80 க ளி ல் க ல க் கி ய ந டி கை அம லா வி ன் த ற் போ தை ய நி லை எ ன் ன வெ ன் று தெ ரி யு மா . . . ? ?? 5 3 வ ய து ந டி கை போ ல வா ரு க் கீ ங் க . . . ? ?? அ வ ர து க ண வ ர் பி ர ப ல ந டி கர் பு கை ப ட த்தை நீங்களே பாருங்க …!!!

0

நடிகை அமலா அக்கினேனி ஒரு இந்திய திரைப்பட நடி கை ஆவார். அவர் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாள, இந்தி, கன்னட மொழி படங்களில் தோன்றினார். மேலும் தி ரைப் படங்க ளில் நடிப்பதற்கு முன்பாக சாப் பாட்டு க்கு கூட வழி யில் லாமல் கிடைத்த வே லைக ளை செய்து ப ணத் தேவை யை நிறை வேற் றினாராம் நடிகை அமலா. இவர் 1986ஆம் ஆண்டு த மிழில், இயக்குனர் டி.ராஜேந்தர் இ யக்கத் தில் மைதிலி என்னை கா- த- லி என்கிற படத்தின் மூ ல ம் அ றிமுக மானவர் நடிகை அமலா. இவருடைய த ந்தை ஒரு கட ற்ப டை அ திகா ரி.

 

அக்னி நட் சத்திரம் ,மாப்பிள்ளை போன்ற பல வெற்றி படங்களில் பல முன்னணி நடிகர்களுடன் சேர்ந் து நடித்திருக்கிறார். நாகார் ஜுனா பல வெற்றிப் படங் க ளில் ஹீ ரோவா க நடித்தவர் ஒரு முன்னணி க தாநா யகர். தி ரும ணத்தி ற்குப் பி றகு அமலா சி னிமாவை வி ட்டு வி லகி த ன்னு டைய வாழ் க்கையை ந டத்தினார். லைஃப் இஸ் பியூட்டிஃபுல் ‘என்ற தெலு ங்கு படத்தில் அம் மா வேடத்தில் நடித்திருந்தார் நடிகை அ மலா.

பின்னர் பிரபல தொலைக்காட்சியில் தொ டர்க ளில் நடி த்தார்.சில நிகழ்ச்சியையும் தொகுத்து வழங்கினார். சின்னத்திரையில் அமலாவுக்கு எ திர் பா ர்த்த வெ ற்றி கள் கி டைக் கவிழல் லை. இப்பொழுது மீண்டும் ஒரு இடைவே ளைக்குப் பிறகு ஸ்ரீகார்த்திக்கின் இ யக்கத் தில் பிரபுவின் தயாரிப்பில் உருவாக இருக்கும் த மிழ் படத்தில் ஹீ ரோ வுக்கு அ ம்மாவாக ந டிக்கவி ருக்கி றார். தற்போது அவரது புகை ப் ப டம்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.