க ர் . . . ! ! ! க ண் ணீ ரி ல் மூ ழ் கி ய கு டு ம் ப த் தி ன ர் க ள் . . . ! ! ! ந டி க ரு க் கு ஆ று த ல் கூ றி ய தி ரை ப் பி ர ப ல ங் க ள் . . . ! ! !

0

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக திகழ்பவர் தான் சத்தியராஜ். இவரின் நடிப்பை பற்றி சொல்லிதான் தெரியவேண்டும் என்று இல்லை. தற்போது அவர் பல திரைப்படங்களில் வெவ்வேறு கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.இத னி டையே  ,   ந டி க ர்    ச த் ய ரா  ஜின் சகோதரி உட ல்    ந ல   கு றை   வா   ல்   உ யி ரி ழ ந் து ள் ள   ச   ம்  ப வம் ஒட்டுமொத்த கு டும் ப த்தை யு ம்  சோ க த் தி ல்    ஆழ் த் தி யு ள் ள தா க   த க வ ல்   வெ ளி யா  கி   இ ரு க் கி றது. மேலும், சத்யராஜின் தங்கையான கல்பனா மன்றாடியார் 66.,

கோவையில் உள்ள தனியார் ம ரு த்து வமனை யில் சனிக்கிழமை கடந்த நாட்களுக்கு முன்பு உ டல் நல க் குறை வு உயி ரி  ழந்  து ள் ளா ர் . மேலும் அவர் உ ட ல்ந ல க்கு றை வால் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் காங்கேயம் என்ற ஊரில் கால மா னதா  க   கூ ற ப்ப டு கி ற து  .   இ   ந்   நி லை    யி ல்   இ வ ர  து   இ று தி   ச ட  ங் கு க ள்   இ ன் று   ந டை பெ று ம்    எ ன   கூ ற ப் ப டு கிறது.

இன்று காலை 10 மணிக்கு பழையங்கோட்டை அரண்மனை சிரப்பள்ளம் என்ற தோட்டத்தில் நடைபெற்று உள்ளன. திரையுலகினரால் நன்கு அறியப்பட்ட இவரது குடும்பத்தில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த இழப்புக்கு, ப ல ர்   த ங் க ளு டை ய   இ ர ங் க லை    தெ ரி வி த் து   வ ரு கி றா ர் க ள் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.