மு ன் ன ணி ந டி க ர்க ளோ டு ந டி த் த பி ர ப ல நடிகை ஒ ய் விஜயா…!!! தற் போ து நி லை எ ன் ன தெ ரி யு மா . . .? ? ? இவ ரு க் கு வ ந் த க ஷ் ட ம் யாரு க் கு ம் வ ர க் கூ டா து . . . ? ? ? அ தி ர் ச் சி ய ளி க்கு ம் உ ண் மை த க வ ல் . . .! ! !

0

இ ந்திய சி னிமாவில் ஏரா ளமான நடிகைகள் உள் ளார்கள். ஆனால், அதில் இருப்பவர் எ ல்லோரும் ம க்கள் ம த்தியில் நல்ல இட த்தை பிடி த்து வி ட மு டியாது. அது போன்று 80 கால கட்ட ங்களில் த மிழ் சி னிமாவின் மு ன்னணி நடி கைகளில் பி ரபலமாக இரு ந்தவர் தான் நடிகை ஒய் விஜயா என்பவர். இவரை பற்றி தெரி யாதவ ர்கள் இருக்கவே முடியாது. மேலும், இவர் த மிழ் திரை உ லகில். நகைச்சுவை கதாபா த்திரங்க ளிலும் மற்றும் குண ச்சித்திர வேடங்க ளிலும் இவரை அடி த் துக்கொ ள்ள யா ராலும் முடியாது. இவர் தந்தை பெயர் எனிகந்த்லா ஜானி யாநனியா தாயார் பால ம்மா ஆவார். மேலும், இவரது தந்தை ஒரு கூட் டுற வு வ ங்கி யி ன் மேலா ள ராக பணிபுரிந்து வருகி றார் என்பது குறிப்பி டத்தக்கது.

இவருக்கு தற்போது 60 வ யது ஆ கிறது. இந்த நிலையில் நடிகை விஜயா உட ன் பிறந்த சகோதர சகோ தரிகள் மொத்தம் 9 பேர். அதில் ஐந்தாவதாக பிற ந்தவ ர் தான் நடிகை விஜயா. மேலும், நடிகை விஜயா கட ப்பாவில் உள்ள அ ர சு பள்ளியில் எட்டாம் வகுப்பு வரை அங்கு பயி ன்றார். அதோடு தன் படி ப்பை முடி த்துக் கொ ண் டா ர். மேலும், இவருக்கு ஹி ந்தி திரைப்ப டங்களில் நடிக்க மிக ஆர் வமா க இருந்திரு க்கிறார்.

அதும ட்டுமி ன்றி நடன த்திலும் இவர் ஆ ர்வம் கொ ண்டவர் என்று தான் சொல் லவேண்டும்.அத னாலேயே இவர் நிறைய மேடை நிக ழ்ச்சிக ளில் ந டன ம் ஆ டி இரு க்கிறார். இவரது நடன தி றமை யை கண்ட இவரது பெ ற்றோர்கள் இவரை ஒரு நடன பயி ற்சி மைய த்தில் சேர் த்தனர். அதன் பின்னர் நடனப் பள் ளியின் அதிக மு க்கிய த்துவம் கொடுத்து வந்து ள்ளார்.

இவருக்கு நடனத்தில் கி ளாசி க்கல் நடனம் இவரை பெ ரிது ம் உ யர் த்தியது என்று சொல் லலாம். பின்னர் தெலு ங்கு சி னிமாவில் சூப்பர் ஸ்டாராக வலம் வந்தவர் நடிகர் என் டி ராமராவ். இவருடன் இணை ந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சத்யா என்ற திரைப்ப டத்தின் மூ லம் இவர் கதாநா யகியாக சி னிமாவில் அறிமு கமானார். இதனைத் தொட ர்ந்து பல சி னிமா வாய் ப்புகள் இவருக்கு கையில் கிடை த்தது.

மேலும், த மிழ், தெலு ங்கு, கன் னடம், மலை யாளம் என பல மொழி திரைப்ப டங்களிலும் இவர் நடித்து ள்ளார்.80களின் முதல் நடி கையாக சுமார் ஆயிர த்திற்கும் மே ற்பட்ட திரைப்ப டங்களில் நடித்த ஒரே நடிகை இவர் மட்டுமே த மிழில் இவர் கிளி ஞ்சல்கள், ராஜாதி ராஜா, தில்லு முல்லு, மங்காத்தா சபதம், எங்கள் ஊரு பாட் டுக்காரன் என பல ப்ளா க்பஸ்டர் திரைப்ப டங்களில் நடித்து உள்ளார்.

அதோடு இவர் தே ர் வு செ ய்யும் திரைப்ப டங்கள் அனை த்துமே மு க்கிய திரைப்ப டங்களாகவே த மிழ் சி னிமாவில் அ மைந் தது என்று கூட சொல் லலாம். பின்னர் நடிகை விஜயா அவர்கள் 1985 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 27ஆம் தேதி இவருக்கு தி ரும ணம் நடந்தது. இவரது க ணவ ரின் பெயர் அம லநாதன். இவர் ஒரு க ல்லூரி மேலா ளராக இருந்து வருகிறார்.

அதும ட்டுமி ன்றி தனி யா க தொ ழி ல் செ ய்து வருகிறார்.இந்த தம்பதி யர்க ளுக்கு அனுஷ்கா என்ற ம களும் உள்ளார். தற்போது நடிகை விஜயா அவர்கள் சென் னையில் .உள்ள ம காபலிபு ரத்தில் வசி த்து வருகி றார். இதனை தொடர்ந்து நடிகை விஜ யாவின் மக ள் அ னு ஷ்காவிற்கு கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டு தி ரும ணம் நடந்தது. இதோ அவரின் மக ளின் புகை ப்படம்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.