மருமகனுடன் இரவில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற மாமியார்… மருமகனை வைத்து எடுக்கப்பட்ட வீடியோ! ப கீ ர் சம்பவம்

0

மருமகனுடன் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற 45 வயதான மாமியார் ஒருவரை கு ம் ப ல் ஒன்று வ ன் பு ண ர் வு செய்துள்ள சம்பவம் ராஜஸ்தானில் நடந்துள்ளது. ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஆல்வார் மாவட்டத்தினைச் சேர்ந்த 45 வயது பெண் ஒருவர் தனது மருமகனுடன் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்துள்ளார். அப்பொழுது 6 பே ர் கொ ண் ட கு ம் ப ல் பை க் கை தடுத்து நிறு த்தியதோடு, மருமகனே அருகே க ட் டி ப் போ ட்டுவிட்டு அ ப் பெ ண் ணை வ ன் பு ண ர்வு செ ய் து கா ணொளி எடுத்துள்ளனர்.

மேலும் இந்த சம்பவத்தினைக் குறித்து பொ லி சா ரிடம் கூறிவிடக்கூடாது என்பதற்காக மருமகனை மாமியாரிடம் வ ண் பு ண ர்வு செய்ய முயற்சி செய்வது போன்று வ ற் பு று த்தி அதனையும் காணொளியாக எடுத்துள்ளனர். இ ந் த 6 பேர் கொ ண் ட கு ம் ப லில் இரண்டு பே ர் ப ள் ளி மா ணவ ர்க ள் என்பது தெரியவந்துள்ளது. குறித்த கு ம் ப ல் த ப் பி ய நிலையில் இதனைக் குறித்தும், பொ லி சி ல் பு கா ர் அ ளி க் கா மல் இருந்துள்ளனர்.

ஆனால் குறித்த கு ம் ப லோ தாங்கள் எடுத்த காணொளியினை சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியிட்டதால், பின்பு மன உ ளை ச் ச லு க்கு ஆ ளா ன பெ ண் பொ லி சில் பு கா ர் அளித்த பின்பே இந்த சம்பவம் வெளிவந்துள்ளது. பொ லி சா ர் வ ழ க் கு பதிவு செய்து கு ற் ற வா ளி களில் மூன்று பே ரை கை து செய்துள்ளதுடன் மற்ற கு ற்ற வா ளிகளையும் தீ வி ர மா க தேடி வருகின்றனர்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.