கண் ணா ல ட்டு தி ன் ன ஆ சை யா தி ரை ப் ப ட த் தி ல் ந டி த் த பி ர ப ல ந டி க ர் ம ற் று ம் ந ட ன இ ய க் கு ன ர் தி டீ ர் ம ர ண ம் . . . ! ! ! அ தி ர் ச் சி யி ல் தி ரை யு ல க ம் . . . ! ! ! சோ க த் தி ல் த வி த் து வ ரு ம் அ வ ர து கு டு ம் ப த் தி ன ர் . . . ! ! ! க ண் ணீ ர் வி ட் டு க த றி ய ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

சி னிமா உ லகில் ஏராள மான நடன இய க்குனர்கள் இரு க்கின் றார்கள். அந்தவகையில் சிவச ங்கரம் ஒருவர். ச மீபகா லமாக த மிழ் சினிமாவில் ஏரா ளமா னவர்கள் கொ ரோ னவால் பாதி க்கப்பட்டு ள்ளார்கள். அதில் ஒரு சிலர்கள் கு ணம டைந்து வீடு திரு ம்பி விடுகி ன்றன. ஒரு சிலர்கள் இ றந் து விடுகி றார்கள். இன்னும் உ லகில் கொ ரோன தா க்கம் குறை யாமல் இருக்கி ன்றது. இந் தியாவில் கொ ரோன தா க்க த்தால் ஏரா ளமாக இ றந்து வருகி ன்றார்கள். அந்த வகையில் தற்போது ஒரு நாள் பாதி க்கப்ப ட்ட ஒரு பிரப லத்தின் சோ கமா ன நிலைக்கு த ள்ளப்பட்டு ள்ளார். த மிழ் சி னிமாவில் 80, 90களில் நடன கலை ஞராக இருந்து வந்தவ ர்தான் சிவசங்கர் என்பவர்.

இவர் ஏரா ளமான திரைப்ப டங்களுக்கு நடனம் அமைத்து கொடு த்துள்ளார். அந்த வகையில் நடிகர் அஜித் நடிப்பில் வெளிவந்த வ ரலா று திரைப்ப டத்தின் நடனம் அமைத்த பிறகு இவருக்கு அவர்கள் வா ழ்வில் திரு ப்புமு னையாக அமை ந்தது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். தற்போது ரசிக ர்கள் ம த்தியில் மிக ப் பிரப லமாக பேச ப்பட்டு வருகின்றார்.

அவரும் கூட சொல் லலாம் இவர் நடனம் மட் டுமல் லாமல் ஒரு நடிகரும் ஆவார். அந்தத் திரைப்ப டத்தில் ப லவி தமான கதாபா த்திர ங்களுக்கு நடிகருக்கு நடனம் அமைத்து கொடு த்துள்ளார். அதனால், இவ்வருட மு க்கிய கார ணம் என்று கூட சொல் லலாம். அதை திரைப்படம் வெளியாகி ரசிக ர்கள் ம த்தியில் பலத்த வரவே ற்பை பெற்று வந்து ள்ளார் நடன இயக்குநர் சிவசங்கர்.

மேலும், பல விஷய ங்களை ரசிக ர்கள் பேட்டி மூ லம் ஒரு த கவலை கொடு த்துள் ளார். தற்போது கொரோ னவால் பாதிக்க ப்பட்டு நடன இயக்குநர் சிவசங்கர் என்பவர் த னியார் மரு த்துவம னையில் அனுமதி க்கப்ப ட்டு சி கிச் சை பெற்று வ ந்தார். மேலும், அவரது உ டல்நி லை கவ லைக்கி டமாக.

இருந்த நிலையில் மரு த்துவ ர்கள் சி கி ச்சை கொடு த்தும் ப லனி ன்றி இன்று காலை ம ரணம டைந்து ள்ளா ர். இந்த செ ய்தியை கே ட்ட திரை யுலகம் பெரும் அ திர்ச் சியில் ஆ ழ்ந்து ள்ளது. மேலும், இவரது இ ழப்பி ற்கு இ ரங்க ல் தெ ரிவி க்கும் திரை ப்பிரப லங்கள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.