வி ல் அ ம்பு ப ட த் தி ல் ந டி த் த ந டி கை யா இ து . . . ? ? ? த ற் போ து எ ன்ன செ ய் கி றா ர் தெ ரி யு மா . . . ? ? ? ஆ ளே அ டை யாள ம் தெ ரி யா த அ ள வு க் கு மாறி ப் போ ன ந டிகை . . .! ! ! வை ர லா கு ம் பு கை ப் ப ட ம் உ ள் ளே . . . ! ! !

0

கடந்த, ஆண்டு வெளியான திரை ப்படம் தான் காடு. அந்த திரை ப்படத்தில் மூ லம் தான் நடிகையாக அறிமுகம் ஆனவர் தான் நடிகை சம்ஸ் க்ருதி ஷெ னாய். இவர் மலை யாளம், தெலு ங்கு, த மிழ் மற்றும் க ன்னட திரைப்ப டங்களில் நடித்துள்ள ஒரு இ ந்திய நடிகை ஆவார். நடிகை சம்ஸ் க்ருதி ஷெ னாய் கொ ச்சியில் உள்ள சர ஸ்வதி வி த்யாநிகேதன் பள்ளியில் படித்தார் என்பது குறிப்பி டத்தக்கது. மேலும், அவர் பரதநா ட்டியம், மோகி னியாட்டம் மற்றும் மே ற்கத்திய நடனம் கற்று உள்ளார். அவர் நடிகையாக வேண்டும் என்ற எண்ண த்திற்கு அவரது பெற்றோர் ஆர ம்ப த்தில் எதி ர்ப்பு தெ ரிவித் ததாகவும்,

ஆனால் அவரது படிப்பு பாதி க்கப்ப டாத வரையில் பின்னர் ஒ ப்புக்கொ ண்டதாகவும் தெரிவி த்தார் நடிகை சம் ஸ்க்ருதி ஷெனாய். இதனை தொடர்ந்து 2017 ஆண்டு சம்ஸ் க்ருதி ஷெ னாய் தனது நீண்ட கால கா தலரா ன விஷ்ணு நாயருடன் நி ச்சயதா ர்த்தம் செய்து கொண்டார். நடிகை சம் ஸ்க்ருதி ஷெ னாய் மா டலாக தனது வா ழ்க் கையைத் தொட ங்கினார். அதன் பின்னர் அறிமுக இயக்குனர் வி ஆனந்த் இயக்கிய ஹ்ருதயம் எ க்கடு ன்னடி என்ற.

ஒரு தெலு ங்கு திரைப்படத்தில் மு க்கிய பெ ண் வேட த்தில் நடித்தார். அதற்கு முன்பு க ல்யா ண் சில் க்ஸ் விளம்பர விற்பனை ஜிங்கிள் மற்றும் பிபி மால் முக்கம் விளம்பரப் பட த்திற்காக மா டலிங் செய்தார். இருப்பினும், அவரது முதல் வெளியீடு, 2013 இல் மலை யாளத் திரைப்ப டமான. அதில் அவர் துணைக் கதாபா த்திரத்தில் நடித்தார்.

M. சசிகுமார் நடித்த த மிழ் திரைப்படமான கு ட்டிப்பு லியில் மு க்கிய கதாபா த்திரத்தில் நடிக்கவும் அவர் தே ர்வு செய்ய ப்பட்டார். ஆனால் தே ர்வுகள் மற்றும் அவரது பா ட்டியின் உட ல்நி லை கார ணமாக அந்த திட்ட த்தில் இருந்து பி ன்வாங்க வேண் டியிரு ந்தது. அதன் பிறகு ராஜபுத்திர ரஞ்சித் இயக்கிய பிளாக் ப ட்டர்ஃபி ளை தான்.

அவர் நடித்த முதல் வெ ளியீடு. அவர் திரைப்ப டத்தில் ஆரத்தி என்ற பிளஸ் டூ மா ணவியாக நடித்தார். அவர் தனது ப க்கத்து வீ ட்டுக்கா ரரிடம் விழு ந்தார். பிளாக் பட்டர்ஃபிளை திரைப்படத்தில் நடித்தபோது 13 வ யதாக இருந்த நடிகை ஷெ னாய் தனது வ யதி ல் கா த ல் கதாபா த்திரத்தில் நடிப்பது எ ளிதல்ல என்றும் ஆரம்ப த்தில் மிகவும் ச ங்க டமாக இருந்த தாகவும் கூ றினார்.

நடிகை சம் ஸ்க்ருதி ஷெ னாய். பின்னர் அவர் காடு என்ற திரைப்ப டத்தின் மூ லம் த மிழ்த் திரை யுலகில் அறிமுக மானார். அதனை தொடர்ந்து சுசீந்திரன் தயாரிப்பில் வில் அ ம்பு மற்றும் த மிழில் இசை கா த ல் கதை கனா, சச்சி இயக்கிய அனா ர்கலி மற்றும் மலையா ளத்தில் நி க்கா போன்ற திரைப்ப டங்களில் நடித்து வந்தார் நடிகை சம்ஸ் க்ருதி ஷெ னாய். தற்போது அடை யாளம் தெரியாத அள வுக்கு மா றிவிட்டார்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.