90களில் பி ரபல நடி கராக இருந்த நடிகர் மௌலியின் ம களை பா ர்த்துள்ளீ ர்களா..!! அட இவரும் தென் னிந் திய சி னிமா வில் மு க்கிய பி ரப லமா..!! இ ணைய த்தில் வெ ளியான பு கைப்பட த்தை க ண்டு ஆ ச்சரிய த்தில் ரசிகர்கள்..!

0

தெ ன்னி ந்திய சி னிமா தி ரை உ லகில் பி ரபல தி ரைப்பட இய க்குன ராகும் தி ரைக் கதை ஆ சிரியரா கவும் இருந்து வந்தவர் நடிகர்மௌலி. இவர் த மிழ், தெ லுங்கு போன்ற மொ ழி தி ரைப்படங்க ளிலும் ப ணியாற்றியு ள்ளார். 1980 ஆம் ஆண்டு வெ ளிவந்த மற்ற வை நே ரில் எனும் தி ரைப்ப டத்தை இயக்கி த மிழ் சி னிமா வில் இய க்குனராக அறி முகமா னார். அந்தவகையில் ப ம்மல் கே ச ம்ப ந்தம், ர வுடி போ லீஸ்,

பொ ருத்தம், ந ன்றி மீ ண்டும் வ ருக, ஒரு வா ரிசு உ ருவா கிறது, வா இந்த ப க்கம், மற் றவை நே ரில், நள தம யந்தி போன்ற ஏ ராள மான தி ரைப்படங் களை இய க்கியுள்ளார். மேலும் ஒரு ம லரின் ப யணம், உ னக் கும் எ னக் கும், அள் ளித் தந்த வா னம், அபூ ர்வ சகோ தரர்கள், கா தலா கா தலா, இனி யவளே, மூ க்கு த்தி மு ருகன், பி ஸ்தா

போன்ற ஏரா ளமான தி ரைப்படங் களில் துணை க தாபாத்திரங் களில் நடித்துள்ளார். இது மட் டுமில் லாமல் பி ரபல சன் தொ லைக்காட் சியில் ஒளி பரப் பான க லசம், நாத ஸ்வரம், குல தெ ய்வம், அ ன்பே வா போன்ற பல தொ லைக்கா ட்சி சீரி யல்க ளிலும் நடித்துள்ளார். அவரது மூ ன்று பிர பலமான நா டகங்கள்

தெ லுங்கு மற்றும் பெங் காலி மொ ழிகளில் மொ ழி பெய ர்க்கப்பட்டு ள்ளன. மற்றும் ஆந் திரப் பிர தேசம் மற்றும் மே ற்கு வங் கத்தில் 4000 மே டை நிக ழ்ச்சி களை நட த்தியுள்ளார்.மேலும் 1985 ஆம் ஆண்டு சி றந்த எழு த்தாள ருக்கான க லைமா மணி வி ருதைப் பெற்றார்.

இந்த நிலையை நடிகர் மௌலியின் கு டும்ப வி வரங் களை பற்றி தெரி யாமல் இருந்த நிலையில் சமீப த்தில் நடிகர் மௌலியின் மக ளின் பு கைப்ப டம் ச மூக வ லைதளங் களில் வெ ளியாகி வை ரலாகி வருகிறது. அவரின் பெ யர் ஷ் ரவ ந்தி. இவரும் பி ரபல க ர்நா டக இ சைப்பா டகி. அவர் இந்த பு கைப்பட த்தை கண்ட ரசிகர்கள் நடிகர் மௌலியின் ம களா இது என ஆச் சரிய த்தில் திக ழ்ந்து வ ருகிறார் கள். இதோ அந்த பு கைப்ப டம்..

Leave A Reply

Your email address will not be published.