கிடை த் த வே லை யை செ ய் து வ று மை யி ல் ரோ ட் டோ ர த்தி ல் கு டி சை வீ ட் டி ல் வ சி த் து வ ரு ம் ந டி க ர் கி ரே ன் ம னோ க ர் . . . ! ! ! இ வ ர் வா ழ் வி ல் எ ன் ன ந ட ந் த து தெ ரி யு மா . . . ? ? ? ம ன தை உரு க் கிய சோ கப க் கங் க ள் . . . ! ! !

0

தெ ன்னி ந்திய த மிழ் சி னிமா தி ரை உ லகில் எத்தனை நகைச்சுவை நடிகர்கள் இரு ந்தாலும் ஒரு சிலர் தனது சிற ப்பான நடிப் பாலும் முகபாவ னைகளும் ரசிக ர்களை சிரிக்க வைப் பார்கள். அந்த வகையில் இயக்குனர் கே.எஸ் ரவிக்குமார் அவர்கள் மூ லமாக சி னிமாவுக்கு அறிமு கமானவர் காமெடி நடிகர் கிரேன் மனோகர். நடிகர் கிரேன் மனோகர் என்றால் இவர் நடி ப்பதற்கு முன்பு வரை, படபிடிப்பு தள ங்களில் கிரேன் ஆ பரே ட்டராக இருந்து வந்து ள்ளார். பின்பு ரவிகு மாரின் சில திரைப்ப டங்களில் தோன்றிய இவர் நல்ல நடி ப்பால் அடு த்தடுத்த பட வா ய்ப் புகளை பெற்று ஒரு காமெடி துணை நடிகராக வலம் வ ந்தார் ரவிகுமார் மட்டும் இ ல்லாமல்.

பல இய க்குன ர்களின் திரைப்ப டங்களிலும் நடித்து புகழ் பெற்றவர். மேலும், வடிவே லுவுடன் இவர் நடித்து மெ கா ஹி ட்டான காமெடி சீ ன்கள் இருக்கின்றன. அதுவே அவரை ம க்களி டையே கொண்டு சேர் த்தது. காமெடி வேட ங்களி ல் மட்டுமே இவரை நாம் பா ர்த்திரு க்கும் நிலையில்.

இவர் சி றிய திரைப்ப டங்களில் குணசித்திர வே டங்களி லும் நடித்து அச த்தியு ள்ளார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. இதுபற்றி கிரேன் மனோகர் கூறுகையில், முன்பு பெரிய திரைப்ப டங்களின் வா ய்புகள் அ திக மாக வந்து கொண் டிருந்தது. அதுவும் வடிவேலு என்றால் அங்கு நானும் இருப்பேன் என்றபடி திரைப்ப டங்களில் நடித்து வந்தேன்,

அவர் சி னிமாவை வி ட்டு வி லகியதும், எ னக்கும் பட வா ய்புகள் பெரிதாய் ஏதும் இ ல் லை சி ன்னசி ன்ன பெயர் தெ ரியாத இயக்கு னர்கள் இயக்கும் படங்கள், குறு ம்பட ங்கள் என நடித்து வந்தேன். இப்போது அந்த வா ய்ப் புக ளும் இ ல் லை வடிவே லுவுடன் இருந்த போது என க்கென ஒரு காமெடி டீ ம் இருந்து வந்தது.

எந்த திரை ப்படம் என் றாலும் அவர் அந்த டீமை வைத்து கொண்டு தான் நடி ப்பார். இப்போது கூட மீ ண்டும் அந்த டீமை நான் உ ருவாக்க லாமா என யோ சித்திரு க்கிறேன் ஆ னால் அப்படி செய்தால் ஏதும் த ப் பா கி வி டும் என்று நான் செய் யவி ல்லை. இப்போ து சி ல நடிகர்கள் பெரிய காமெடி நடி கர்க ளாக மாறிவிட் டனர்.

அவர்களால் எனக்கு பட வா ய்பு கள் வ ரா மல் போ கிற தா எ ன்று சில ர் கே ட்டு இருக்கி றார்கள். அப் படியெ ல்லாம் எ துவும் இ ல்லை என க்கு எப்போதும் போ ல்தா ன் உ ள்ளது. அ வர் கள் கூடவே சிங் கம்-3யி ல் க தை பிர காரம் அனு ஷ்கா வீட்டு டி ரைவராக நடித்திரு ந்தேன். கோ-2வில் என்ற திரைப்ப டத்தில் நடித்து ள்ளேன்.

மொட்ட சிவா கெ ட்ட சிவா என பல திரைப்ப டங்கள் அவர்க ளாலேயே எனக்கு கிடை த்தது அதையும் நான் நல் லப டியாக செ ய்திரு க்கிறேன். இ ப்போது தா ன் சில மாற்ற ங்களாக எனக்கு சில நல்லது ந டைபெ றுகிறது எனவும் தெ ரிவித்து இருந்தார் என கூறி இரு க்கிறார்.

இப்படி இரு க்கையில் காமெடி யனாக ந டித்தபோது தனது டி ரா க்கை வித் தியா சமான கேர க்டர் கள் பக் கமு ம் திரு ப்பியி ருக்கி றார் கி ரேன் மனோகர். அந்தவ கையில் தற் போது இ ரண்டு மனம் வே ண்டும் என்ற திரைப்பட த்தில் மு தல் பாதியில் காமெடி யனாக நடித்தி ருக்கும். அவர் இர ண்டாம் பா தியில் க ண்க லங் க வைக் கும் உரு க்கமா ன கா ட்சிக ளிலும் ந டித்திரு க்கிறாராம்.

ஒரு காமெடி நடிக ரிடமிருந்து நெ ஞ் சை உ ரு க்கும் படியான நடிப்பு வெளி ப்ப ட்டதா ல் யூனி ட்டே அச ந்து நின் றதாம்.அதனால், இந்த திரைப்ப டத்திற்கு பிறகு கோலி வுட்டில் குறிப் பிடத்தக்க கேரக்டர் நடிக ராகவும் கிரேன் மனோகர் வலம் வருவா ர் என் கிறா ர்கள். இதோ அவரின் த ற்போதைய நிலை வீ டியோ…


Leave A Reply

Your email address will not be published.