80 களில் முன் னணி நடிகை ரூபி ணியா இது.? அடே ங்கப்பா, இந்த வ யதில் இப்படி ஒரு புகை ப்படமா..!! ரசிக ர்களு க்கு இ ன்ப அ திர் ச்சி கொ டுத்த நடிகை..!!

0

பொ துவாக சி னிமா உ லகில் இரு க்கும் நடிக ர்க ளுக்கு வ யது க ணக்கு கிடை யாது. ஆனால், நடிகைக ளுக்கு குறி ப்பிட்ட வ யது வரை யில் தான் நடி கையாக திக ழ்ந்து வரமு டியும். அந்த வ கையில் த மிழ் சி னிமாவில் 80 கா லகட் டத்தி ல் இருந்த ப ல்வே று நடி கைகள் தற்போது எ ங்கு செ ய்து கொண் டு இரு கிறா ர்கள் என் பதே தெரியவி ல்லை. மேலும், சி னிமாக்க ளில் பி ஸி யான நடி கையாக இரு ந்தவர் ந டிகை ரூபி ணி. இவ ருடைய உ ண்மை யான பெ யர் கோ மல் மதுவா க்கா ர். இவர் மும்பை யில் பிற ந்து வள ர்ந்தவர். பி றகு 80 களின் இறுதி யில் பிரபலமா ன நடிகை யாக வ ல ம் வ ந்தவர் இந்த ரூபினி. நடிகர் ர ஜினி, கமல், மம் மூட்டி, மோக ன்லால், ச த்ய ராஜ், வி ஜயகா ந்த், மோ கன், ராமரா ஜன் என

அ னை த்து மு ன்னணி நடி கர்க ளுடனு ம் நடித்து அச த்தி யவர் என்பது குறிப்பி டத்த க்கது. தற்போது 48 வயதா கும் அவர் அ மிதாப் பச் சனி ன் மிலி எ ன்ற திரை ப்படத் தில் கு ழ ந்தை நட்ச த்தி ரமாக அ றிமுகமா னார். அதன் பின்ன ர் தென் னிந் திய திரை ப்ப டங்க ளி ல் நடி ப்பத ற்கென செ ன் னையி ல் கு டிவ ந்தார்.

மேலும், 1987ஆம் ஆண் டு விஜ ய கா ந்தி ன் கூலி க் கா ரன் திரை ப்பட த்தி ல் அ றி மு க மானார். அதன் பின் னர் ம னி தன், ரா ஜாசின்ன ரோஜா, என்ன பெ த்த ரா சா, அபூர்வ சகோத ரர்கள், அதன் பிறகு பு லன் விசார ணை, மைக்கேல் ம தன கா மராஜ ன், கே ப்டன் பி ரபாகரன், உ ழைப் பாளி, தாமரை ஆ கிய பல ஹி ட் திரை ப்பட ங்க ளில் நடி த்தார்.

பி ன்னர், தனது உ றவி னர் மோக ன் கு மார் ரயானா எ ன்பவ ருடன் க டந்த, 2000ம் ஆ ண்டு திரு மண ம் செ ய்துகொ ண்டார். நடிகை ரூபி ணி இவ ர்க ளுக்கு அனி ஷா ரயான் என்ற ஒரு பெ ண் கு ழ ந் தை உள்ளது. தற்போ து அனிஷா கல் லூரி யில் படி த்து வரு கி றார்.

மேலும், திரு ம ண த்தி ற்கு பின் னர் நடி ப்பதை நி றுத் தி வி ட்டார் நடிகை ரூபி ணி. தற்போது கு ழ ந்தைக ளு க்கா ன ஒரு அ றக்க ட்ட ளை யை வை த்து ந டத்தி வ ருகிறார் நடிகை ரூபி ணி. இவரு டைய க ணவ ர் பாரதிய ஜ னதா க ட்சி யின் பி ரமுகர் எ ன்பது குறி ப்பிட த்த க்கது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.