இ யக் குனர் பா லா வி ன் ம னை வி யார் தெ ரி யு மா . . . ?? ? அ ட, இ வ ரு க்கு இ ப் படி ஒ ரு அ ழ கா ன ம னைவி யா . . . ! ! ! வி ய ப் பு ட ன் பு கை ப் ப டத் தை பா ர் க் கு ம் ரசி க ர் க ள். . . ! !!

0

இயக்குனர் பாலா என்பவர் ஒரு த மிழ் திரைப்பட இயக்குனர் ஆவார். மேலும், இயக்குனர் பாலுமகே ந்திராவிடம் துணை இயக்குனராக பணியா ற்றியவர் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. மேலும், இவர் நடிகர் விக்ரமை வைத்து பி தாமக ன் என்ற திரைப்ப டத்தை இயக்கி யுள்ளார். அந்த திரைப்ப டத்திற்கான இ ந்திய தேசி ய விருது பெற் றுள்ளது. அந்தப் திரைப்ப டத்தை தொடர் ந்து நடிகர் ஆர்யா நடிப்பில் வெ ளியான திரை ப்படம் தான் நான் கடவுள். இந்த திரைப்ப டத்துக்காக 2008ஆம் ஆண்டு சி றந்த இய க்குனரு க்கான இ ந்தி ய தேசி ய விருது வாங்கி யுள்ளார். மேலும், நடிகர் சூர்யாவை வைத்து 2001 ஆம் ஆண்டு நந்தா என்ற திரைப்ப டத்தை இயக்கியு ள்ளார்.

நடிகர் சூர்யாவுக்கு இந்த திரை ப்படம் தான் திரு ப்புமு னையாக அமைந்தது என்று கூட சொல் லலாம். அந்த திரைப்ப டத்தை தொடர்ந்து 2011ஆம் ஆண்டு நடிகர் விஷால் மற்றும் ஆர்யா நடிப்பில் அவன் இவன் என்ற ஒரு திரைப்ப டத்தை எடுத்து ள்ளார். அந்த திரைப்ப டத்தில் நடிகர் விஷால் மற்றும் ஆர்யா இ ருவரும் நடித்து ள்ளார்கள்.

அதன்பிறகு நடிகர் அதர்வா நடிப்பில் 2012ஆம் ஆண்டு ப ர தே சி என்ற ஒரு திரைப்ப டத்தை எடுத்து ள்ளார். அதன் பிறகு அத ர்வாவிற்கு ஏ ரா ளமான ரசிக ர்கள் வந்து ள்ளா ர்கள். அதனைத் தொடர்ந்து 2016 தரை தப்ப ட்டை 2018ல் நாச்சியார் என்ற திரைப்ப டத்தை இயக்குனர் பாலா இயக்கி யுள்ளார் என்பது குறிப்பி டத்தக்கது. இதை தொடர் ந்து தற்போது இயக்குனர் பாலாவின் ம னைவி யின் புகைப்படம் ச மூக வலைத ளங்க ளில் வை ரளா கி வருகின்றது.

இவரது தி ரும ணமாகி பல ஆ ண்டுகள் கழி த்து பாலா தனது ம னைவியி ன் புகைப்ப டத்தை ச மூக வலைத ளப் பக்க த்தில் ப திவிட்டு ள்ளார். மேலும், அவரது ம னை வி சொந்த அத்தை ம க ளை தான் இவர் தி ரும ணம் செய்து கொ ண்டுள் ளார். இவர்களது தி ரும ணம் பாலாவின் வீ ட்டிலே யே நட ந்துள் ளதால் பெரிதும் யாருக்கும் தெரி யாத ஒரு நிலையில் அந்தவ கையில் .

தற்போது இருவரும் சேர் ந்து ஒ ன்றாக இரு க்கும்ப டியான புகைப்படம் தற்போது ச மூக பக்க த்தில் வெ ளியாகி யுள்ளது. இதனை க ண்ட ரசிக ர்கள் பட இயக்குநர் பா லாவிற்கு இவ்வளவு அ ழகா ன ம னைவி யா என்று அ திர்ச்சி யாகி அந்த புகைப்ப டத்தை மேலும் ச மூக பக்க த்தில் ஷே ர் செய்து வருகி ன்றார்கள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.