மறை ந்த நடிகர் எஸ்.எஸ்.சந்திரனின் மகன் யாரு தெரி யுமா.? என்னது, இந்த பிரபலமா இவரது மகன்..!! புகைப்ப டத்தை பார்த்து வியந் துபோன ரசிகர்கள்..!

0

ஆரம்ப காலகட் டத்தில் நடித்த பல நடிகர்கள் இன்று உ யிருட ன் இல்லை என்றால் கூட அவர்க ளுடைய நடிப்பை பற்றி இன்றும் ம க்கள் அதிகமாக பேச ப்பட்டு தான் வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் ஒரு காலகட் டத்தில் மிகச் சிறந்த நடிகராக இருந்தவர் தான் எஸ் எஸ் சந்திரன் என்பவர். ஒரு நகை ச்சுவை நடிகராகவும், வி ல்லனா கவும் நடித்து ம க்கள் ம த்தியில் தனக்கென ஒரு இடத்தை பிடித்து ள்ளார்.

இவர் த மிழ் சி னிமாவி ல் ஒரு பிர ம்மாண் டமான நடிகராக திகழ் ந்து வ ந்தவ ர். இவர் நடிகர் எ ன்பதை தா ண்டி ஒரு ந ல்ல பேச்சா ளராகவு ம் வா ழ்ந்திரு ந்தா ர். இவரது பதி னை ந்தாவ து வ யதிலே யே நாட கக் க லைஞரா க அ வரது வாழ் க்கை யை தொட ங்கி னார். இவர் நூ ற்றுக்க ணக்கா ன நாடக ங்களை நடி த்துள் ளார்.

மேலும், இவர் 700க்கும் மேற்பட் ட பட ங்களில் நடித்து ள்ளார். இவர் நடிப்பில் வெ ளிவ ந்த ச காதேவ ன் ம காதேவ ன் , த ங்கம ணி ர ங்கம ணி, பாட்டி சொ ல்லை தட் டா தே, க தாநா யகன் முத லில் திரை ப்பட ங்க ள் அவரின் சி னிமா வா ழ்விற் கு மிக ப்பெரி ய வெ ற்றி யை வழிவகு த்தது. அந்த அளவுக்கு அந்த கதாபா த்திர த்தி ல்

மி கவும் து ள்ளி யமாக நடி த்திரு ப்பார். அதனைத் தாண்டி தமி ழ் சூ ப்பர் ஸ்டார் ரஜி னிகாந்த் அவர்களின் மா ப்பி ள்ளை, உழை ப்பாளி போன்ற திரை ப்பட ங்க ள் அசாத்திய நடிப்பை வெளி ப்படு த்தி யிருப்பா ர். அதனை தொடர்ந்து விஷ்ணு , ஒன்ஸ்மோர், புதுமை ப்பித்தன், நாம் இருவர் நம க்கு இ ருவர், மனம் விரு ம்புதே உன் னை, காக்கை சிறகினிலே,

திருநெ ல்வேலி போன்ற திரை ப்பட ங்களில் சிற ப்பாக நடி த்திரு ப்பா ர். இவருக்கு திரு ம ண மாகி ரோகித் என்ற ஒரு ம கனு ம் இரு க்கிறா ர். அவரும் ஒரு திரை ப்பட நடிக ராக வல ம்வந்தா ர்.

அவரின் முதல் திரை ப்பட மான ஒரு முறை சொ ல்லிவி டு என்ற திரை ப்பட த்தி ல் நடிகர் எஸ்.எஸ்.சந்திரன் இ றுதி யாக நடி த்திரு ந்தார். இதோ அவரின் மக னின் புகை ப்படம் நீங்க ளும் பாருங்கள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.