பிர ப ல மா ன து ணை ந டி க ர் தி ரு ம ண த் தி ற் கு நே ரி ல் செ ன் று வா ழ் த் த மு டி யா த அ ஜித் . . . ! ! ! பிற கு அ ஜி த் செ ய் த கா ரியம் . . . ! ! ! ம ன ம் நெ கி ழ் ந் து ப கி ர் ந் த கொ ண் ட ந டி க ர் . . . ! ! ! அ ப் ப டி எ ன் ன தா ன் அ வ ர் செ ய் தா ர் அ தை கொ ஞ் ச ம் நி ங் க ளே பா ரு ங் க ள் . . . ! ! !

0

தற்போது த மிழ் சி னிமாவில் மிக அ திகமாக ஏ ற்பட்டுக் கொ ண்டிரு க்கும் திரை ப்ப டமாக இரு ப்பது நடிகர் அஜி த்தின் நடி ப்பில் வெ ளிவர இரு க்கும் வ லிமை திரை ப்படம். இந்த திரை ப்படம் பொ ங்கலுக்கு வெ ளிவர இருக்கி ன்றது என்று ப லருமே த கவல்கள் வெளியாகி இரு க்கின்றது. மேலும், இந்த திரை ப்பட த்தில் க டைசி க ட்ட நடைபெ ற்று வருகி ன்றது. இந்த திரை ப்பட த்திற்கு ந டரா ஜருக்கு உள் ளதாக தெ லுங்கு நடிகர் கார்த்திக் என்பவர் நடி த்திருக்கி ன்றார். சமீபத்தில் கூட இந்த பட த்தின் பாடல் வெ ளியாகியு ள்ளது. மேலும், வ லிமை பட த்திற்கு எப்போது வெ ளியாகும் என்று ரசிக ர்கள் அ னைவரும் ஆ வலுடன் பல த்த எ திர்பார் ப்புடன் கா த்துக் கொ ண்டிருக்கி ன்றார்கள்.

எப்படி இருக்கும் வகையில் நடிகர் கார்த் திகேயன் சமீப த்தில் தான் தி ரும ணம் நட ந்து ள்ளது. இந்த திரு மண த்திற்கு நேரில் செ ல்ல மு டியாத நி லையில் தன் னுடைய வீ ட்டி ற்கு விரு ந்தி ற்காக கார் த்திகே யன் அவரு டைய ம னைவி யும் அழை த்திரு க்கிறார் நடிகர் அஜீத் மீது நடிகர் கார்த் திகேயனுக்கு.

மேலும், அவரு டைய ம னைவி க்கும் பெ ரும் மகி ழ்ச் சியை ஏற்படு த்தியு ள்ளது என்று அவர்கள் கூறியு ள்ளனர். த மிழில் ம ட்டுமல் லாமல் தெலு ங்கு மொ ழியில் பல திரை ப்பட ங்களில் நடி த்து வருகி ன்றார் என்பது குறிப்பி டத்தக்கது. மேலும், தெலு ங்கு சி னிமாவில் பல நல்ல திரை ப்பட ங்களை வெ ளியிட்டு வருகி ன்றார்.

இந்த இட த்தில் த மிழ் சி னிமாவி ற்கு வருவ தாக கூறியு ள்ளார். மேலும், நீ ண்ட கால தோழி யாக இரு ந்தாரே கா தலி த்து தி ரும ணம் செ ய்து குடு ம்ப த்துடன் ச ம்மத த்துடன் தி ரும ணம் செய்து கொ ண்டு ள்ளார். தற்போது ச மூக வலை த்தள த்தில் மி க வே கமாக பர வி வருகி ன்றது…

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.