ஆ ப த் தா ன நி லை யி ல் ம ரு த் து வ ம னை யி ல் சே ர் க் க ப் ப ட் ட பி ர ப ல ந ட ன இ ய க் கு ன ர் சி வ ச ங் க ர் . . . ! ! ! ப ண ம் இ ல் லா ம ல் த வி த் து வ ரு ம் கு டு ம் ப த் தி ன ர் . . . ! ! ! பி ன் ந ட ந் த து எ ன் ன தெ ரி யு மா . . . ? ? ? அ தி ர் ச் சி யி ல் ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

த மிழ் சினிமாவில் ஏரா ளமா னவர்கள் கொ ரோ னவால் பாதி க்கப்பட்டு ள்ளார்கள். அதில் ஒரு சிலர்கள் கு ணம டைந்து வீடு திரு ம்பி விடுகி ன்றன. ஒரு சிலர்கள் இ றந் து விடுகி றார்கள். இன்னும் உலகில் கொ ரோன தா க்கம் குறையாமல் இருக்கின்றது. இந்தியாவில் கொ ரோன தா க்க த்தால் ஏரா ளமாக இ றந்து வருகி ன்றார்கள். அந்த வகையில் தற்போது ஒரு நாள் பாதி க்கப்ப ட்ட ஒரு பிரப லத்தின் சோ கமா ன நிலைக்கு த ள்ளப்பட்டு ள்ளார். த மிழ் சி னிமாவில் 80, 90களில் நடன கலை ஞராக இருந்து வந்தவ ர்தான் சிவசங்கர் என்பவர். இவர் ஏரா ளமான திரைப்ப டங்களுக்கு நடனம் அமைத்து கொடு த்துள்ளார்.

அந்த வகையில் நடிகர் அஜித் நடிப்பில் வெளிவந்த வ ரலா று திரைப்ப டத்தின் நடனம் அமைத்த பிறகு இவருக்கு அவர்கள் வா ழ்வில் திரு ப்புமு னையாக அமை ந்தது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். தற்போது ரசிக ர்கள் ம த்தியில் மிக ப் பிரப லமாக பேச ப்பட்டு வருகின்றார். அவரும் கூட சொல் லலாம் இவர் நடனம் மட் டுமல் லாமல் ஒரு நடிகரும் ஆவார்.

அந்தத் திரைப்ப டத்தில் ப லவி தமான கதாபா த்திர ங்களுக்கு நடிகருக்கு நடனம் அமைத்து கொடு த்துள்ளார். அதனால், இவ்வருட மு க்கிய கார ணம் என்று கூட சொல் லலாம். அதை திரைப்படம் வெளியாகி ரசிக ர்கள் ம த்தியில் பலத்த வரவே ற்பை பெற்று வந்து ள்ளார் நடன இயக்குநர் சிவசங்கர்.

மேலும், பல விஷய ங்களை ரசிக ர்கள் பேட்டி மூ லம் ஒரு த கவலை கொடு த்துள் ளார். தற்போது கொரோ னவால் பாதி க்கப்ப ட்ட நடன இயக்குநர் சிவசங்கர் தனியார் மருத் துவம னையில் அனுமதி க்கப்ப ட்டு உள்ளார். அவருக்கு ப ணம் அ திகம் செ லவு ஆவது நாள் அதைக் கொடு க்க முடி யாமல்.

அவரது குடு ம்ப த்தினர் க ஷ்ட த்தில் உள் ளதாக த கவல்க ள் வெளி யாகியுள்ளது. தங்களுக்கு உ தவுமா று சிவசங்கர் அவர்களின் மக ன் வே ண்டுகோ ள் விடு த்துள் ளார். அதனை க ண்ட பலரும் திரை ப்பிரபல த்திற்கு இப்படி ஒரு ப ண க ஷ்ட மா என்று வரு த்த த்துடன் கமெ ண்ட் செய்து வருகி ன்றார்கள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.