வா ன ம் ப ட த்தி ல் ந டி த் த ந டி கையை ஞா ப க ம் இ ரு க் கா . . .? ?? த ற் போ து ப ட வாய் ப் பு இ ல் லா ததா ல் எ ன் ன செ ய் கி றா ர் தெரி யு மா . . . ? ?? தீ யாய் ப ர வும் பு கைப் ப ட ம் . . . !! ! பு கை ப் ப ட த்தை பா ர் த் து அ தி ர் ச் சி யா ன ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

த மிழ் சினிமாவின் இயக்குனராகவும் நடிகராவும் இருப்பவர் தான் டி ராஜேந்திரன். இவருக்கு சிம்பு, குறளரசன் இலக்கியா என மூன்று பிள் ளைகள் இருப்பது அனைவரும் அறிந்ததே. அதில், நடிகர் சிம்பு த மிழ் சினிமாவின் தற்போதைய உ ச்ச நடிக ர்களில் ஒ ருவராக வலம் வருகிறார். இவர் ஏ ராலமான திரைப்ப டங்களில் நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. தற்போது கூட மாநாடு திரைப்ப டத்தில் நடித்து வெளிவர உள்ள நிலையில் ஒரு பிர ச்ச னை வந்து அந்த படம் இப்போ தனி வை த்து ள்ளார். அந் தவ கையில் நடிகர் சிம்பு நடிப்பில் வெளிவந்த திரை ப்படம் தான் வானம்.

இந்தத் திரை ப்படம் ரசிக ர்கள் ம த்தியில் நல்ல வரவே ற்பை பெற்று ஓ  டியது. இத்திரை ப்படத்தில் நடிகர் சிம்பு, பரத், அனுஷ்கா, சந்தானம், விடிவி கணேஷ் போன்ற ஏரா ளமான நட்ச த்திரங்கள் திரைப்ப டத்தில் நடித்து ள்ளார். மேலும், இந்த திரைப்ப டத்தில் நடிகர் சிம்புவுக்கு ஜோடியாக நடித்த நடிகை தான் ஜாஸ்மின் பாஸின். இவர் அந்த திரைப்ப டத்திற்கு பிறகு இரண்டு ஆண்டுகள் இவருக்கு எந்த ஒரு பட வாய் ப்பும் கிடை க்கவில்லை.

அதன் பின்னர் கன் னடத்தில் கரோ ர்பதி என்ற ஒரு திரைப்ப டத்தில் நடித்திரு ப்பார். தற்போது இவரைப் பார் த்தால் வானம் பட த்தில் நடித்த நடிகையா என்று நீங்களே ஆ ச்சரிய ப்படுவீங்க. அதன் பிறகு சில ஆண்டுகள் இவருக்கு படி ப்படி யாக பட வாய் ப்புகள் குறைந்து சின் னத்தி ரையில் நடிக்க வந்து விட்டார். மேலும், 2016ஆம் ஆண்டு ஹி ந்தியில் வெளிவந்த பி க்பாஸ் நிக ழ்ச் சியில் அடி க்கடி வந்து போயுள்ளார். வேலும்,

ஹி ந்தியில் ஜீ தொலை க்காட்சியில் 20015ஆம் ஆண்டு தாச ன் இ இ ஸ்க் என்ற ஒரு ஹி ந்தி தொ டரில் நடிக்கத் துவ ங்கிவி ட்டார். அதன் பின்னர் கலர்ஸ் தொலை க்கா ட்சியில் தில் சீ தில் தக் என்ற தொடரில் நடித்து வந்து ள்ளார். அதன்பிறகு இவர் கடை சியாக 2016ஆம் ஆண்டு நடித்து வெ ளிவந்த திரை ப்படம் தான் ஜில் ஜங் ஜக் என்பது குறி ப்பிட த்தக்கது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.