விஜ ய் ப ட வி ல் ல ன் வே த நா ய க ம் எ ன் ன வா னா ர் தெ ரி யு மா . . . ? ? ? இ வ ர து ந டி ப் பை த வி ர் த் து வ ரு ம் த மி ழ் சி னி மா . . .! ! ! ப ரி தா ப மா ன நி லை யி ல் இ ரு க் கு ம் ந டி க ர் . . . ! ! ! ர சி க ர் க ள் பெ ரு ம் அ தி ர் ச் சி . . . ! ! !

0

சி னிமா உ லகை பொறுத்தவரை நடிகர்களுக்கு எந்த அளவு மு க்கியத்துவம் கொடுக்க ப்படுகிறது ஆனால், இவர்களுக்கு எந்த ஒரு அங் கீகாரம் கிடை ப்பதில்லை. ஆனால், ஒரு சில திரைப்படங்களில் நடித்து பிரப லமான உள்ளவ ர்களாக இருந்தால் மட்டும் அடுத்த ஓரிரு திரைப்ப டங்களுக்கு அவர்களை பிரபல ப்படுத்தி வருகின்றனர். அதன் பிறகு சாதா ரண வி ல்ல ன் போன்ற அல்லது நடிகர் போன்று ஆ கிவிடுகி றார்கள். ஆனால், ஒரு சிலரின் கதாபா த்திரங்கள் தங்களது நடிப்பின் மூ லம் வரலா ற்றை மாற்றி எழுதியு ள்ளது என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.அந்த வகையில் மி கவும் மு க்கியமான வி ல்ல ன்களில் ஒருவ ராக திகழ் ந்து வருபவர் தான் நடிகர் சலீம் கவுஸ் என்பவர்.

மேலும், இவர் ஜி ந்தா, மாசா ணம், ச ர்கரை கவு ண்டர், வேதநா யகம் போன்ற பெயர்களைக் கொண்டு திரைப்படங்கள் நடித்து வந்துள்ளார். மேலும், இவர் த மிழ் சி னிமாவில் வெற்றி வேல் என்ற திரைப்படத்தின் மூ லம் ஜி ந்தா என்ற ஒரு கதாபா த்திரத்தில் நடித்து த மிழ் சி னிமாவுக்கு அறிமு கமானார் என்பது குறிப்பி டத்தக்கது. மேலும், இவர் நடித்த முதல் திரைப்பட த்திலேயே அ ட்டகா சமானநடிப்பை வெளி ப்படுத்தி வி த்தியா சமான தோற் றத்தில் ரசிக ர்களை கவ ர்ந்து ள்ளார்.

அந்த திரைப்படத்தை தொடர்ந்து சி ன்ன கவு ண்டர் திரைப்படத்திலும் ச ர்கரை கவுண்டர் என்ற ஒரு கதாபா த்திரத்தில் நடித்து வந்துள்ளார். அதன் பிறகு நடிகர் கமல், சத்யராஜ், பிரபு, பிரசாந்த், சரத்குமார், அஜித், விஜய் போன்ற பல முன் னணி நடிகர்களுடன் இணைந்து திரைப்ப டங்களில் நடித்துள்ளார். மேலும், நடிகர்கள் அத்தனை திரைப்பட ங்களில் வி ல்ல ன் உங்களுக்கு மு க்கிய த்துவம் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கும்.

ஆனால், சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி திரைப்ப டங்களில் இதுவரை இவர் நடித்ததே இல்லை. மேலும், இவர் பல இந்தி திரைப்ப டங்களில் நடித்து இருந்தாலும் சில த மிழ் திரை ப்படம் மட்டுமே நடித்து வந்து ள்ளார். இவர் மு ம்பையை சேர் ந்த. மேலும், இவர் திரைப்ப டங்களில் நடி ப்பதற்கு வாய் ப்பு தே டி கே ட்டதே கிடை யாது.

மேலும், திரைப்ப டங்களில் இவர் நடித்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று இயக்குனர்கள் என் னிடம் கே ட்டால் மட்டும் நான் நடிப்பேன் என்று அவர் கூறியு ள்ளார். மேலும், வி ல்ல னுக்கு தேவையான அனைத்து தி றமைக ளும் இருந்தும் த மிழ் சி னிமாவில் அ திகமா க பய ன்படுத்திக் கொ ள்ளவி ல்லை என்று பலரும் கூறி வரு கின்றார்கள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.