நடிகை பி ர க தி யி ன் ம க ள் யாரெ ன்று தெரி யு மா…??? அட, இ ந் த பொ ண் ணு தா னா…!!! வை ர லாகும் பு கை ப்படம் இ தோ…!!!

0

இந்த காலக ட்டத்தில் சி னிமா அல்லது சீரிய ல்களில் ஒரு சில நடி கைகள் ம ட்டும் ம க்கள் ம த்தியி ல் பிரப லம டைய ம ற்றவ ர்கள் ஏ தாவது ஒ ன்றில் சாதி த்து வருகி ன்றார்கள். ஆனால், ஒரு சில ர்கள் இர ண்டிலும் சாதி த்தவர் இவர்கள். அந்த வகையில் நடிகை பிரகதி மகாவதி இ ந்திய திரை ப்பட மற்றும் தொலை க்காட்சி நடிகை ஆவார். இவர் தெலு ங்கு, த மிழ் மற்றும் மலை யாள மொ ழிகளில் நடித்து ள்ளார் என்பது குறிப்பி டத்தக்கது. அவர் ஓங் கோலில் பிறந் து சென்னையில் கு டியேறி னார். மைசூர் சில்க் பேல ஸுக்கு மா டலிங் மூ லம் தனது வா ழ்க்கை யைத் தொட ங்கினார் நடிகை பிரகதி மகாவதி.

இதனை தொடர்ந்து தெலு ங்கு சி னிமாவில் அறிமு கமாகி பின் த மிழ் சி னிமாவில் குறிப்பிட்ட சில திரைப்ப டங்களில் நடித்து பிரப லமானார். பின்னர் அவர் வீட்லா விஷே ஷங்கா வில் கதா நாயகியாக இயக்குனர் பாக்யராஜ் அ றிமுகப்படு த்தினார். நடிகை பிரகதி சி னிமாவில் குண ச்சித்திர கதாபாத்திரத்திற் கென்ற சில நடிகர் நடிகைகள் நடித்து வி ருது மற்றும் புக ழை பெ றுவார்கள்.

அந்த வகையில் அ ம்மா அ ண்ணி கதாபா த் திரத்தில் நடித்தும் சில திரைப்ப டங்களில் நடிகை யாகவும் நடித்து வந்தவர் நடிகை பிரகதி மகாவதி. அந்த நேர த்தில் அவர் ஏழு தமி ழ் திரைப்ப டங்களையும் ஒரு மலை யாள திரைப்ப டத்திலும் நடி த்தார் என்பது குறி ப்பிடத க்கது.பின்னர் அவர் தி ரு மண ம் செய்து கொ ண்டார்.

பிறகு மூ ன்று ஆண் டுக ளுக்குப் பிறகு அவர் தொ லை க்காட்சி சீ ரியல்களில் நடிக்க திரு ம்பினார். தற்போது 44 வ யதான் நடிகை பிரகதி உட ல் எடை யை கட்டுக் கோ ப்பாக வைக்க உட ற் பயிற் சி, ந டனம் என செய்து வருகிறார். அதை இ ணை ய த்தில் வெளியி ட்டும் வருவார்.

இவர் சமீப த்தில் தன் ம க ளின் 16வது பிறந்த நாள் கொ ண்டா ட்டத்தில் டாப் ஆ ங்கிளில் எடுத்து கொ ண்ட புகை ப்படம் ரசிக ர்க ளை வா ய்பிள க்க வைத்து ள்ளது. அந்த வகையில் தற்போது நடிகை பிரகதி மகா வதியும் அவரது மக ளும் சேர் ந்து எடுத்து கொ ண்ட புகை ப்படம் வெளி யானது. இதோ…

Leave A Reply

Your email address will not be published.