மெ ஹ ந் தி ச ர் க் க ஸ் ப ட த் தி ல் ந டி த் த ந டி கை யை ஞாப க ம் இ ரு க் கா . .. ? ? ? த ற் போ து எ ப்ப டி யு ள் ளா ர் எ ன்ன செ ய் கி றா ர் தெ ரி யு மா . . . ? ? ? பு கை ப் ப ட த்தை பா ர் த் து ஷா க் கா கு ம் ர சி க ர் க ள். . . ! ! !

0

த மிழ் சி னிமாவில் தற்போது வரும் புது முக கதாநா யகிகள் தனது நடிப்பின் மூ லம் ம க்களின் ம னதில் ஒரு நீங்க இட த்தை பிடித்து விடுகி றார்கள் . அந்த வகையில் நடி கையாக த மிழில் அ றிமுக மாகி தனது அ ருமையான நடிப்பால் ம க்களை கவ ர்ந்த வர் தான் நடிகை ஸ்வேதா திருப்பதி.  இவர் 2011 ம் ஆண்டு ஹி ந்தியில் வெ ளியான த்ரிஷனா என்ற திரைப்ப டத்தின் மூ லம் சி னிமா துறை க்கு அறிமு கமானார். இதனை தொடர்ந்து சுஜாதா , மசான் போன்ற பல திரைப்ப டங்களில் நடித்து வந்தார். இதன் மூ லம் இவருக்கு ஒரு தனி ர சிகர் பட்டா ளமே உருவானது.

மேலும், சி னிமாவில் இவருக்கு திரைப்ப டங்களில் நடிக்கும் வா ய்ப்பு அ திகரி த்தது. தற்போது வள ர்ந்து வரும் நடிகைகளில் இவரும் ஒ ருவராக இருந்து வருகிறார். இவர் இதுவரை பல மொழி திரைப்ப டங்களில் நடித்திரு ந்தாலும் அந்த அளவிற்கு பிரபலம் ஆ காமல் இரு ந்து வந்தார். இதன் பின்னர் இவருக்கு த மிழ் சி னிமாவின் மூ லம் ஓர் அ ங்கீ காரம் கிடை த்தது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் .

கடந்த, 2019 ஆம் ஆண்டு அறிமுக இய க்குனர் ராஜு சரவணன் என்பவர் இயக்கத்தில் வெளியான திரை ப்படம் தான் மெஹந்தி சர்க்கஸ். இந்த திரைப்ப டத்தில் நடித்த பல நடிகர் , நடிகைகள் புது முகம் என் றாலும் ம க்களி டையே நல்ல வரவே ற்பை பெற்ற ப டமாக இருந்தது. குறிப்பாக இந்த திரைப்ப டத்தில் இடம் பெற்ற அனைத்து பாட ல்களும் பட்டித்தொட்டி எங்கும் ஹி ட் அடித்தது.

மேலும், இந்த திரைப்ப டத்தின் மூ லம் தமி ழில் கதாநா யகியாக அறிமுக மானவர் நடிகை ஸ்வேதா திருப்பதி. இந்த திரைப்ப டத்தில் தன துயதா ர்த்த மான நடிப்பின் மூ லம் அனைவ ரையும் கவ ர்ந்திரு ப்பார் . இவர் தற்போது பல வெ ப் சீரீஸ் தொட ர்களில் நடித்து வரு கிறார் என்பது கு றிப்பிட த்தக்கது.

இந்நிலையில் இவரின் சமீப த்திய புகைப்ப டங்களை அவரின் ச முக பக்க த்தில் பதிவி ட்டுள் ளார். இதை பார் த்த ரசிகர்கள் மெஹ ந்தி சர் க்கஸ் திரைப்ப டத்தில் நடித்த நடிகையா இது .? என்று ஆ ச்சிரிய த்தில் உள் ளார்கள். இதோ அந்த புகை ப்பட ம் நீங்களும் பாருங்க…

Leave A Reply

Your email address will not be published.