உலக நாயகன் கமல் ஹாசன் அவ ரது அம்மா வுட ன் எடு த்த புகை ப்படம்.! !யா ரும் பார்த் திராத அவ ரது தாயா ரின் போ ட்டோ.!!அதில் கமல் ஹாசன் எப் படி இருக் கார் பாரு ங்க.!!

0

தமிழ் சினிமா வில் உச்ச நடிக ராக இருப் பவர் உல கநாய கன் கமல் ஹாசன் . இவர் திரைஉ லகில் பல சாத னைகள் படை த்த பன் முக திற மை கொண் டவர் . இவர்
நடிப் பில் கடை சியாக வெளி வந்த விக்ரம் திரை ப்படம் மிகப்பெ ரிய வெற்றி யை பெ ற்றது. அந்த படம் உலக அள வில் 400 கோ டிகளு க்கு மேல் வசூல் செய் தது . அதும ட்டுமி ன்றி நூறு நாட்க ளையும் கடந்து திரையர ங்கில் வெற்றி கரமா க ஓடிக் கொண்டி ருக்கி றது . 1954 ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீனி வாசன் மற்றும் ராஜல ட்சுமி எனும் தம்ப திக்கு பிறந் தவர் தான் கமல் ஹாசன் .

இந்நி லையில் கமல் ஹாசன் தனது தாயார் இராஜ லட்சுமி உடன் தனது இளம் பருவ த்தில் எடுத் துக் கொண்ட அழ கிய புகை ப்படம் ஒன்று தற் போது இணை யத் தில் ஷேர் செய் யப்ப ட்டு வரு கிறது . அதில் கமல் ஹாசன் இளமை பருவ த்தில் எடுத்த புகை ப்படம் போல் இருக் கிறது .

அதில் மிக வும் இள மையாக காணப் படுகி றார் . அதுமட் டும ல்லாம ல் பெரு ம்பாலும் அவரது தா யார் புகை ப்படம் எங்கும் யாருக் கும் கிடை க்கவில் லை. தற் போது இணை யத்தி ல் வந் திரு க்கும் இந்த புகை ப்படத் தை பலரும்

ஷேர் செய்து வந்து கொண் டிருக் கின்ற னர் . இதில் நடி கர் கமல் ஹாசன் எப்படி இருக்கி றார் என் பதை நீங்க ளே பாரு ங்கள் . இதோ அந்த புகைப் படம்..

Leave A Reply

Your email address will not be published.