ந டிக ர் ச க் தி எ ன் ன வா னார் தெ ரி யு மா . . . ? ? ? சி னி மா வை வி ட் டு வி ல க எ ன் ன கா ர ண ம் . ..??? இ ப் ப டி ஒ ரு கா ரி ய த்தை செ ய் து ள் ளா ரா . . . ! ! ! பார் ப் போ ரை அ தி ர் ச் சி யி ல் ஆ ழ் த் தியு ள் ள து . ..!!!

0

இ ந்திய சி னிமாவில் ஏரா ளமான இயக்கு னர்கள் இருக்கி ன்றார்கள். அதில் பலரும் திரைத்து றையில் சாதிக்க மு டியாது. நல்ல திரைப்ப டத்தை எடு த்தால் ம ட்டுமே அதன்பிறகு நிர ந்தர இயக்கு னராக அடு த்தடு த்த தின ங்களில் கதைகளை கூறி இயக்கு னர்கள் பட்டி யலில் இடம் பி டிக்க மு டியும். அந்த வகையில்வாசு இயக்குனர் மற்றும் நடிகர் ஆவார். இவருடைய பெரு ம்பாலான திரைப்ப டங்கள் அவற்றின் வ ணிக ரீதி யான வெற்றி க்காக அறிய ப்படுபவை. இவர் தந்தை பீதா ம்பரமும் திரைப்ப டத்துறையில் பணியா ற்றியவர். ஆப்த மித்ரா திரைப்ப டத்திற்கு சிறந்த இயக்கு னருக்கான பிலிம்பேர் விருது த மிழக அ ரசின் கலை மாமணி விருது போ ன்றவ ற்றைப் பெற்றுள்ளார் .

எயகுனர் வாசுவின் மக னான நடிகன் என்ற திரைப்ப டத்தின் மூ லம் குழ ந்தை ந ட்சத் தி ரமாக அறிமுகமான சக்தி என்பவர். அதன் பிறகு 2007ம் ஆண்டு ‘ தொ ட்டால் பூ மலரும்’ திரைப்ப டத்தின் மூ லம் க தாநா யகனா க அ றிமுக மானார். இந்த திரைப்ப டத்தை தொடர்ந்து ‘ஆ ட்ட நா யகன், நினைத்தாலே இனிக்கும் உள் ளிட்ட பல திரைப்ப டங்களில் நடித்தார்.

ஆனால், இவருடைய திரைப்ப டங்கள் ரசிக ர்கள் ம த்தியி ல் எ திர்ப் பார்த் த அளவிற்கு வரவே ற்பை பெறவி ல்லை . என்பதால், பிசினஸ் மற்றும் பல்வேறு வேலைகளில் கவனம் செலு த்தி வருகி றார். இந்நிலையில் மீண்டும் திரைது றையி ல் ஜொலி க்க விரு ம்பிய சக்தி, நடிகர் கமலஹாசன் தொகுத்து வழ ங்கிய பிக்பாஸ் சீசன் 1 நிக ழ்ச்சியில் கலந்து கொ ண்டார்.

ஆரம்ப த்தில் ரசிக ர்களால் அதிகம் எ திர்பார் க்கப்பட்ட இவர் பின் நடன இயக்கு னரும் இவருடைய நெரு ங்கிய தோ ழியான காய த்திரி ரகுராம் பே ச்சை கேட்டு நடந்து கொ ண்டதா ல் ரசிக ர்களின் கோ பத்திற்கு ஆளாகி நிகழ் ச்சியில் இருந்து வெளியே ற்றப்ப ட்டார். பின்னர் சில தின ங்களில் ம றுப டியும் வீடு க்கு விரு ந்தா ளியாக அழை க்கப்ப ட்டார்.

அதன் பின்னர் சில ச ர்ச் சைகளி ல் சி க்கிக் கொ ண்டார். அதில் ஒன்று அண்ணா நகர், பகுதியில் பட்ட ப்பகலில் கு டி போ தையில் கார் ஓ ட்டி வந்த போது நிதானம் இல் லாமல், நின்று கொண்டி ருந்த கார் மீது மோ தி விட்டு அங்கி ருந்து தப்பிக்க முயன்று இவரை அ ங்கிரு ந்த ம க்கள் ம டக் கி பிடி த்தத்து மிகவும் பெரிய ச ர்ச்சை ஆனது.

எதெல்லாம் ஒரு பு றம் இவரில் ச ர் ச் சை என்று சொ ல்லி கொண்டு போ கலாம். அனால், இவருக்கு என்று ஒரு அ ழகான குடு ம்பம் இருக்கு தற்போது இவரது அ ழகிய ம னைவியு டன் சக்தி இருக்கும் புகை ப்படம் வை ரல் ஆகி வருகிறது. இதை பார்த்த ரசிகர்கள் அட, இதுதான் நம்ம சக்தியின் மனை வியா என்று புகைப்ப டத்தை ஷே ர் செய்து வருகின்றனர். இதோ அந்த புகை ப்படம்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.