‘க ர் ப் பம் எ ன் றா ல் , வயி று பெ ரி தா க வி ல் லை யே . . . ! !! ’ க டலூ ரி ல் கு ழ ந் தை தி ரு டி கை தா ன பெ ண் எ ஜ மா ன் ப ட மீ னா போ ல உ ரு க் கமா ன வா க் கு மூ ல ம் . .. ! ! !

0

கு ழ ந்தை தி ரு டி… எஜமான் படத்தில் நடிகை மீனா தான், கர்ப்பமாக இ ரு ப்பதாக கூறி அ னை வரையும் நம்ப வைப்பார். அதே போல, கர்ப்பம்  அ டைந்துள்ளதாக கூறி குடும்பத்தினரை நம்ப வைத்த பெ ண் கடலூரில் கு ழ ந்தையை க ட த்தி செ ன்று ள்ளார். கடலூர் மா வ ட்டம் பண்ருட்டி அருகேயுள்ள விசூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மணிகண்டன்- பாக்கியலட்சுமி தம்பதியினருக்கு இரு நாள்களுக்கு முன் கடலூர் அரசு மருத்துவமனையில் பெண் கு ழ ந்தை பி ற ந்த து. கு ழ ந்தை பி ற ந்த தி ன த்தில் மா லை 4 ம ணி யளவில் ஒரு பெ ண் அந்தக் கு ழ ந் தை யை மணிகண்டனின் தா ய் மருத்.துவமனையில் உள்ள கோவிலில் வைத்து வழிபட கேட்பதாக கூறி அ றி மு கமி ல் லாத பெ ண் ஒ ருவர் எடுத்துக்கொண்டு சென்றுள்ளார்.

பின்னர், ம ரு த் துவ ம னையில் இருந்து கு ழ ந்தையுடன் வெளியேறிச் சென்று விட்டார்.இதனால், ப த ற்ற ம டைந்த பாக்கியலட்சுமி மற்றும் அவரது உ ற வினர்கள் அக்கம்பக்கத்தில் விசாரித்தனர். ம ரு த் துவ மனை அருகாமையிலுள்ள ஆட்டோ ஓட்டுனர்களிடம் விசாரித்ததில் அந்த பெ ண் இ ங் கி ருந்து ஒரு ஆட்டோவில் ஏறி க ட லூர் பேருந்து நிலையத்துக்கு சென்றதாக தெரிய வந்தது.

இந்த ச ம் பவம் குறித்து புதுநகர் கா வ ல்து றையின ர் வ ழக் கு ப தி வு செ ய் து தீ விர மா க பெ ண் ணை தே டி வ ந் தனர். வி சார ணை யில் க டலூரை அடுத்துள்ள டி. குமாரபுரத்தைச் சேர்ந்த சிலம்பரசன் என்பவரின் ம னை வி நர்மதா என்பவர் கு ழ ந்தையை க ட த்திச் செ ன் றது தெரிய வந்தது. தொடர்ந்து, புதுச்சேரி ராஜிவ்காந்தி ம ரு த் துவ ம னையில் கு ழ ந்தையுடன் இருந்த நர்மதாவை போ லீ சா ர் கை து செ ய் தன ர். கு ழ ந்தை க ட த் தப்பட்ட 3 மணி நேரத்தில் மீ ட் க ப்ப ட்டு விட்டது.

போ லீ ஸ் வி சார ணை யி ல் நர்மதா கூறியதாவது, ” நானும் சிலம்பரசனும் கா த லி த்து திருமணம் செ ய் து கொ ண் டோம். இரண்டு ஆண்டுகளாகியும் கு ழ ந்தை இல்லை. இரண்டு முறை க ர் ப் ப மா கியும் க ரு க லை ந் து வி ட் டது. இதனால், நானும் என் க ண வரும் மி கு ந்த ம ன வே த னை யில் இருந்தோம். ஆனால், க ர் ப்ப ம் க லை ந் த வி ஷ ய த்தை வீ ட் டில் சொ ல் லவி ல்லை.

இதனால், குடும்பத்தாரை மகிழ்ச்சியில் இருக்க வைக்க நான் க ர் ப் பமாக இருப்பதாக ந டி க்க தொ ட ங் கினே ன். வீட்டிலுள்ளவர்களும் என் க ண வ ரும் நம்பி விட்டனர். தொடர்ந்து, 5 வது மாதம் எனக்கு சீ ரு ம் செ ய் த னர். பின்னர், பாகூருக்கு சென்று வ சி த்தோம். ஆனால், ‘க ர் ப் பம் எ ன் றா ல் வ யி று பெ ரி தா க வில் லையே’ என்று என்னிடத்தில் ப ல ர் ச ந் தே கமா க கே ட் டு வ ந் த னர்.

இதனால், ம ரு த் து வ மனை க்கு சென்று கு ழ ந்தை நன்றாக இருக்கிறதா என்று ப ரி சோ த னைக்கு செய்வது போ ல வும் க ண வ ரிட த்தில் நடித்தும் வந்தேன். இதற்கிடையே, 10 மாதமாகி விட்டதால், ‘கு ழ ந்தையை எங்கே’ என்று கே ட் டா ல் என்று சொல்வது என்ற ப ய ம் எ ன க் கு ள் ஏற்பட்டது. இதனால், கு ழ ந்தை ஒன்றை தி ரு ட தி ட் ட மிட் டே ன். கடலூர் அ ர சு ம ரு த் து வம னை க் கு பி ர ச வத் து க்கு வந்த, பாக்கியலட்சுமி அவரின் மாமியார் ஆகியோரிடத்தில் நன்றாக பேசி அவர்களை நம்ப வைத்தேன்.

பாக்கியலட்சுமி தனியாக இருந்த போது, மா மி யார் கு ழ ந்தையை கேட்பதாக கூறி, கு ழ ந்தையை க ட த்தி செ ன் றேன்” என்று உ ரு க் கமா க கூறியுள்ளார். நடிகர் ரஜினிகாந்த் ந டி த்த எஜமான் படத்தில் இதே போன்றுதான் நடிகை மீனா தான் க ர் ப் ப ம டைந் தி ரு ப்பதாக கூறி குடும்பத்தினரையே ஏ மா ற் றுவா ர். தற்போது, அதே போலவே நிஜத்திலும் ச ம் ப வம் நடந்துள்ளது அ தி ர் ச்சியை ஏ ற் ப டுத்தியுள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.